Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/35

USNESENÍ z 35.zasedání rady města Dačice
konané dne 8.1.2020 v zasedací místnosti rady
618/35/RM/2020 Závazné ukazatele rozpočtu 2020 - PO v oblasti kultury
I. Rada města schvaluje navýšení příspěvku na hlavní činnost příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice na rok 2020 o částku 453.000 Kč.
II. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury na rok 2020 včetně odpisových plánů a rozpisu použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

619/35/RM/2020 Účast v dotačním programu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s účastí Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v dotačním programu Jihočeského kraje pro rok 2020 Rozvoj venkova a krajiny - "Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta a cílená podpora EVVO ve školách" s projektem "Přírodopisné učení v přírodě" - dle podmínek uvedených v žádosti školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

620/35/RM/2020 Závazné ukazatele rozpočtu 2020 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2020 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

621/35/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 453.000,00 Kč, financování 453.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

622/35/RM/2020 Prodej částí pozemku p. č. 2271/166 a 2271/6 v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej částí pozemků v obci a k. ú. Dačice, a to budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků, které vzniknou  na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2847-57/2018,  p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2 a 2271/202 o výměře 36 m2, do vlastnictví firmy APROPPO UCHYTIL, s.r.o., IČ 5371732, se sídlem Antonínská 85/II, Dačice, za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1 559 800,- Kč celkem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

623/35/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 758/6 v k. ú. Prostřední Vydří (185)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej části pozemku 758/6 - ostatní plocha o přibližné výměře 50 m2 v k. ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

624/35/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky 87/4 v k. ú. Dačice (186)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 87/4 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

625/35/RM/2020 Pověření činností licitátora
I. Rada města pověřuje Ing. Hanu Dvořákovou, JUDr. Evu Škodovou a Ing. Jiřího Baštáře činnostmi licitátora v souladu s ust. čl. 2, odst. 7, Dražebního řádu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

626/35/RM/2020 Žádosti o dotaci - OPŽP - 1/ Plán ÚSES - ORP Dačice a 2/ Větráme školy - ZŠ B. Němcové
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí na realizaci akce - "Větráme školy - ZŠ B. Němcové".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

627/35/RM/2020 Žádosti o dotaci - OPŽP - 1/ Plán ÚSES - ORP Dačice a 2/ Větráme školy - ZŠ B. Němcové
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí na realizaci akce - "Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru