Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/34

USNESENÍ z 34.zasedání rady města Dačice
konané dne 17.12.2019 v zasedací místnosti rady


 

579/34/RM/2019 Občanská obslužnost v r. 2020

I. Rada města schvaluje 
1.uzavření dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti města Dačice na r. 2020 mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. uvedené v přílohách usnesení:

 • dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu, údržby a oprav kašen vč. údržby drobného městského mobiliáře,
 • dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejného WC,
 • dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na správu dětských hřišť a sportovišť,
 • dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zajištění činností spojených s provozováním veřejných pohřebišť,
 • dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků uvedených v pasportu místních komunikací,
 • dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na údržbu zeleně.

2. smlouvy, které nahrazují smlouvy z minulých let, a to:

 • Smlouvu o dílo na údržbu sportovního stadionu,
 • Smlouvu o dílo na údržbu a správu záložního zdroje el. energie a ultrazvukových el. Snímačů,
 • Smlouvu o dílo na úklid a čištění veřejných prostranství.

3. Ceník prací a služeb platný od 1. 1. 2020 uvedený v příloze č. 2 usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nových smluv a dodatků na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s.r.o. pro r. 2020 vč. ceníku prací a služeb platného od 1. 1. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

580/34/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice (42)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje předmětné části pozemku do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 615,00 Kč/m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

581/34/RM/2019 Prodej částí pozemků p. č. 2712/1, p. č. 2631/1 a část p. č. 2627/16 v k. ú. Dačice (181)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit  prodej  částí pozemků v k. ú. Dačice, a to část pozemku p. č. 2712/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 35 m2, část pozemku p. č. 2631/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 430 m2 a část pozemku p. č. 2627/16 - ostatní plocha o přibližné výměře 75 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

582/34/RM/2019 Prodej stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 v k. ú. Dačice (182)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit  prodej stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Dačice do vlastnictví žadatele společnosti NT Engineering s.r.o., sídlem Větrná 388, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

583/34/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 758/22 v k. ú. Prostřední Vydří (184)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to části pozemku p. č. 758/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 85 m2, do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

584/34/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Kostelní Vydří (299)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti s Českomoravskou generální delegaturou Řádu karmelitánů, sídlem Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemku p. č. 846/3 v obci a k. ú. Kostelní Vydří, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Kostelní Vydří.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

585/34/RM/2019 Smlouva o zrušení věcného břemene spoluužívání na pozemku p. č. 2811/9 v k. ú. Dačice (302)
I. Rada města schvaluje zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni spoluužívání na pozemku ve vlastnictví města Dačice, a to na p. č. 2811/9 zřízené pro paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

586/34/RM/2019 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice (310) (313)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, mezi městem Dačice, jako povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy, a to:

kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2702/1 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec a k. ú. Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu "Dačice, Sojková - kabelové vedení NN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.280,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

kabelového vedení NN, kabelový pilíř NN a uzemnění NN na pozemcích p. č. 2820/1, p. č. 2433/6 a p. č. 2434/13 v k. ú. Dačice zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec a k. ú. Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu "Dačice - ul. Bezručova a Tyršova - NN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 357.700,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

587/34/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2799/1, p. č. 1440/4 a p. č. 1449 v k. ú. Dačice (311)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního elektrického kabelového vedení a kanalizace s obslužným zařízením na pozemcích p. č. 2799/1, p. č. 1440/4 a p. č. 1449 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se státní organizací Správa železniční dopravní cesty.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

588/34/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a věcného břemene cesty a stezky v k. ú. Dolní Němčice (312)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, konktrétně vodovodní přípojky na pozemcích p. č. 446/27 a p. č. 451/16 a věcného břemene cesty a stezky - vybudování nového sjezdu na pozemku p. č. 451/7 v k. ú. Dolní Němčice, mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími oprávněnými a investory, a městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemků, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

589/34/RM/2019 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 16. kolo
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 16. kolo, a to dosud nezapsaného pozemku p. č. 2945/24, který vznikne na základě GPL č. 2644-7259/2015 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

590/34/RM/2019 Přehodnocení pronájmu autobusové zastávky pro výstup a poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravních potřeb města Dačice
I. Rada města schvaluje bezplatné zpřístupnění zastávky pro výstup na části parcely 2795/12, k. ú. Dačice všem autobusovým dopravcům.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

591/34/RM/2019 Darovací smlouvy - finanční dary na Městský ples v roce 2020
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru od firem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 609 32 171; SATES ČECHY, s.r.o., IČO: 251 72 654; TREBILIFT, s.r.o., IČO: 255 05 734 a CENTROPEN, a.s., v celkové výši 20.000 Kč na uspořádání Městského plesu, který se bude konat dne 29. 2. 2020 v KD Beseda Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

592/34/RM/2019 MMaG Dačice - návrh na navýšení pracovního úvazku
I. Rada města schvaluje navýšení pracovního úvazku pro Městské muzeum a galerii Dačice o 1,0 od 1. 1. 2020. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

593/34/RM/2019 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 1. 2020
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury s účinností od 1. 1. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

594/34/RM/2019 Schválení rozpočtů PO v oblasti kultury na rok 2020
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na rok 2020 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

595/34/RM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti kultury na r. 2021 a 2022
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na roky 2021 a 2022 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

596/34/RM/2019 Řešení neprodloužení smlouvy smírnou cestou 164-4
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 na dobu určitou do 30. 6. 2020 s panem ░░░░ ░░░░ ░░ na byt č. 4, ul. Nivy 164/IV v Dačicích s podmínkou, že do 31. 12. 2019 uhradí veškeré finanční závazky po splatnosti.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 6 na dobu určitou do 30. 6. 2020 s panem ░░░░ ░░░░ ░░ na byt č. 4, ul. Nivy 164/IV v Dačicích s podmínkou, že do 31. 12. 2019 uhradí veškeré finanční závazky po splatnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

597/34/RM/2019 Prodloužení nájmu garáže č. 9 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5  k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 pro ░░░░ ░░░░ na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2, ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou do 31. 12. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na garáž č. 9, ul. Nivy s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

598/34/RM/2019 Pronájem garáže č. 16 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 16, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 16 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

599/34/RM/2019 Pronájem garáže č. 10 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 10, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 10 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

600/34/RM/2019 Souhlas s převodem nájmu v souvislosti s prodejem firmy
I. Rada města vydává souhlas s převodem nájmu nebytových prostor v budově č. p. 179/V v ul. Komenského - autodílna na novou firmu AUTOTOMEX s.r.o., se sídlem Göthova 66, IČ 08459371 v souvislosti s prodejem firmy Bohumil Tomšů se sídlem Antonínská 78, Dačice IČ 112330562.
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11. 4. 2007 s panem ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor č. p. 179/V v ul. Komenského, kterým se mění nájemce z pana Bohumila Tomšů se sídlem Antonínská 78, Dačice IČ 112330562 na firmu AUTOTOMEX s.r.o., se sídlem Göthova 66, IČ 08459371.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

601/34/RM/2019 SOD - Rekonstrukce bytu č. 4 v domě 303/I
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s.r.o. na akci "Rekonstrukce bytu č. 4 v domě 303/I v Dačicích" za celkovou cenu 475 188,07 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31.  3. 2020 tak, jak je uvedena v příloze usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s.r.o. na akci "Rekonstrukce bytu č. 4 v domě 303/I v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

602/34/RM/2019 Pronájem 4 parkovacích stání u DPS Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 4 parkovacích stání u DPS Dačice s nájemníkem nebytových prostor v budově DPS Dačice čp. 221/I ul. Bratrská v Dačicích společností Ledax o.p.s.  od 1. 1. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2021, za vzájemně dohodnuté roční nájemné ve výši 10.000 Kč + DPH v platné sazbě s tím, že pokud bude se společností Ledax o.p.s. ukončena nájemní smlouva na nebytové prostory, bude ukončena i smlouva na parkovací stání.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem 4 parkovacích stání u DPS Dačice se  společností Ledax o.p.s. od 1. 1. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2021, za podmínek uvedených v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

603/34/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.33 Stavební úpravy SDH Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019 se společností Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na akci "Stavební úpravy SDH Lipolec", kterým se upravuje předmět plnění a kterým se navyšuje  celková cena za dílo o 85.659,68 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

604/34/RM/2019 Vyhlášení VZ na PD akce D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení  akce s názvem "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa". 

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

605/34/RM/2019 Vyhlášení VZ - D.01.13 Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

606/34/RM/2019 Zahájení ZŘ - B.02.14 Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích" dle přiložené výzvy k podání nabídek,
 2. osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích",
 3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích",
 4. předpokládaný harmonogram zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

607/34/RM/2019 Vyhlášení grantu města Dačice na roky 2020 a 2021
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice možnost ucházet se o grant "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" za podmínek uvedených v příloze tohoto přednesu a v Zásadách poskytování podpor města Dačice s finančním rámcem 1.500.000 Kč pro rok 2020.
II. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, starosta, Ing. Jiří Baštář, místostarosta, Ing. Kateřina Marková, místostarostka, Martina Havlíková, pracovnice finančního odboru, Bc. Markéta Nováčková, pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu, člen, kterého si určí předseda kontrolního výboru a člen, kterého si určí předseda komise pro volnočasové aktivity, včetně hodnotících kritérií.
III. Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

608/34/RM/2019 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2020
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice schválených usnesením zastupitelstva města č. 144/7/ZM/2019 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2020 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2020.
II. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, starosta, Ing. Jiří Baštář, místostarosta, Ing. Kateřina Marková, místostarostka, Martina Havlíková, pracovnice finančního odboru, Markéta Nováčková, pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu, člen, kterého si určí předseda kontrolního výboru, a člen, kterého si určí předseda komise pro volnočasové aktivity včetně hodnotících kritérií.
III. Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

609/34/RM/2019 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 6 měsíců mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

610/34/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 23/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019 v těchto objemech: příjmy 5.960.175,37 Kč, výdaje 250.574,14 Kč, financování - 5.709.601,23 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

611/34/RM/2019 Nabídka nepotřebného majetku - ŠJ Dačice
I. Rada města neschvaluje přijetí plynového sporáku s elektrickou troubou SPE 40 jako nepotřebného majetku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 zpět do majetku města Dačice.
II. Rada města souhlasí s prodejem plynového sporáku SPE 40 za prodejní cenu 500,00 Kč do vlastnictví Mateřské školy Dačice s tím, že výtěžek z prodeje bude ponechán ve výnosech Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

612/34/RM/2019 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice

I. Rada města uděluje

1.souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 2.645,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy, Komenského 7 na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

613/34/RM/2019 Změna použití prostředků na mimořádné akce - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města schvaluje náhradní využití finančních prostředků určených na opravu elektroinstalace v učebnách Základní školy Dačice, B. Němcové 213 a na výměnu osvětlení ve velké tělocvičně tak, že prostředky v celkové výši 29.928,48 Kč budou využity na pořízení zvonkového tabla a komunikátoru k bočnímu vchodu do pavilonu 1. stupně s tím, že částka ve výši 20.140,25 Kč bude použita z fondu investic.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

614/34/RM/2019 Změna platu ředitelky MŠ Dačice od 1. 12. 2019
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u Mgr. Hany Švarcové dle přílohy s účinností od 1. 12. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

615/34/RM/2019 Schválení rozpočtů PO v oblasti školství na rok 2020
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na rok 2020 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

616/34/RM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti školství na r. 2021 a 2022
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na roky 2021 a 2022 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

617/34/RM/2019 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 1. 2020
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od  1. 1. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru