Obsah

USNESENÍ z 26.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.10.2019 v zasedací místnosti rady
456/26/RM/2019 Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice - Dodatek č. 3 a č. 4 k SOD

I. Rada města schvaluje:

uzavření Dodatku č. 3 k Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" - SO01" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností KV-STAVING servis s.r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

a

uzavření Dodatku č. 4 k Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" - SO02" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností KV-STAVING servis s.r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předmětných dodatků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta