Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2020/42

USNESENÍ z 42.zasedání rady města Dačice
konané dne 1.4.2020 v zasedací místnosti rady 

767/42/RM/2020 První pomoc pro Dačice - reakce na ekonomické dopady epidemie koronaviru
I. Rada města schvaluje materiál První pomoc pro Dačice - mimo bod 1. Prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

768/42/RM/2020 První pomoc pro Dačice - reakce na ekonomické dopady epidemie koronaviru
I. Rada města schvaluje materiál První pomoc pro Dačice - bod 1. Prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

769/42/RM/2020 Odklad platby nájemného
I. Rada města schvaluje žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ o odložení nájmu za 2Q r. 2020 do 30. 4. 2021.
II. Rada města neschvaluje žádost od ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ o prominutí záloh na energie za 2Q r. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

770/42/RM/2020 Regenerace MPR a MPZ 2020 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 800.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 následovně:
Dům čp. 2/I, rej. č. ÚSKP 16942/3-1817, vlastník město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ: 00246476, Nátěr střechy domu čp. 2/I, částka státní finanční podpory 67.000,00 Kč,
Klášter bosých karmelitek, rej. č. ÚSKP 22086/3-1831, vlastník Karmel Matky Boží, Jemnická 21/III, Dačice, IČO 68521979, Opravy vnějších omítek III. etapa a nátěry oken a dveří kláštera bosých karmelitek, částka státní finanční podpory 115.000,00 Kč,
Klášter bosých karmelitek, rej. č. ÚSKP 22086/3-1831, vlastník Karmel Matky Boží, Jemnická 21/III, Dačice, IČO 68521979, Restaurování varhan z kostela sv. Antonína Paduánského v Dačicích, částka státní finanční podpory 618.000,00 Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

771/42/RM/2020 Regenerace MPZ Dačice 2020 - příspěvek z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 23.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2020 v rámci Programu regenerace MPZ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

772/42/RM/2020 Odložení realizace vybraných INV akcí nejdříve do roku 2021
I. Rada města schvaluje odložení realizace vybraných investičních akcí dle přílohy tohoto usnesení nejdříve do roku 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

773/42/RM/2020 Dodatek č. 4 ke SOD - "B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 229 145,72 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 229 145,72 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

774/42/RM/2020 VZ - B.01.22 Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2.  Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové".
  3.  Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové".
  4.  Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

775/42/RM/2020 Převod prostředků mezi fondy a použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 128.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7.
II. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 128.000,00 Kč na opravu vstupní chodby, výměnu dlažby na chodbě v 1. podlaží a výměnu podlahy v učebně dle žádosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

776/42/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 v těchto objemech: příjmy 87.000,00 Kč, výdaje -202.158,00 Kč, financování -289.158,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

777/42/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na p. č. 2633/291 a p. č. 2632/18 v k. ú. Dačice (317)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na části pozemků p. č. 2633/291 a p. č. 2632/18 v k. ú. Dačice, mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, jako budoucím oprávněným, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

778/42/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (325)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně tlakové kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 2277, p. č. 2702/2, p. č. 2274/3, p. č. 2832/1 a p. č. 2152/1 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Kanalizační přípojka k RD čp. 19, Toužín", mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako investorem stavby a budoucím oprávněným, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

779/42/RM/2020 Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene pro stavby v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k. ú. Bílkov (326) (327)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako  budoucím povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, na pozemcích:
p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic pro stavbu "Hostkovice, Čevak - kab. vel. NN" spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře NN a uzemnění za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1,
p. č. 530/21, p. č. 530/23 a p. č. 530/24 v k. ú. Bílkov pro stavbu "Bílkov, Čevak - kabelové vedení NN" spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře NN a uzemnění za podmínek, dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

780/42/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Prostřední Vydří (328)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně kanalizační přípojky a stavby domovní ČOV na pozemku p. č. 758/22 v k. ú. Prostřední Vydří v rámci stavby "Domovní ČOV a retenční nádrž, č. p. 4, Prostřední Vydří", mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako investorem stavby a budoucí oprávněnou, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Prostřední Vydří.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

781/42/RM/2020 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Malý Pěčín (169)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemků pod místní komunikací č. 3c a č. 4c, a to pozemku:

  • p. č. 1007/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Malý Pěčín,
  • p. č. 1007/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Malý Pěčín,
  • p. č. 1007/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 647 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Malý Pěčín,
  • p. č. 1007/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o zbývající výměře 3367 m2

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

782/42/RM/2020 Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě na dočasné parkování nákladního vozidla a multikáry (133)
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě na dočasné odstavení nákladního vozidla AVIA 31 JNK RZ: 3B8 7295 a Multicar M25 RZ: 1C1 5642 ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

783/42/RM/2020 Plná moc - Administrace výběru provozovatele kanalizace
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti GPL-INVEST s.r.o., IČO: 26070766, k zastupování města Dačice ve věcech týkajících se veřejné zakázky na „VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY (KANALIZACE) VE VLASTNICTVÍ MĚSTA DAČICE".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci společnosti GPL-INVEST s.r.o., IČO: 26070766, k zastupování města Dačice ve věcech týkajících se veřejné zakázky na „VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY (KANALIZACE) VE VLASTNICTVÍ MĚSTA DAČICE".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

784/42/RM/2020 Nájemní smlouva k užívání multifunkčního zařízení Minolta C227
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C227 - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C227 - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

785/42/RM/2020 Smlouva o dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb s firmou VERA, spol. s r. o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 716/2, IČ: 62587978.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb s firmou VERA, spol. s r. o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 716/2, IČ: 62587978.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

786/42/RM/2020 Prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města podat podnět správci poplatku k úplnému prominutí úředního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 a to z moci úřední dle § 16b zákona o místních poplatcích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru