Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/45

USNESENÍ z 45.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.5.2020 v zasedací místnosti rady

831/45/RM/2020 Zrušení pracovního místa
I. Rada města schvaluje zrušení pracovního místa od 1. 6. 2020 na odboru kultury a cestovního ruchu, oddělení kulturních aktivit - provozní klubu Béčko - 0,5 úvazku zajištění víkendového provozu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

832/45/RM/2020 Změna nájemní smlouvy
I. Rada města vydává souhlas se změnou velikosti pronajatých prostor a úpravě úhrad za služby spojené s nájmem.  
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 29. 10. 2018 s nájemcem Key-stav group s.r.o. se sídlem Antonínská 15/II, IČ: 28147758, 380 01 Dačice s jednatelem společnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

833/45/RM/2020 Žádost o prodloužení splatnosti nájemného
I. Rada města schvaluje žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ o prodloužení splatnosti nájemného za 2Q r. 2020 do 30. 4. 2021.
II. Rada města neschvaluje prominutí záloh na energie za 2Q r. 2020 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

834/45/RM/2020 Jednostranné započtení přeplatku z vyúčtování 2019 na úhradu pohledávky
I. Rada města schvaluje započtení pohledávky města Dačice za vyúčtování roku 2019 ve výši 2.510 Kč v bytě č. 8, domě čp. 305/I, ul. Bratrská, Dačice, vůči pohledávce paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na nájmu za měsíce červen, červenec a srpen 2019 ve výši 11 038 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem oznámení o jednostranném započtení vzájemných pohledávek města Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

835/45/RM/2020 Poskytnutí finančního daru sociálnímu družstvu Diakonie Broumov
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku sociálnímu družstvu Diakonie Broumov, Husova 319, Nová Ves, neboť zajišťovaná služba není poskytována v našem regionu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

836/45/RM/2020 Poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s. Praha 8
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Údolní 95, Praha 8, neboť se jedná o sociální službu s celostátní působností.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

837/45/RM/2020 Grant zajištění individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

838/45/RM/2020 Dodatek č. 1 Kupní smlouvy - B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben - Část 3 - Nábytek
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 Kupní smlouvy uzavřené dne 3. 9. 2019 se společností Potrusil s. r. o., sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO: 253 10 119, na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského - vybavení učeben", část 3 - Nábytek, kterým se mění předmět plnění a snižuje celková kupní cena o 35 860,77 Kč vč. DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 Kupní smlouvy uzavřené dne 3. 9. 2019 se společností Potrusil s. r. o., sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO: 253 10 119, na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského - vybavení učeben", část 3 - Nábytek, kterým se mění předmět plnění a snižuje celková kupní cena o 35 860,77 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

839/45/RM/2020 Smlouva o právu zřídit stavbu na cizím pozemku a smlouva o smlouvách budoucích (172)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu zřídit stavbu na cizím pozemku a smlouvu o smlouvách budoucích na pozemku p. č. 894 a částech pozemků 900/5 a 900/4 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a spolkem TJ Centropen Dačice, z.s., IČO: 42408385, se sídlem Sokolská  565/V, 380 01 Dačice, jako stavebníkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

840/45/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu (115)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu uzavřené 26. 11. 2018 se sdružením TJ Centropen, s.z., sídlem Sokolská 40, 380 01 Dačice, jehož předmětem je oprava a doplnění článku III. - Nájemné, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

841/45/RM/2020 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na část pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice (139)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 4. 2020 na pronájem části pozemku p. č. 2431/8 o výměře 30 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem Pražská 495, 370 04 České Budějovice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

842/45/RM/2020 Smlouva o dílo na zajištění péče o PP Toužínské stráně a PP a EVL Moravská Dyje (140)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění péče o zvláště chráněné území PP Toužínské stráně a PP a EVL Moravská Dyje, mezi městem Dačice, jako objednatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

843/45/RM/2020 Souhlas s předfinancováním projektu - ZŠ ul. Komenského
I. Rada města projednala projektový záměr ZŠ Dačice, Komenského 7 k připravovanému projektu "Rozvoj kompetencí v oblasti robotiky".

II. Rada města schvaluje

  1. návrh Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec účasti města v dotačním programu IROP s projektem "Rozvoj kompetencí v oblasti robotiky".
  2. předfinancování a spolufinancování projektu "Rozvoj kompetencí v oblasti robotiky" z rozpočtu města v roce 2021.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

844/45/RM/2020 Snížení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. Komenského, MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

1.snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Dačice, Komenského 7 ve výši 50.000,00 Kč z důvodu snížení nákladů na nájemné sportovní haly v roce 2020.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

  1.  příspěvek na běžný provoz 4.061.000,00 Kč
  2.  příspěvek na mimořádné akce 1.096.000,00 Kč
  3.  příspěvek na investice 49.000,00 Kč.

2.snížení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Dačice ve výši 12.000,00 Kč z důvodu snížení nákladů na nájemné sportovní haly v roce 2020.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

  1.  příspěvek na běžný provoz 4.747.000,00 Kč
  2.  příspěvek na mimořádné akce 700.500,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

845/45/RM/2020 Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Dačice do programu Potravinová a materiální pomoc dětem v hmotné nouzi
I. Rada města souhlasí se zapojením MŠ Dačice do projektu kraje financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem s názvem "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji" pro školní rok 2020/2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

846/45/RM/2020 Zahájení provozu MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zahájení provozu Mateřské školy Dačice po ukončení nouzového stavu, a to od 25. 5. 2020 s tím, že budou dodrženy hygienické podmínky stanovené v manuálu MŠMT pro mateřské školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

847/45/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 v těchto objemech: příjmy 1.613.721,00 Kč, výdaje 967.595,00 Kč, financování - 646.126,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

848/45/RM/2020 Schválení darovací smlouvy ve prospěch transparentního účtu města Dačice
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu spol. ČEVAK a.s. ve prospěch transparentního účtu města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru