Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/39

USNESENÍ z 39.zasedání rady města Dačice
konané dne 4.3.2020 v zasedací místnosti rady
703/39/RM/2020 Souhlas s převodem nájmu parkovacího místa KD Beseda
I. Rada města vydává souhlas s převodem nájmu parkovacího stání č. 5 o ploše 14,9 m2 ve dvoře KD Beseda Dačice z Miloše Nevrkly, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░, IČ: 43866409 na Tomáše Nevrklu, ░░░░ ░░░░ ░░░░, IČ: 71769404.
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 1. 9. 2017 s panem Milošem Nevrklou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░, IČ: 43866409 změna osoby nájemce parkovacího stání č. 5 o ploše 14,9 m2 ve dvoře KD Beseda Dačice, kterým se mění nájemce z Miloše Nevrkly, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░, IČ: 43866409 na Tomáše Nevrklu, ░░░░ ░░░░ ░░░░, IČ: 71769404 z důvodu převodu podnikatelské činnosti nájemce, takže ve Smlouvě o nájmu se mění osoba nájemce.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

704/39/RM/2020 Pronájem hospody v Bílkově č. p. 89
I. Rada města schvaluje neuzavření nájemní smlouvy s p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na pronájem nebytových prostor o celkové ploše 137,75 m2 v budově č. p. 89 v Bílkově pro provoz pohostinství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

705/39/RM/2020 Dodatek č. 1 ke SOD - "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2019 se společností DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČ 28819390 na akci "Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)", kterým se upravuje předmět plnění o práce ze změnového listu ZL 1 a kterým se snižuje cena díla o 125.747,33 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2019 se společností DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČ 28819390 na akci "Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)", kterým se upravuje předmět plnění o práce ze změnového listu ZL 1 a kterým se snižuje cena díla o 125.747,33 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

706/39/RM/2020 Dodatek č. 3 ke SOD - "B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 718 425,60 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 718 425,60 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

707/39/RM/2020 Dodatek č. 6 ke SOD na projektové práce - A.04.41 - Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

708/39/RM/2020 Pronájem části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (135)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 o výměře 155 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

709/39/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 918/2 v k. ú. Malý Pěčín (177)
I. Rada města ruší usnesení č. 491/28/RM/2019 ze dne 30. 10. 2019 z důvodů v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

710/39/RM/2020 Směna částí pozemků v k. ú. Dačice (45)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v obci a katastrálním území Dačice v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami", a to částí pozemků p. č. 1502/1 - zahrada o přibližné výměře 27 m2 a p. č. 1502/3 - zahrada o přibližné výměře 8 m2 z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za část pozemku p. č. 2640/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 160 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice za cenu ve výši určené pro tuto investiční akci, tj. 540 Kč/m2, s přičtením 1/2 nákladů spojených s realizací směny, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

711/39/RM/2020 Koupě pozemku p. č. 1509/3 v k. ú. Dačice (137)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v rámci stavby "Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Lávkami", a to pozemku p. č. 1509/3 o výměře 8 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

712/39/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (301)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou dne 29. 11. 2019 mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jehož předmětem je doplnění grafické přílohy - nový situační snímek plánovaného umístění kabelové sítě, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

713/39/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (317)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti na pozemcích p. č. 2218/2, p. č. 2832/1, p. č. 2219, p. č. 2702/2 a p. č. 2273/1 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "RD č. p. 18, Toužín - kanalizační přípojka", spočívající ve vybudování kanalizační přípojky, tedy v právu zřídit, provozovat a modernizovat ji na části výše uvedených Zatížených nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje pro investory stavby, jako oprávněné, a to manžele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

714/39/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (318)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě kabelového vedení na pozemku p. č. 1440/1 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, a společností Zemos, s. r. o., sídlem Družstevní 69, 380 01 Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

715/39/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení podzemního optického vedení" v k. ú. Dačice (319)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  společností STARNET, s. r. o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE 40 mm v zemi na pozemcích p. č. 74/1 a p. č. 73/2 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Starnet, s. r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

716/39/RM/2020 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (320) (321)
I. Rada města schvaluje schválení Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, konkrétně výtlačný kanalizační řad pro stavbu "Výtlačný řad Hostkovice - Dolní Němčice", a to na  pozemcích:
p. č. 1786 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a ČR - s právem hospodařit se svěřeným majetkem státu pro státní podnik Lesy České republiky, sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy č. 1,
p. č. 1793 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Českou republikou s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, sídlem Dřevařská 932/11, Brno, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

717/39/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky 87/3 v k. ú. Dačice (191)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 87/3 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

718/39/RM/2020 Vyhrazení parkovacího místa
I. Rada města souhlasí se zřízením parkovacího stání pro invalidy na odstavné ploše na parcele č. 2705/8 poblíž domu čp. 441/V v Dačicích bez označení konkrétního uživatele.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

719/39/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 v těchto objemech: příjmy 377.279,44 Kč, výdaje 589.472,00 Kč, financování 212.192,56 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
720/39/RM/2020 Výsledky hospodaření za rok 2019 - Školní jídelna Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2019 - zisk ve výši 260.435,57 Kč;
  2. přidělení částky 160.000,00 Kč do fondu odměn školní jídelny;
  3. přidělení částky 100.435,57 Kč do rezervního fondu školní jídelny.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

721/39/RM/2020 Schválení účetní závěrky 2019 - Školní jídelna Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
Vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

722/39/RM/2020 Výsledky hospodaření za rok 2019 - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2019 - zisk ve výši 454.809,30 Kč;
  2. přidělení částky 100.000,00 Kč do fondu odměn mateřské školy;
  3. přidělení částky 354.809,30 Kč do rezervního fondu mateřské školy.
  4. čerpání prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 55.000,00 Kč na investiční akci, která nebyla realizována v roce 2019.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

723/39/RM/2020 Schválení účetní závěrky 2019 - Mateřská škola Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
Vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

724/39/RM/2020 Odměny ředitelkám mateřské školy a školní jídelny Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitelky MŠ Dačice a ŠJ Dačice zřízených městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

725/39/RM/2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení projektu
I. Rada města schvaluje návrh předloženého Dodatku.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru