Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/44

USNESENÍ ze 44.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.4.2020 v zasedací místnosti rady

807/44/RM/2020 Nabídka bytu 303/I - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4 o velikosti 2+1, v ul. Bratrská 303/I v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 64 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 7. do 30. 9. 2020 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

808/44/RM/2020 Nabídka bytu 189/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 2+1, v ul. Komenského 189/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 64 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 7. do 30. 9. 2020 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

809/44/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru pro Knihovnu Matěje Mikšíčka v roce 2020
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 28.840,00 Kč v roce 2020 od dárců Obec Peč, Obec Budeč, Obec Horní Slatina, Obec Červený Hrádek, Obec Kostelní Vydří, Obec Báňovice, Obec Budíškovice a Obec Třebětice, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro místní obecní knihovny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

810/44/RM/2020 Smlouva o výpůjčce pro MMaG Dačice a převod movitého majetku

I. Rada města schvaluje

  1. smlouvu s Městským muzeem a galerií Dačice o výpůjčce nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží objektu starého zámku, Krajířova čp. 27 v Dačicích o ploše 71 m2  a 1 ks vestavěné skříně pro uložení výstavního zařízení za účelem pořádání výstav výtvarného umění,
  2. bezúplatný převod závěsného systému Městskému muzeu a galerii Dačice. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu starého zámku, Krajířova 27, Dačice uzavírané s MMaG Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

811/44/RM/2020 Vyhlášení 9. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje devátý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice.
II. Rada města schvaluje pravidla devátého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

812/44/RM/2020 Vyhlášení soutěže "Pošli pohled z íčka"
I. Rada města vyhlašuje na podporu domácího cestovního ruchu a návštěvnosti turistických infocenter v období 1. 6. - 15. 9. 2020 soutěž "Pošli pohled z íčka".
II. Rada města schvaluje pravidla soutěže Pošli pohled z íčka.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

813/44/RM/2020 SoD - A.03.12 Osvětlení přechodů pro chodce
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "Osvětlení přechodů pro chodce" s celkovou cenou 420 802,61 Kč bez DPH a s termínem ukončení realizace do 31. 10. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "Osvětlení přechodů pro chodce" s celkovou cenou 420 802,61 Kč bez DPH a s termínem ukončení realizace do 31. 10. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

814/44/RM/2020 Vyhodnocení VZ na akci - "B.01.22 Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové"

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti TREBILIFT, s.r.o., Hasskova 85/15, 674 01 Třebíč, IČ: 25505734 s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 327 145,- Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 84 dnů od předání staveniště,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností TREBILIFT, s.r.o., Hasskova 85/15, 674 01 Třebíč, IČ: 25505734 s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 327 145,- Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 84 dnů od předání staveniště.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností TREBILIFT, s.r.o., Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč, IČ: 25505734.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

815/44/RM/2020 Předložení žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí na spolufinancování akce "A.04.32 Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic" a Plná moc

I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Ministerstva životního prostředí v rámci 140. výzvy MŽP ve věci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4, investiční priorita 1, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny na spolufinancování akce s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic".

II. Rada města schvaluje udělení plné moci paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ k zastupování Města Dačice při všech úkonech nutných při podání žádosti o dotaci a dalších následných úkonech při jednání v rámci 140. výzvy MŽP ve věci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4, investiční priorita 1, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny - akce s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic".

III. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

816/44/RM/2020 Potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitele ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213
I. Rada města potvrzuje Mgr. Bohumila Havlíka na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec na dalších 6 let, tj. na období od 1. 8. 2020 do 1. 8. 2026.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

817/44/RM/2020 Rozpočtové patření č. 11/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 v těchto objemech: příjmy 1.219.887,43 Kč, výdaje 2.688.420,23 Kč, financování 1.468.532,80 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

818/44/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (303)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené dne 29. 11. 2019 mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jehož předmětem je změna trasy plánovaného umístění kabelové sítě, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

819/44/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Borek u Dačic (330)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemcích p. č. 279/1 a p. č. 291/1 v obci Dačice a k. ú. Borek u Dačic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Borek u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

820/44/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín (190)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku p. č. 1012/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 120 m2, do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

821/44/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 2731 v k. ú. Dačice (193)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 2731 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 26 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

822/44/RM/2020 Dohoda ke smlouvě o výpůjčce - část pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice (139)
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody ke smlouvě o výpůjčce, týkající se části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2431/8 - orná půda o výměře 30 m2, mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice, jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody ke smlouvě o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

823/44/RM/2020 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice (139)
I. Rada města schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku p. č. 2431/8 o výměře 30 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem  Pražská 495, 370 04  České Budějovice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.  
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

824/44/RM/2020 Dodatek č. 1 - Odbahnění Biologického rybníka Malý Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Technické služby Dačice, U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 26040344, jako zhotovitelem, na akci "Odbahnění Biologického rybníka Malý Pěčín", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

825/44/RM/2020 Výroční zpráva za rok 2019 - TS Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje

  1. v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2019 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2019, tj. zisk ve výši 198.975,16 Kč bude převeden na účet 427 - Fond výstavby a údržby majetku,
  2. v kompetenci valné hromady rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2020.

II. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

826/44/RM/2020 Výroční zpráva za rok 2019 - ML Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2019 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1.
Celkové náklady za rok 2019 byly ve výši 30 756 198,02 Kč a výnosy ve výši 31 131 022,78 Kč. Hospodářský výsledek po zdanění a tvorbě rezervy na pěstební činnost, která je ve výši 450 000,-  Kč, byl 374 824,76 Kč.
II. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady převod hospodářského výsledku ve výši 374 824,76 Kč na kalamitní fond.
III. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

827/44/RM/2020 Platy jednatelů organizací založených městem
I. Rada města souhlasí v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Dačice s.r.o. a Městské lesy Dačice s.r.o. podle § 12 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, s určením mzdy případně jiného plnění ve smyslu dle § 61 odst. 1 ve spojení s odst. 3 zákona o obchodních korporacích zaměstnanci Mojmíru Holcovi a Ing. Kamilu Kupcovi na základě Dohody o změně pracovní smlouvy tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

828/44/RM/2020 Jmenování vedoucí odboru stavební úřad
I. Rada města jmenuje Ing. Marii Buzkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ vedoucí odboru stavební úřad na dobu neurčitou s platností od 1. 5. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

829/44/RM/2020 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány dne 10. února 2020 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let a anketou Mobilního rozhlasu.

Ověřené priority z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 2020 sociologickou studií (řazeno abecedně):

   Jiné téma (spontánně) - Obchvat města

   Opravit komunikace ve městě (povrchy)

   Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt)

   Řešit nedostatek lékařů

   Vracet zeleň do ulic

   Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou pohotovost

   Zajistit vyšší teplotu vody na koupališti

   Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí

   Znovu zavést autobusové spoje Dačice - Brno - Dačice

   Zvětšit tělocvičnu v SŠTO  

 

Ověřené priority z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 2020 anketou Mobilního rozhlasu (řazeno abecedně):

Chránit zemědělský půdní fond - využitím brownfieldu

Opravit komunikace ve městě (povrchy)

Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt)

Řešit nedostatek lékařů

Vracet zeleň do ulic

Vytvářet tůně a obnovit meandry na řece

Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou pohotovost

Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí

Znovu zavést autobusové spoje Dačice - Brno - Dačice

Zavést jiný systém prodeje vstupenek na kulturní představení - kombinovat nákup po internetu s nákupem na Infocentru

II. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení ověřených priorit z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 ze dne 10. února 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

830/44/RM/2020 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2020
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2020 ve znění dle přílohy usnesení.
II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2019 ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru