Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/28

USNESENÍ z 28.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.10.2019 v zasedací místnosti rady
478/28/RM/2019 Žádost spolku BVAM Music concerts o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČO 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 24. 07. 2020 až 26. 07. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

479/28/RM/2019 Dodatky k bytům 1,4,6,7 v domě 305/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám v nájemních bytech č. 1, 4, 6 a 7 v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích, a to změnu článku VII, bod 3, že část věty "Pronajímatel může každoročně k 1. dubnu upravit nájemné o míru inflace" se nahrazuje částí věty: Pronajímatel může každoročně k 1. červenci upravit nájemné o míru inflace.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám v nájemních bytech č. 1, 4, 6 a 7 v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

480/28/RM/2019 Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2020 a 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu zajištění provozu mateřského centra v roce 2020 a 2021 zapsanému spolku Katolický dům Dačice, z.s., Masarykova 295, Dačice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

481/28/RM/2019 Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2020 a 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2020 a 2021 zapsanému ústavu PREVENT 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

482/28/RM/2019 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2020 a 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2020 a 2021 společnosti Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice a společnosti RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 2 a 3 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

483/28/RM/2019 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2019
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace, ve výši 50 000 Kč, na rok 2019 zapsanému ústavu Otevřená OKNA  z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

484/28/RM/2019 Plná moc "A.04.32 Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ k zastupování Města Dačice při všech úkonech nutných při podání žádosti o dotaci a dalších následných úkonech při jednání v rámci 130. výzvy MŽP ve věci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4, investiční priorita 1, SC 4.2 Posílit biodiverzitu.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

485/28/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení podzemního optického vedení" v k. ú. Dačice (295)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  společností STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE 40 mm v zemi na pozemcích p. č. 803, p. č. 804/3, p. č. 804/1 a p. č. 804/5 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Starnet, s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

486/28/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - Telekomunikační vedení a zařízení v k. ú. Dačice (296)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "VPIC Dačice, přístavba ZŠ, přel. sek" mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, jako oprávněným, spočívající v právu umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p. č. 797 a p. č. 798/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

487/28/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 1331/118 a p. č. 1331/125 v k. ú. Dačice (297)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Sklad posypového materiálu na p. č. 1331/143, k. ú. Dačice", spočívající v právu uložení kanalizačního potrubí, konkrétně dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 1331/118 a p. č. 1331/125 v k. ú. Dačice mezi společností Technické služby Dačice, s.r.o., sídlem U Stadionu 50, 380 01 Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem, a městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.    

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

488/28/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (298)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemcích p. č. 2783/2, p. č. 2808/1, p. č. 2808/2, p. č. 2808/3, p. č. 2808/4 a p. č. 2808/5 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

489/28/RM/2019 Směna částí pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (42)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to části pozemku p. č. 1759 - ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře 400 m2 z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za část pozemku p. č. 1640/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 700 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

490/28/RM/2019 Darovací smlouva na pozemek p. č. st. 96 v k. ú. Hradišťko u Dačic (11)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu na pozemek p. č. st. 96 - zast. plochu a nádvoří/hráz o výměře 406 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 196-8076/2017 z pozemku p. č. 794 - ostatní plocha/silnice v obci Dačice a k. ú. Hradišťko u Dačic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice jako obdarovaným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

491/28/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 918/2 v k. ú. Malý Pěčín (177)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku p. č. 918/2 - ostatní plocha/neplodná půda o přibližné výměře 200 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

492/28/RM/2019 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na dočasné parkování nákladního vozidla a multikáry (133)
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na dočasné odstavení nákladního vozidla AVIA 31 JNK RZ: 3B8 7295 a Multicar M25 RZ: 1C1 5642 ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

493/28/RM/2019 Oprava chodníků v Máchově ulici - Dodatek č. 1
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava chodníků v Máchově ulici" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

494/28/RM/2019 Schválení zástavní smlouvy - Městské lesy Dačice s.r.o.
I. Rada města schvaluje uzavření zástavní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., kterou bude dozajištěn úvěr č. 0603789389/19/LCD zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení k nemovitostem parcela č. st. 98, jejíž součástí je jiná stavba, parcela 35/18  a 35/19, vše v katastrálním území Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

495/28/RM/2019 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 3.775,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy, Komenského 7 takto: na období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 900,00 Kč a od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 2.875,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

496/28/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2019 v těchto objemech: příjmy 2.323.512,25 Kč, výdaje 3.710.141,00 Kč, financování 1.386.628,75 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

497/28/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 19/2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19/2019 v těchto objemech: příjmy -1.500.000,00 Kč, výdaje -14.380.000,00 Kč, financování -12.880.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

498/28/RM/2019 Návrh rozpočtu města na r. 2020 - 1. čtení
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů předložený návrh rozpočtu města na r. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

499/28/RM/2019 Výsledky hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2019 a zhodnocení letní turistické sezóny 2019
I. Rada města schvaluje zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

500/28/RM/2019 Hodnocení turistické sezóny 2019 na Infocentru Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu hlavní turistické sezóny na IC Dačice v období 1. 6. - 30. 9. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

501/28/RM/2019 Snížení prodejní ceny knižní publikace - Křížky - spirituální krajina Dačicka
I. Rada města schvaluje prodejní cenu knižní publikace Křížky - spirituální krajina Dačicka ve výši 690 Kč/1 ks s platností od 1. 11. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

502/28/RM/2019 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města Dačic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města Dačic, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2020.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

503/28/RM/2019 Dary pro SDH za činnost v zásahových jednotkách

I. Rada města schvaluje

  1. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Bílkov, IČO 60819545, Bílkov 94, Dačice 380 01 ve výši 15.000 Kč.
  2. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Chlumec, IČO 69100233, Chlumec 21, Dačice 380 01 ve výši 10.000 Kč
  3. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Lipolec, IČO 69114722, Lipolec 36, Dačice 380 01 ve výši 10.000 Kč
  4. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dolní Němčice, IČO 60819600, Dolní Němčice 62, Dačice 380 01 ve výši 15.000 Kč
  5. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Hostkovice, IČO 69092168, Hostkovice 28, Dačice 380 01 ve výši 10.000 Kč
  6. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Malý Pěčín, IČO 60820217, Malý Pěčín 30, Dačice 380 01 ve výši 10.000 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Neulingerova 144, Dačice 380 01 ve výši 45.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru