Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/8

USNESENÍ 8.zasedání rady města Dačice
konané dne 23.1.2019 v zasedací místnosti rady

23/8/RM/2019 Město Dačice - povodňová komise
I. Rada města zřizuje podle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povodňovou komisi Města Dačice.
II. Rada města jmenuje s platností od 23. 01. 2019 členy povodňové komise Města Dačice:

Ing. Jiřího Müllera
Hanu Mátlovou, DiS.
Ing. Jiřího Baštáře
Stanislava Tobolku, DiS.       
Vlastislava Švece
Radka Veselého
Stanislava Zelenku
Richarda Kubu
Mojmíra Holce
npor. Mgr. Bc. Jaroslava Doležala
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

24/8/RM/2019 Pronájem bytu č. 1, čp. 162/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti  1+0 v ul. Nivy 162/IV, Dačice s paní  ░░░░ ░░░░ ░░░░ od 1. 2. do 30. 4. 2019 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v  Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

25/8/RM/2019 Pronájem bytu č. 2, čp. 162/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 2 o velikosti  2+0 v ul. Nivy 162/IV, Dačice s paní  ░░░░ ░░░░ ░ od 1. 2. do 30. 4. 2019 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v  Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

26/8/RM/2019 Pronájem bytu č. 7, čp. 162/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 4+1 o celkové podlahové ploše 86,45 m2 ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30. 4. 2019 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 4+1 o celkové podlahové ploše 86,45 m2 ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích s  paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

27/8/RM/2019 Uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 02-86/2018 s Českou poštou
I. Rada města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 02-86/2018 s Českou poštou s. p. Praha na inkaso plateb obyvatelstva.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Příkazní smlouvy č. nSIPO 02-86/2018 s Českou poštou s. p. Praha na inkaso plateb obyvatelstva.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

28/8/RM/2019 Dodatek č. 3 ke SOD na úklid budov MěÚ
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření užívaných prostor o zasedací místnost v nově zrekonstruovaných prostorech ve druhém patře budovy čp. 2/I.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření užívaných prostor o zasedací místnost v nově zrekonstruovaných prostorech ve druhém patře budovy čp. 2/I.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

29/8/RM/2019 Omezení provozu v MŠ Dačice - pololetní a jarní prázdniny 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době pololetních prázdnin dne 1. 2. 2019 a v době jarních prázdnin takto: ve dnech 18. - 22. února 2019 bude provoz zajištěn na pracovišti v ul. Za Lávkami (provozní doba 6.15 - 16.15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

30/8/RM/2019 Posouzení finanční pozice města Dačice a jeho organizací
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zpracovanou finanční analýzu v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst - SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA POMOCI METODY MA21. Spolupráce byla realizována a hrazena v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst podpořeného z OP Zaměstnanost.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

31/8/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
I. Rada města schvaluje RO č. 1/2019 v těchto objemech: příjmy 4.506.983,41 Kč, výdaje 4.028.027,06 Kč, financování 478.956,35 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

32/8/RM/2019 Prodej plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 2271/181 a p. č. 2271/182 v k. ú. Dačice (170)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej plynárenského zařízení - na propojení a prodloužení STL plynovodu v lokalitě Nivy umístěného na pozemcích p. č. 2271/44, p. č. 2271/184 a p. č. 2271/183 v k. ú. Dačice, mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako kupujícím, a městem Dačice, jako prodávajícím.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

33/8/RM/2019 Koupě pozemků - účelová komunikace Dolní Němčice - Hostkovice (111) (112) (113) (114) (115) (116)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků pod účelovou komunikací Dolní Němčice - Hostkovice, mezi městem Dačice jako kupujícím, a níže uvedenými vlastníky pozemků, jako prodávajícími, a to:

pozemek p. č. 1131/25 o výměře 523 m2 v k. ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 pana ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
pozemek p. č. 1131/51 o výměře 752 m2 v k. ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
pozemek p. č. 1131/9 o výměře 57 m2 v k. ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
pozemek p. č. 1131/50 o výměře 115 m2 v k. ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
pozemek p. č. 1131/58 o výměře 145 m2 a pozemek p. č. 761/102 o výměře 54 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 343-33/2017 z pozemku p. č. 761/98 v k. ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
pozemek p. č. 1131/55 o výměře 65 m2 a pozemek p. č. 761/101 o výměře 33 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 343-33/2017 z pozemku p. č. 761/95 v k. ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

34/8/RM/2019 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Fabia, r.v. 2001, SPZ: DACICE08, inv. č. 000903052, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města bere na vědomí výsledky 1. kola prodeje užitkového automobilu zn. Peugeot Boxer.
III. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - užitkový automobil Peugeot Boxer, r.v. 2010, SPZ: DACICE09, inv.č. 000903048, dle přílohy usnesení č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

35/8/RM/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 1429 a 2843/9 v k. ú. Dačice (66)
I. Rada města ruší usnesení č. 10/7/RM/2019 ze dne 9. 1. 2019.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi společností Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a městem Dačice, jako budoucím povinným z věcného břemene, odvozeného z práva vedení elektrického kabelu NN, práva umístění stavby studny a práva stezky, pro služebný pozemek p. č. 2843/9 o výměře 170 m2 a panující pozemek p. č. 1429 o výměře 57 m2, dle přílohy usnesení č. 7.
III. Rada města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

36/8/RM/2019 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 900/6 v k. ú. Dačice (141)
I. Rada města ruší nájemní smlouvu schválenou usnesením č. 19/3/RM/2019 ze dne 21. 11. 2018.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit právo provést stavbu na cizím pozemku, a to na pozemku pod stavbou p. č. 900/6 o výměře 40 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geom. plánu č. 2868-8441/2018 z pozemku p. č. 900/4 v k. ú. Dačice, mezi spolkem TJ Centropen, z. s., sídlem Sokolská 565, 380 01 Dačice, jako vlastníkem stavby občanského vybavení bez čp./če. a oprávněným a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku pod stavbou a povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

37/8/RM/2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, k. ú. Hostkovice (42)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to na část pozemku p. č. 1640/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

38/8/RM/2019 Dodatek č. 3 ke SOD - "A.01.14 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2018 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, kterým se prodlužuje termín dokončení rozšířené dokumentace DUR akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" o 3 měsíce od podpisu dodatku č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

39/8/RM/2019 Dodatek č. 3 ke SOD na projektové práce - A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 05. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec", kterým se prodlužuje termín pro odevzdaní PD DUR + DSP všech etap projektové dokumentace.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 05. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec", kterým se prodlužuje termín pro odevzdaní PD ve stupni DUR+DSP všech etap projektové dokumentace.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

40/8/RM/2019 Vyhlášení VZ - "A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami"
I. Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací akce s názvem "Rekonstrukce ulice Za Lávkami" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Členy komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce ulice Za Lávkami".
  3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce ulice Za Lávkami".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

41/8/RM/2019 Předložení žádosti o dotaci v rámci Ministerstva pro místní rozvoj - A.01.03 "Rekonstrukce ulice Za Lávkami"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací na realizaci akce A.01.03 "Rekonstrukce ulice Za Lávkami".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

42/8/RM/2019 Vyhodnocení ZŘ - B.01.05 - Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích
I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení zadávacího řízení "Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích".
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 38 069 308,80 Kč vč. DPH, tj. 31 462 238,68 Kč bez DPH.
  3. uzavření smlouvy s vítězným účastníkem - společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 38 069 308,80 Kč vč. DPH, tj. 31 462 238,68 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 38 069 308,80,- Kč vč. DPH, tj. 31 462 238,68,- Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

43/8/RM/2019 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2019 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

44/8/RM/2019 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 04. 06. 2013
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku k Mandátní smlouvě ze dne 04. 06. 2013 se společností Vodovod Řečice, Krajířova 27/I., 380 13 Dačice, IČ 60817925.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

45/8/RM/2019 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 09. 03. 2009
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku k Mandátní smlouvě ze dne 09. 03. 2009 s Mikroregion Dačicko, Krajířova 27/I., 380 13 Dačice, IČ 71223649.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

46/8/RM/2019 Kulatý stůl s veřejností na téma "Klimatické změny na Dačicku - sucho, voda, les" - výstupy
I. Rada města bere na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu s veřejností na téma "Klimatické změny na Dačicku - sucho, voda, les" ze dne 18. října 2018.
II. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení výstupů z kulatého stolu na téma "Klimatické změny na Dačicku - sucho, voda, les" ze dne 18. října 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

47/8/RM/2019 Schůze komisí v místních částech
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za účasti vedení města pro rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru