Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/38

USNESENÍ z 38.zasedání rady města Dačice
konané dne 19.2.2020 v zasedací místnosti rady

672/38/RM/2020 Zrušení usnesení 630/36/RM/2020
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení číslo 630/36/RM/2020 -  Výpověď z nájmu bytu 221/I – 43.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

673/38/RM/2020 Pronájem startovacího bytu č. 7 v domě 175 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 7, o velikosti 1+0, v čp. 175/I ul. Bratrská v Dačicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na startovací byt č. 7, o velikosti 1+0, v čp. 175/I ul. Bratrská v Dačicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

674/38/RM/2020 Pronájem startovacího bytu č. 1 v domě 15 Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 1 o velikosti 2+1 v čp. 15 v Dolních Němčicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na startovací byt č. 1 o velikosti 2+1 v čp. 15 v Dolních Němčicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

675/38/RM/2020 Smlouva o výpůjčce pro letecké muzeum
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz leteckého muzea  s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   s platností od 1. 3. 2020 na dobu určitou do 28. 2. 2025 s tím, že si ░░░░ ░░░░ bude hradit náklady za odebranou el. energii pro letecké muzeum. Smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, že výpůjčka skončí před sjednanou dobou, pokud se dosavadní dobrovolné vstupné změní na povinné vstupné.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce uzavřené s ░░░░ ░░░░ ░ na nebytové prostory ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz leteckého muzea.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

676/38/RM/2020 Pověření k podpisu započtení vzájemných pohledávek
I. Rada města pověřuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu podepisováním započtení vzájemných pohledávek na svěřeném úseku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

677/38/RM/2020 Žádost Otevřená OKNA, z.ú. o finanční příspěvek na uspořádání Májového bálu v roce 2020
I. Rada města schvaluje peněžitý dar ve výši 5.000 Kč na uspořádání Májového bálu, který se uskuteční dne 22. 5. 2020 v KD Beseda. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

678/38/RM/2020 Žádost Dačického Zvonečku, z.s. o věcný dar na charitativní ples 2020
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru do tomboly charitativního plesu Dačického zvonečku konaného dne 14. 3. 2020 v celkové max. hodnotě 1.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

679/38/RM/2020 Žádost Dačického Zvonečku, z.s. o finanční podporu charitativního plesu 2020
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč na uspořádání V. charitativního plesu Dačického zvonečku dne 14. 3. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

680/38/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o výrobě programové náplně a smlouvě o poskytnutí vysílacího času
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o výrobě programové náplně a smlouvě o poskytnutí vysílacího času uzavřené dne 15. 5. 2013 se společností Jihočeská telekomunikační s.r.o., se sídlem Políkno 57, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ: 243 11 243, DIČ: CZ24311243, kterým se navyšuje cena za plnění díla.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o výrobě programové náplně a smlouvě o poskytnutí vysílacího času uzavřené dne 15. 5. 2013 se společností Jihočeská telekomunikační s.r.o., se sídlem Políkno 57, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ: 243 11 243, DIČ: CZ24311243, kterým se navyšuje cena za plnění díla.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

681/38/RM/2020 Jednání se zástupci Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky upravované v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Rada města bere na vědomí autorský a vlastnický vztah pana ░░░░ ke konzervativní studii.
II. Rada města žádá petiční výbor, aby předložil městu Dačice v termínu do 30. 4. 2020 stanoviska dotčených orgánů státní správy (PČR - dopravní inspektorát J. Hradec, Národní památkový ústav - ÚOP v Českých Budějovicích a Odbor dopravy Městského úřadu Dačice) týkající se realizovatelnosti křižovatky navržené petičním výborem (autor Ing. arch. M. Čtverák).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

682/38/RM/2020 Vyhodnocení VZ na akci - "B.01.20 Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská"

I. Rada

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Jemnická Stavba, a.s., IČ 25569554 s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 845.941,18 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 10. 8. 2020,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Jemnická Stavba, a.s., IČ 25569554 s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 845.941,18 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 10. 8. 2020.

města schvaluje

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Jemnická Stavba, a.s., IČ 25569554.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

683/38/RM/2020 Vyhodnocení VZ na stavební práce - A.01.22 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek.
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice.
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 4 256 419,28 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 4 256 419,28  Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

684/38/RM/2020 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (316)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně inženýrskou síť zemního kabelového vedení nízkého napětí a stožár se svítidlem veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2843/3 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, a státní organizací Správou železnic, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

685/38/RM/2020 Koupě pozemku p. č. 784/14 v k. ú. Dačice (135)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 784/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 476 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

686/38/RM/2020 Koupě pozemku p. č. 2634/35 v k. ú. Dačice (136)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2634/35 o výměře 3 m2 v k. ú. Dačice ze společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

687/38/RM/2020 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 2241/1 v k. ú. Dačice (137)

I. Rada města schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku p. č. 2241/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako pronájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.     
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

688/38/RM/2020 Dodatek č. 1 - Odbahnění návesního rybníka p. č. 22, k. ú. Hradišťko u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 11. 2019 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Technické služby Dačice, U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 26040344, jako zhotovitelem, na akci "Odbahnění návesního rybníka p. č. 22, k. ú. Hradišťko u Dačic", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

689/38/RM/2020 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 3. 2020
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1, 2, 3 a Dodatku č. 11 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 4 a 5 se společností Technické služby Dačice s.r.o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

690/38/RM/2020 Žádost o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí na realizaci akce "Výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích v Dačicích"

I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí, 5. Prioritní oblast, Výzva č. 9/2019 - 5.4.A Výsadba stromů, na realizaci akce "Výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

691/38/RM/2020 Smlouva o udělení souhlasu se stavbou na části pozemku p. č. 2795/12 v k. ú. Dačice (167)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se stavbou a jeho podmínkách na části pozemku p. č. 2795/12 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a společnostmi ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, jako investorem a žadatelem, a ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II,  377 14, jako vlastníkem autobusového nádraží, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

692/38/RM/2020 Dozory pro stavební akci "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín"
I. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru s panem Ing. Františkem Lízalem, sídlem Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava, IČO: 75662132, za nabídkovou cenu v celkové výši 114.950 Kč včetně DPH.
II. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP na stavbě s panem Josefem Macháčkem, sídlem Gagarinova 1391, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 63430991, za nabídkovou cenu v celkové výši 25.000 Kč (není plátce DPH).
III. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru s firmou PRIS spol. s r.o., sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, za nabídkovou cenu v celkové výši 95.299,60 Kč včetně DPH.
IV. Rada města pověřuje starostu města podpisem všech výše zmíněných smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

693/38/RM/2020 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" z rozpočtu města
I. Rada města schvaluje poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" pro Český svaz včelařů, z.s., ZO Dačice ve výši 16.538 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

694/38/RM/2020 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

695/38/RM/2020 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2020
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2020 dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2020 se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

696/38/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 v těchto objemech: příjmy 219.316,00 Kč, výdaje 360.902,00 Kč, financování 141.586,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

697/38/RM/2020 Omezení provozu v MŠ Dačice - jarní prázdniny 2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době jarních prázdnin takto: ve dnech 24. - 28. února 2020 bude provoz zajištěn na pracovišti v ul. Za Lávkami (provozní doba 6.15 - 16.15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

698/38/RM/2020 Výsledky hospodaření za rok 2019 - ZŠ v ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2019 - zisk ve výši 563.645,91 Kč,
 2. přidělení částky 563.645,91 Kč do rezervního fondu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 s tím, že finanční prostředky ve výši 417.000,00 Kč budou v roce 2020 čerpány na mimořádné akce, které nebyly realizovány v roce 2019,
 3. čerpání prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 119.000,00 Kč na mimořádnou akci, která nebyla realizována v roce 2019.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

699/38/RM/2020 Schválení účetní závěrky 2019 - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.

Vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

700/38/RM/2020 Výsledky hospodaření za rok 2019 - ZŠ Dačice, ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2019 - zisk ve výši 639.469,68 Kč,
 2. přidělení částky 639.469,68 Kč do rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 s tím, že finanční prostředky ve výši 188.458,68 Kč budou v roce 2020 čerpány na náklady spojené s přístavbou základní školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

701/38/RM/2020 Schválení účetní závěrky 2019 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
Vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

702/38/RM/2020 Odměny ředitelům základních škol Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele základních škol Dačice zřízených městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru