Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/29

USNESENÍ ze 28.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.11.2019 v zasedací místnosti rady
504/29/RM/2019 Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2019
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění smlouvy s Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kanceláří J. Hradec za rok 2019.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru ve výši 30.000 Kč Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kancelář J. Hradec, IČ: 48208248.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

505/29/RM/2019 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]506/29/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

507/29/RM/2019 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 130 000 Kč, Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec na provoz Domova seniorů Dačice v roce 2019 za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

508/29/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - "A.04.47 Optická síť Dolní Němčice"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2019 se společností SETO, spol. s r. o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na akci "Optická síť Dolní Němčice", kterým se upravuje termín pro dokončení stavby do 14. 5. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2019 se společností SETO, spol. s r. o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na akci "Optická síť Dolní Němčice", kterým se upravuje termín pro dokončení stavby do 14. 5. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

509/29/RM/2019 Dodatek č. 2 ke SOD - "A.04.31 Přeložka VO - Dolní Němčice"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 10. 2018 se společností SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na akci "Přeložka VO - Dolní Němčice", kterým se upravuje předmět plnění o práce ze změnového listu ZL 1, kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 12. 12. 2019 a kterým se navyšuje cena díla o 263.926,29 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 10. 2018 se společností SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na akci "Přeložka VO - Dolní Němčice", kterým se upravuje předmět plnění o práce ze změnového listu ZL 1, kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 12. 12. 2019  a kterým se navyšuje cena díla o 263.926,29 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

510/29/RM/2019 Zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí na spolufinancování akce A.04.32 "Oprava hrází rybníků "Dolního lučního" a "Horního lučního" a schválení opětovného podání žádosti v rámci 140. výzvy MŽP (SC. 4.3)

I. Rada města schvaluje

  1. zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace MŽP na spolufinancování akce "Oprava hrází rybníků "Dolního lučního" a "Horního lučního".
  2. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci operačního programu "Životní prostředí", Ministerstva životního prostředí, 140. výzvy (SC. 4.3), na spolufinancování akce "Oprava hrází rybníků "Dolního lučního" a "Horního lučního".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

511/29/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2019" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

512/29/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 20/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019 v těchto objemech: příjmy 2.342.000,00 Kč, výdaje 103.000,00 Kč, financování -2.239.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

513/29/RM/2019 Návrh rozpočtu města na r. 2020 - 2. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2020 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit po posledních změnách k rozpočtu města Dačice na rok 2020 následující usnesení:

 

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2020 v těchto objemech:

příjmy

220.068,28 tis. Kč

výdaje

251.163,60 tis. Kč

schodek rozpočtu

-31.095,32 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru

-2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let

33.429,32 tis. Kč

 

2) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2020 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím, k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo;

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2020. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

514/29/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti přístupu a příjezdu na pozemcích p. č. 1053 a p. č. 431/10 v k. ú. Malý Pěčín (230)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako oprávněnými, a městem Dačice jako povinným, odvozeného z práva přístupu a příjezdu přes pozemky p. č. 1053 a p. č. 431/10 v k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

515/29/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (242)
I. Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 2218/2, p. č. 2832/1, p. č. 2219, p. č. 2702/2 a p. č. 2273/1 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "RD č. p. 18, Toužín - kanalizační přípojka", spočívající ve vybudování kanalizační přípojky na části výše uvedených Zatížených nemovitostí. Budoucí věcné břemeno se zřizuje pro investory stavby, jako budoucí oprávněné, a to ░░░░  ░░░░░ ░░░░ ░░░░ podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

516/29/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2706/1 a p. č. 2706/6 v k. ú. Dačice (277)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně vodovodní přípojky na pozemcích p. č. 2706/1 a p. č. 2706/6 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Vodovodní přípojka k pozemku p. č. 2459/2 - areál fy KORINT, k. ú. Dačice", mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako investorem stavby a budoucím oprávněným, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle návrhu usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

517/29/RM/2019 Prodej pozemku p. č. st. 55 a část p. č. 80/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (178)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej nemovitostí  v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. st. 55 o výměře 33 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku p. č. 80/1 o přibližné výměře 600 m2 - ostatní plocha z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

518/29/RM/2019 Darování části pozemku p. č. 2797/5 v k. ú. Dačice (13)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování části pozemku p. č. 2797/5 - ostatní plocha/ostatní komunikace o přibližné výměře 300 m2, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice jako obdarovaným, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

519/29/RM/2019 Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti dle zákonného předkupního práva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nevyužití zákonného předkupního práva na koupi spoluvlastnického podílu k id 1/16 na pozemku p. č. 2540/54 - orná půda o výměře 1048 m2 v k. ú. Dačice z podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

520/29/RM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti p. č. 2177 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 20. 4. 2015 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to na část pozemku p. č. 2177 o přibližné výměře 17 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

521/29/RM/2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti p. č. 46/1 v k. ú. Chlumec u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 7. 5. 2015 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to na část pozemku p. č. 46/1 o  výměře 50 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

522/29/RM/2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 17. 1. 2002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 6. 2002 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2016,  mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a Technickými službami Dačice, s.r.o., jako nájemcem, na nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to část pozemku p. č. 1331/118 o výměře 3090 m2 a pozemek  p. č. 131/125  o výměře 1194 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

523/29/RM/2019 Smlouva o dílo - Odbahnění návesního rybníka p. č. 22, k. ú. Hradišťko u Dačic

I. Rada města schvaluje

  1. v souladu s ust. čl. 2, odst. 7.  Směrnice Rady města Dačice č. 1/2018 O postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přímé zadání stavebních prací "Odbahnění návesního rybníka p. č. 22, k. ú. Hradišťko u Dačic" firmě Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, IČ 260 40 344.
  2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s.r.o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 417 146,30 Kč bez DPH a termínem realizace od 18. 11. 2019 do 30. 4. 2020.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

524/29/RM/2019 Svěření rozhodování o zveřejnění záměru, propachtovat, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek
I. Rada města svěřuje městskému úřadu, odboru správy majetku, odboru správy budov a odboru kultury a cestovního ruchu rozhodování o přijetí a zveřejnění záměru propachtovat, pronajmout nebo vypůjčit hmotné nemovité věci ve vlastnictví města.
II. Rada města ruší usnesení rady č. 1445/69/R/2013/Veřejný.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

525/29/RM/2019 Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus
I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus, která se uzavírá mezi dvaceti devíti smluvními subjekty, což jsou dopravci na území Jihočeského kraje, Jihočeský kraj  a dvanáct obcí s rozšířenou působností (ORP) Jihočeského kraje. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru