Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/27

USNESENÍ z 27.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.10.2019 v zasedací místnosti rady
457/27/RM/2019 Jmenování vedoucího odboru životního prostředí
I. Rada města jmenuje Ing. Lukáše Skořepu vedoucím odboru životního prostředí na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

458/27/RM/2019 Pronájem bytu č. 5 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s paní ░░░░ ░░░░ ░░░.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s paní ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

459/27/RM/2019 Předložení žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí na spolufinancování akce A.04.32 "Oprava hrází rybníků "Dolního lučního" a "Horního lučního"

I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace MŽP na spolufinancování akce "Oprava hrází rybníků "Dolního lučního" a "Horního lučního".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

460/27/RM/2019 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění provozu šatníku v roce 2020 a 2021, složení hodnotitelské komise a hodnoticí kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

461/27/RM/2019 Grant poskytování osobní asistence v roce 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění osobní asistence v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

462/27/RM/2019 Zásady poskytování podpor města Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady poskytování podpor města Dačice dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]463/27/RM/2019 Návrh Programu regenerace MPZ Dačice na období 2020 - 2023
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Program regenerace Městské památkové zóny Dačice na období let 2020 – 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

464/27/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Malý Pěčín - přeložka části VO" (290)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni v rámci stavby "Malý Pěčín - přeložka části VO", a to:
budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1010/5 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Malý Pěčín - přeložka části VO".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

465/27/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (291)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemku p. č. 906/4 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

466/27/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (292) (293)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, a to:
inženýrské sítě kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 2793/1 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, Galuška - kabel. vedení NN" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, a společností E.ON Distribuce a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
inženýrské sítě kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 2271/44 a p. č. 2271/58 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, Bastl, Krejčí - kabel. vedení NN" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, a společností E.ON Distribuce a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

468/27/RM/2019 Ukončení Podnájemní smlouvy na pozemek p. č. 2271/137 v k. ú. Dačice (58)
I. Rada města schvaluje ukončení Podnájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako podnájemcem a společností Lučina Dolní Němčice s.r.o, sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako nájemcem, na část pozemku p. č. 2271/137 o výměře 83 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výpovědi Podnájemní smlouvy se společností Lučina Dolní Němčice, s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

469/27/RM/2019 A.03.05. Darování pozemků a částí pozemků p. č. 2271/138, p. č. 2771/1, p. č. 2771/26, p. č. 2771/27 a p. č. 2771/29 v k. ú. Dačice (12)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování nemovitostí a částí nemovitostí v rámci dokončené investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa III, Zahrádkářská kolonie Toužín", mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice jako obdarovaným, a to:

díl "b" o výměře  301 m2 oddělený z pozemku p. č. 2771/1; díl "c" o výměře 184 m2 oddělený z pozemku p. č. 2771/27; díl "g" o výměře 154 m2 oddělený z pozemku p. č. 2771/29 a díl "h" o výměře 454 m2 oddělený z pozemku p. č. 2771/12, které byly stejným geometrickým plánem č. 2869-133/2018 následně sloučeny spolu s pozemkem p. č. 2771/26 o výměře 41 m2 a pozemkem p. č. 2271/138 o výměře 46 m2 do pozemku p. č. 2771/12 o nové výměře 1180 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

470/27/RM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Gymnáziem Dačice, se sídlem Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

471/27/RM/2019 Žádost o dočasné parkování nákladního vozidla AVIA a Multicar (133)
I. Rada města schvaluje dočasné odstavení nákladního vozidla AVIA 31 JNK RZ: 3B8 7295 a Multicar M25 RZ: 1C1 5642 ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░░. Jednalo by se o dočasné umístění, a to od 17. 10. 2019 do 31. 10. 2019 v prostorách budovy - bývalé uhelny v ulici Antonína Dvořáka, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

472/27/RM/2019 Nabídka na prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje prodej nepotřebného majetku - užitkový automobil Peugeot Boxer, r. v. 2010, RZ:  8C1 8551, inv. č. 000903048, dle nabídky AAA Auto s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

473/27/RM/2019 Plán zimní údržby 2019/2020
I. Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2019/2020 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

474/27/RM/2019 Výsledek ZŘ - "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín"

I. Rada města schvaluje

  1. výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek, Zprávě o posouzení splnění podmínek účasti a protokolech o jednání komise,
  2. rozhodnutí o výběru účastníka SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 10.558.416,10 Kč vč. DPH, tj. 8.725.963,69 Kč bez DPH,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 8.725.963,69 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele",
  2. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 8.725.963,69 Kč bez DPH,

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

475/27/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 17/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019 v těchto objemech: příjmy 497.174,40 Kč, výdaje 497.174,40 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

476/27/RM/2019 Souhlas s přijetím finančních darů pro ŠJ Dačice - změna usnesení č. 426
I. Rada města mění usnesení č. 426/24/RM/2019 tak, že bod č. I nově zní:

I. Rada města uděluje

příspěvkové organizaci Školní Jídelna Dačice, Boženy Němcové 213, souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 43.263,00 Kč na úhradu stravného pro 10 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 takto: na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 14.168,00 Kč a od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 29.095,00 Kč,

příspěvkové organizaci Školní Jídelna Dačice, Boženy Němcové 213, souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 17.442,00 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 a pro 2 žáky Základní školy Dačice, Komenského 7 takto: na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 5.712,00 Kč a od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 11.730,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

477/27/RM/2019 Odměny ředitelům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství za školní rok 2018/2019 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru