Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/30

USNESENÍ z 30.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.11.2019 v zasedací místnosti rady
526/30/RM/2019 Nakládání s komunálním odpadem - ceny pro rok 2020
I. Rada města schvaluje předložený návrh cenové přílohy pro rok 2020 (dále jen "cenová příloha").
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem cenové přílohy ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

527/30/RM/2019 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2020

I. Rada města schvaluje

1.kalkulaci ceny stočného na rok 2020 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1.
2.dotaci ceny stočného v místních částech bez možnosti připojení na centrální ČOV dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

528/30/RM/2019 Jmenování ředitele Městského muzea a galerie Dačice
I. Rada města jmenuje Bc. Martina Rychlíka, ředitelem Městského muzea a galerie Dačice na dobu neurčitou s platností od 1. 4. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

529/30/RM/2019 Richard Šeda - žádost o příspěvek na vydání CD souboru Capella Ornamentata
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč panu Richardu Šedovi na vydání CD hudebního souboru Capella Ornamentata.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

530/30/RM/2019 Převzetí opuštěných movitých věcí do majetku města
I. Rada města prohlašuje, že výše uvedené movité věci, tedy Celokamenný kříž nacházející se na pozemku parcela č.  1130/3 v k. ú. Dolní Němčice, která je ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, nacházející se v zatáčce na konci m. č. Dolní Němčice směrem na Volfířov, datován 1824, a Křížek u kaple nacházející se na pozemku parcela č. 1141/35 v k. ú. Dolní Němčice, která je ve vlastnictví města Dačice, nacházející se mezi kaplí a silnicí III/159, datován 1864, jako opuštěné movité věci ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění si přisvojuje město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476, a přijímá je do svého majetku a zařazuje do evidence svého majetku jako předmět kulturní hodnoty za částku 1 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

531/30/RM/2019 Vyhrazení parkovacího místa
I. Rada města nesouhlasí s vyhrazením parkovací místa  dle návrhu usnesení na parkovací ploše u domu čp. 84/I na Havlíčkově náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

532/30/RM/2019 Prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje prodej nepotřebného majetku - užitkového automobilu Peugeot Boxer, r. v. 2010, RZ:  8C1 8551, inv. č. 000903048, za nabídnutou cenu společnosti Aures Holding, a. s., dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

533/30/RM/2019 Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou, Dolní Němčice - Dodatek č. 1
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou, Dolní Němčice" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností TRASKO BVT, s. r. o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

534/30/RM/2019 Výpůjčka velké mobilní buňky
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí uzavření Smlouvy o výpůjčce velké mobilní buňky ze dne 14. 10. 2019 mezi městem Dačice, jako vypůjčitelem, a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, Jirsíkova 2, České Budějovice, zastoupeným 1. místopředsedkyní Helenou Sosnovou, jako půjčitelem, na dobu do 31. 12. 2026.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

535/30/RM/2019 Darovací smlouvy o přijetí finančního daru na nákup vzrostlých stromů
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░  (příloha č. 1) a darovací smlouvu mezi městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ (příloha č. 2) o darování finančních prostředků na nákup vzrostlých stromů.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv mezi městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░  a mezi městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░  o darování finančních prostředků na nákup vzrostlých stromů.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

536/30/RM/2019 Veřejná nabídka na prodej pozemku v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města bere na vědomí výsledek 7. kola veřejné nabídky na prodej částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166.
II. Rada města schvaluje vyhlášení 8. kola veřejné nabídky na prodej pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2847-57/2018, a to pozemku p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2 a pozemku p. č. 2271/202 o výměře 36 m2 za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.559.800,00 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

537/30/RM/2019 Dodatek č. 1 - Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2019 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SATES ČECHY, s.r.o., Radkovská 252, 58856 Telč, IČO: 25172654, jako zhotovitelem, na akci "Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

538/30/RM/2019 Dodatek č. 2 - Oprava chodníků v Máchově ulici
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2019 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou JN stavitelství, s.r.o., Berky z Dubé čp. 295, 380 01 Dačice, IČO: 28124928, jako zhotovitelem, na akci "Oprava chodníku v Máchově ulici", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

539/30/RM/2019 Smlouva o dílo - Oprava kuchyňky a chodby v budově OK Velký Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s.r.o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 352.819,07 Kč bez DPH a termínem realizace od 06. 12. 2019 do 31. 03. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

540/30/RM/2019 Smlouva o úhradě nákladů na uvedení pozemků do předešlého stavu
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě podílu na nákladech na uvedení pozemků do předešlého stavu mezi městem Dačice a společností Teplospol a.s., Vajgar 585/III, J. Hradec za účelem zajištění společného postupu při realizaci stavebních akcí "Oprava chodníků v Máchově ulici" a "Rekonstrukce teplovodu 3. etapa, ulice Máchova v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o úhradě podílu na nákladech na uvedení pozemků do předešlého stavu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

541/30/RM/2019 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - "Rekonstrukce silnice II/406 Dačice-Slavonice" (124)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na části  pozemku p. č. 2701/2 o přibližné výměře 24 m2 v k. ú. Dačice, a částech pozemků p. č. 449/16 o přibližné výměře 461 m2 a p. č. 449/2 o přibližné výměře 16 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako investorem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemků. Smlouva se uzavírá pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/406 Dačice-Slavonice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

542/30/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 340/1 v k. ú. Malý Pěčín (180)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej části pozemku 340/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 50 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

 

543/30/RM/2019 Ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Dačice (308)
I. Rada města schvaluje Ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1, platný a účinný od 28. 11. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

544/30/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Borek u Dačic (301)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Borek, Kněžínek - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 69/1, p. č. 69/10, p. č. 305/2, p. č. 563/4, p. č. 563/15 a p. č. 563/16 v obci Dačice a k. ú. Borek u Dačic, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitostí, a společností E.ON Distribuce a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Borek u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

545/30/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice, k. ú. Bílkov a k. ú. Malý Pěčín (303) (304) (307)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v uložení:
inženýrské sítě kabelového vedení nízkého a vysokého napětí na pozemcích p. č. 2271/7 a p. č. 2271/44 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, obchodní centrum - kab. ved. NN" uzavřená mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
distribuční soustavy - uzemnění podpěrného bodu vysokého napětí na pozemcích p. č. 533/5 a p. č. 559/1 v k. ú. Bílkov pro stavbu "Bílkov, Tekaben - kabel. vedení VN" uzavřená mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
inženýrské sítě kabelového vedení a stožáru veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1002/1 v k. ú. Malý Pěčín pro stavbu "Malý Pěčín - přeložka části VO" uzavřená mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice, k. ú. Bílkov a k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

546/30/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (305) (306)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, a to:
inženýrskou síť kabelového vedení vysokého napětí, uzemnění a elektrického pilíře na pozemku p. č. 2798 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, a s Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
inženýrskou síť kabelového vedení vysokého napětí, uzemnění a dvou stožárů se svítidlem veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 2800/1 a p. č. 2800/2 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby a ░░░░ ░░░░ ░░░░  a ░░░░ ░░░░ ░░░░,  jako budoucími povinnými a vlastníky nemovitostí, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

547/30/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesta a stezky na p. č. 676/3 v k. ú. Dačice (309)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na pozemku p. č. 676/3 v k. ú. Dačice, mezi manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími oprávněnými, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

548/30/RM/2019 Dodatek č. 2 ke SOD - "B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 958 119,17 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 958 119,17 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

549/30/RM/2019 Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům subjektu údajů podle nařízení GDPR městem Dačice jako správcem osobních údajů
I. Rada města schvaluje Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům subjektu údajů podle nařízení GDPR městem Dačice jako správcem osobních údajů, který je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


550/30/RM/2019 Směrnice o postupu při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 4/2019 o postupu při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


551/30/RM/2019 Pronájem bytu ░░░░ ░░░░ v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, dle Směrnice Rady města Dačice č. R2-18 ze dne 1. 7. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2.  2020 do 31. 1. 2024 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr referentky MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt pro ░░░░ ░░░░ ░░░░, na dobu určitou od 1. 2.  2020 do 31. 1. 2024 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr referentky MěÚ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

552/30/RM/2019 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 7, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č.  7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

553/30/RM/2019 Nabídka pronájmu garáže č. 10 a 16
I. Rada města schvaluje

  1. nabídku pronájmu uvolněných garáží č. 10 a 16  u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích nájemcům těchto domů,
  2. nabídku pronájmu uvolněných garáží č. 10 a 16 u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích veřejnosti v  případě, že mezi nájemci bytových domů Nivy 161-165/IV v Dačicích nebude o garáže zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

554/30/RM/2019 Měsíční nájem u nově obsazovaných bytů v DPS
I. Rada města schvaluje výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS pro rok 2020 zvýšit na - 65 Kč/m2 podlahové plochy bytu a za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve smlouvách.
Pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby uvedené ve smlouvě, bude upraveno nájemné na 84  Kč/m2 podlahové plochy bytu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

555/30/RM/2019 Prodloužení nájemní smlouvy společnosti Ledax o.p.s.
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I se společností Ledax o.p.s., kterým se prodlouží doba nájmu nebytových prostor využívaných pro činnost pečovatelské služby v DPS Dačice do 31. 12. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I se společností Ledax o.p.s., kterým se prodlouží doba nájmu nebytových prostor využívaných pro činnost pečovatelské služby v DPS Dačice do 31. 12. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

556/30/RM/2019 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 - odlehčovací služby, jejímž poskytovatelem je společnost RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

557/30/RM/2019 Poskytnutí sociálních výpomocí z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. a rodinám, které se pohybují na hranici chudoby. Celková výše mimořádných finančních výpomocí činí 36 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

558/30/RM/2019 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2020 a 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2020 a 2021 Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

559/30/RM/2019 Grant poskytování osobní asistence v roce 2020 a 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2020 a 2021 Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

560/30/RM/2019 Souhlas s přijetím věcných darů - MŠ Dačice

I. Rada města uděluje

  1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Dačice souhlas s přijetím věcného daru "drobný materiál" v hodnotě 1.500,00 Kč na akci Česko zpívá koledy 2019 od firmy PAS-D s.r.o., Třída 9. května 56, 380 01 Dačice, IČ 25176536;
  2. příspěvkové organizaci Mateřská škola Dačice souhlas s přijetím věcného daru "drobný materiál" v hodnotě 2.000,00 Kč na akci Česko zpívá koledy 2019 od firmy CENTROPEN a.s., Třída 9. května 161, 380 01 Dačice, IČ 00142492.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

561/30/RM/2019 Provoz v MŠ Dačice - vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přerušení provozu MŠ Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 včetně dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

562/30/RM/2019 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Dačice, Komenského 7 ve výši 107.000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících s přístavbou základní školy v roce 2019.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2019 po této změně je následující:

  1. příspěvek na provoz 4.203.000,00 Kč, z toho příspěvek na mimořádné akce 1.118.000,00 Kč,
  2. příspěvek na investice 200.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

563/30/RM/2019 Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti
I. Rada města schvaluje odpis neuhrazené pohledávky uvedené v příloze usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

564/30/RM/2019 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019
I. Rada města schvaluje Plán inventur k 31. 12. 2019 sestavený v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice rady města č. 6/2012 článku 4 bod 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

565/30/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 21/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019 v těchto objemech: příjmy 3.052.354,00 Kč, výdaje 2.910.452,00 Kč, financování -141.902,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

566/30/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 22/2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 22/2019 v těchto objemech: příjmy -7.815.797,99 Kč, výdaje -18.300.000,00 Kč, financování -10.484.202,01 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

567/30/RM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2021 - 2023
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2021 - 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

568/30/RM/2019 Jmenování tajemníka stavební komise
I. Rada města jmenuje s účinností od 28. 11. 2019 tajemníka:
stavební komise: Roman Vretonko, DiS.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

569/30/RM/2019 Plán kontrolní činnosti na rok 2020
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

570/30/RM/2019 Plán práce RM na rok 2020
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na rok 2020 včetně plánu zasedání ZM.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

571/30/RM/2019 Smlouva o poskytování technické podpory
I. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování technické podpory uzavíranou mezi městem Dačice a společností K-net Technical International Group, s. r. o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytování technické podpory uzavíranou mezi městem Dačice a společností K-net Technical International Group, s. r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

572/30/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě mezi VERA, spol. s r.o. a městem Dačice o ukončení poskytování technické podpory systému PERM 3
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě číslo SWR/PERM/03/02 uzavřené dne 23. 12. 2003, která je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

573/30/RM/2019 Schválení dokumentů "Audit krajiny" a "Uhlíková stopa" zpracovaných v rámci projektu "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech"
I. Rada města schvaluje dokumenty "Audit krajiny" a "Uhlíková stopa", které byly zpracovány z poskytnuté dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci projektu "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

574/30/RM/2019 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 30. 03. 2009
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku k Mandátní smlouvě ze dne 30. 03. 2009 se společností Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, Krajířova 27/I., 380 13 Dačice, IČ 608 16 180.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

575/30/RM/2019 Uzavření Smlouvy o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movité věci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ 70882835.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce movité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta


 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru