Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/9

USNESENÍ z 9.zasedání rady města Dačice
konané dne 6.2.2019 v zasedací místnosti rady48/9/RM/2019 Smlouva o poskytnutí technického zařízení
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení uzavíranou mezi městem Dačice a CENDIS, s. p.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí technického zařízení uzavíranou mezi městem Dačice a CENDIS, s. p.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

49/9/RM/2019 Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2018
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

50/9/RM/2019 Dům dětí a mládeže v Dačicích - navýšení finančního podílu Města Dačice na výstavbě
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci o aktuálním průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby DDM v Dačicích a informaci o navýšení finančního podílu Města Dačice na tuto akci s ohledem na nabídkové ceny.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

51/9/RM/2019 Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2019" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

52/9/RM/2019 Prodej RD čp. 37/II v k. ú. Dačice (117)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práv odpovídajících věcným břemenům (služebnostem) na prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 294 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 včetně rodinného domu čp. 37/II a pozemku p. č. 295 - zahrada o výměře 769 m2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

53/9/RM/2019 Prodej pozemků v k. ú. Dačice (171)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků, a to částí oddělených Geometrickým plánem č. 2859-94/2018 ze dne 2. 8. 2018, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, dne 8. 8. 2018, část o výměře 6956 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/210, část o výměře 763 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/195, část o výměře 1103 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/196, do výlučného vlastnictví společnosti Telč Property Development, a. s, sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha - Nové Město za kupní cenu ve výši 11.468.600 Kč.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti) - pozemky ve vlastnictví investora a Smlouvu o zajištění přeložky inženýrské sítě, kterými jsou stanoveny podmínky budoucího provedení vynucené přeložky vodovodního a kanalizačního řadu ve vlastnictví města Dačice. Přeložky bude stavebník provádět na pozemcích dle dosud nezapsaného GPL č. 2859-94/2018, vypracovaného Ing. Petrem Skořepou, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec dne 8. 8. 2018,  p. č. 2271/7, p. č. 2271/210, p. č. 2271/195 a p. č. 2271/196 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem a budoucím oprávněným, a společností Telč Property Development, a. s,  jako stavebníkem a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2 a 3.
III. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) cesty a připojení na tuto cestu mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a společností Telč Property Development, a.s., jako budoucím povinným, spočívající v právu přes budoucí služebné pozemky p. č. 2271/210, p. č. 2271/195 a p. č. 2271/196 v k. ú. Dačice, dle dosud nezapsaného GPL č. 2859-94/2018, vypracovaného Ing. Petrem Skořepou, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec dne 8. 8. 2018, chodit, dopravovat se po nich lidskou silou a právo jezdit přes budoucí služebné pozemky jakýmikoliv vozidly a zřídit z budoucích služebných pozemků na budoucí panující pozemky sjezdy a nájezdy v počtu nejméně 6, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

54/9/RM/2019 Budoucí koupě pozemku - účelová komunikace Dolní Němčice - Hostkovice (111)
I. Rada města mění usnesení č. 33/8/RM/2019, a to tak, že vypouští odst. 1, který zní:

"pozemek p. č. 1131/25 o výměře 523 m2, zapsaný na LV 204 pro obec Dačice a  k. ú. Dolní Němčice jako podílové spoluvlastnictví každý k id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.920,- Kč, tj. 40,- Kč/m2.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí koupi na pozemek pod účelovou komunikací Dolní Němčice - Hostkovice, mezi městem Dačice jako budoucím kupujícím, a níže uvedenými spoluvlastníky pozemku, jako budoucími prodávajícími, a to:
pozemek p. č. 1131/25 o výměře 523 m2, zapsaný na LV 204 pro obec Dačice a  k.ú. Dolní Němčice jako podílové spoluvlastnictví každý k id. 1/2░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
55/9/RM/2019 Smlouvy o právu zřídit stavbu na cizím pozemku p. č. 2810/3 a p. č. 2810/7 v k. ú. Dačice (138)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o právu zřídit stavbu na pozemku, a to na:
pozemku p. č. 2810/3 v k. ú. Dačice mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako investorem a stavitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
pozemku p. č. 2810/7 v k. ú. Dačice mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako vlastníkem id. 1/2 pozemku, a městem Dačice, jako investorem a stavitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
pozemku p. č. 2810/7 v k. ú. Dačice mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako vlastníkem id. 1/2 pozemku, a městem Dačice, jako investorem a stavitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.   

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o právu zřídit stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

56/9/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Telekomunikační vedení a zařízení v k. ú. Dačice (244)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, jako oprávněným, spočívající v právu umístění podzemního komunikačního vedení veřejné sítě - optického kabelu v HDPE na pozemku p. č. 803 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

57/9/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 2702/1 v k. ú. Dačice (243)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2702/1 v obci Dačice a  k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

58/9/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (235)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 2271/44, p. č. 2271/183, p. č. 2271/184 a p. č. 2271/189 v k. ú. Dačice mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města mění usnesení č. 2880/125/RM/2018.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

59/9/RM/2019 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín (245)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu "Malý Pěčín, Přikrylová - kabel. ved. NN" na pozemcích p. č. 225/1, p. č. 225/2, p. č. 225/3, p. č. 233/34, p. č. 378/30 a p. č. 1008/1 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
60/9/RM/2019 Žádost o dočasné parkování nákladního vozidla LIAZ (47)
I. Rada města schvaluje dočasné odstavení nákladního vozidla LIAZ 150.261 RZ:ZN 80-12 ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░. Jedná se o dočasné umístění, a to po dobu od 7. 2. 2019 do 28. 2. 2019 v prostorách budovy - bývalé uhelny v ulici Antonína Dvořáka, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

61/9/RM/2019 Politik Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit Ing. Karla Macků vykonáváním funkce politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru