Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/7

USNESENÍ ze 7.zasedání rady města Dačice
konané dne 9.1.2019 v zasedací místnosti rady

 

 

1/7/RM/2019 Výpověď z bytu č. 15, Dačice 175/I
I. Rada města schvaluje vypovězení nájmu bytu č. 15 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěného ve 3. podlaží domu čp. 175/I, ul. Bratrská v Dačicích nájemci paní ░░░░ ░░░░ ░░, z výpovědního důvodu uvedeného v § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2/7/RM/2019 Výpověď z bytu č. 7, Dačice 190/V
I. Rada města schvaluje vypovězení nájmu bytu č. 7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěného ve 2. podlaží domu čp. 190/V, ul. Komenského v Dačicích paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ z výpovědního důvodu uvedeného v § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

3/7/RM/2019 Výpověď z nájmu bytu 200/V - 1 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ ke dni 28. 2. 2019 a nabídku volného bytu veřejnosti.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu na byt č. 1, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
4/7/RM/2019 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 7, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č.  7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích  veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

5/7/RM/2019 Věcný dar pro DM Studio - mažoretky Dačice, z. s. za úspěšnou reprezentaci města
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v max. celkové výši 20.000 Kč pro DM studio - mažoretky Dačice, z. s., se sídlem Za Lávkami 273/III, Dačice, IČ: 270 52 303.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

6/7/RM/2019 Žádost o finanční příspěvek - Bc. L. Müller - cyklotrialová sezóna 2019

I. Rada města schvaluje

  1. poskytnutí finančního příspěvku ░░░░ ░░░░ ░░░ ve výši 6.000 Kč na krytí nákladů vzniklých v rámci cyklotrialové sezóny 2019,
  2. darovací smlouvu uzavíranou s ░░░░ ░░░░ ░░░. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

7/7/RM/2019 Závazné ukazatele rozpočtu 2019 - PO v oblasti kultury
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury na rok 2019 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

8/7/RM/2019 Závazné ukazatele rozpočtu 2019 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2019 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

9/7/RM/2019 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Dačice mezi městem Dačice a obcí Kostelní Vydří, se sídlem Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice, IČO 00477303 za podmínek dle vzoru v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

10/7/RM/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 1429 a 2843/9 v k. ú. Dačice (66)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a městem Dačice, jako budoucím povinným z věcného břemene, odvozeného z práva vedení elektrického kabelu NN a práva stezky, pro služebný pozemek p. č. 2843/9 o výměře 170 m2 a panující pozemek p. č. 1429 o výměře 57 m2, dle přílohy usnesení č. 6.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

11/7/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (242)
I. Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 2218/2, p. č. 2832/1, p. č. 2219, p. č. 2702/2 a p. č. 2273/1 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "RD č. p. 18, Toužín - kanalizační přípojka", spočívající ve vybudování kanalizační přípojky na části výše uvedených Zatížených nemovitostech. Budoucí věcné břemeno se zřizuje pro investory stavby, jako budoucí oprávněné, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

12/7/RM/2019 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 446/15 v k. ú. Dolní Němčice (140)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 446/15 o výměře 110 m2 v k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako vlastníkem pozemku, pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

13/7/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 2152/1 v k. ú. Dačice (57)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit uzavření kupní smlouvy na části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2152/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace  o celkové výměře 6 m2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2833-8293/2018, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

15/7/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 2254/50 a koupě pozemku p. č. 2254/63 v k. ú. Dačice (107) (167)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2254/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 7 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, do výlučného vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 400,00 Kč/m2 s přičtením nákladů na realizaci prodeje, schválit koupi pozemku p. č. 2254/63 o výměře 1 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p. č. 2254/2 v k. ú. Dačice v rámci dokončené investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Peráčku - III. etapa, mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako prodávající, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 400,- Kč/m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

16/7/RM/2019 A.03.05. Směna pozemků p. č. 2271/136 a p. č. 2055 v k. ú. Dačice (15)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků v obci Dačice a k. ú. Dačice bez finančního vyrovnání v rámci dokončené investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa III, Zahrádkářská kolonie Toužín", a to: 
směna části pozemku p. č.2271/212 o výměře 844 m2, oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2869-133/2018 z pozemku p. č. 2271/136 zapsaném na LV 642, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ v SJM k id. 1/2, směnou do výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemek p. č. 2055 o výměře 1907 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, zapsaném na LV 10001, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

17/7/RM/2019 Koupě nemovitosti v k. ú. Bílkov (108)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 1074 o výměře 1.521 m2, z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za kupní cenu ve výši 5.004,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

18/7/RM/2019 Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Bílkov (107)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 1214/16 o výměře 49 m2 a pozemku p. č. 1214/17 o výměře 96 m2, z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

19/7/RM/2019 Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (139)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemky p. č. 1015/2 - orná půda o výměře 861 m2, p. č. 921/2 - trvalý travní porost o výměře 93 m2, p. č. 455/10 - trvalý travní porost o výměře 406 m2 a  p. č. 290/15 - orná půda o výměře 173 m2 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

20/7/RM/2019 Dohoda o splacení dluhu (93)
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o splácení dluhu na nájemném za pozemky p. č. 2633/180 a 2633/235 v k. ú. Dačice s manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o splácení dluhu na nájemném.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

21/7/RM/2019 Smlouva o stanovení podmínek výstavby
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemků p. č. 2271/122, p. č. 2271/121, p. č., 2271/7, p. č. 2271/57 a 2271/44 v k. ú. Dačice, a společností  RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, 430 01 Chomutov, IČO: 27358089, jako žadatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

22/7/RM/2019 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

    

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru