Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/47

USNESENÍ ze 47.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.5.2020 v zasedací místnosti rady850/47/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Knihovny Matěje Mikšíčka rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

851/47/RM/2020 Prominutí platby nájemného - nebytové prostory v Palackého náměstí čp. 4
I. Rada města schvaluje prodloužení splatnosti nájmu za období 16. 3. 2020 - 26. 4. 2020 do 30. 4. 2021 pro p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
II. Rada města neschvaluje žádost p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ o prominutí nájemného za období 16. 3. 2020 - 26. 4. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

852/47/RM/2020 Žádost o prodloužení splatnosti nájemného
I. Rada města schvaluje žádost pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, o prodloužení splatnosti nájemného za 2Q r. 2020 do 30. 4. 2021.
II. Rada města neschvaluje prominutí záloh na energie za 2Q r. 2020 panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

853/47/RM/2020 Dodatek č. 4 ke SOD na úklid budov MěÚ
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření užívaných prostor o kancelář v nově zrekonstruovaných prostorech ve druhém patře budovy čp. 27/I.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření užívaných prostor o kancelář v nově zrekonstruovaných prostorech ve druhém patře budovy čp. 27/I.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

854/47/RM/2020 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 7, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č.  7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

855/47/RM/2020 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 2,8 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

856/47/RM/2020 Plná moc - D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO 28145968 k zastupování města Dačice ve věci projednání veškerých záležitostí spojených s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu ,,Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa".
II. Rada města pověřuje starostu města k podpisu plné moci mezi městem Dačice a společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO 28145968  k zastupování města Dačice ve věci projednání veškerých záležitostí spojených s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu ,,Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

857/47/RM/2020 Dodatek č. 1 ke SOD - "D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, spočívající ve změně platebních podmínek za část dokumentace DUR akce ,,Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa", která bude fakturována ve dvou splátkách.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, spočívající ve změně platebních podmínek za část dokumentace DUR akce ,,Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa", která bude fakturována ve dvou splátkách.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

858/47/RM/2020 Dodatek č. 1 ke SOD - D.01.25 - Revitalizace dvora bytových domů B. Němcové 209/V a 211/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 3. 2020 se společností Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Revitalizace dvora bytových domů B. Němcové 209/V a 211/V", kterým se prodlužuje termín provádění díla.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 3. 2020 se společností Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Revitalizace dvora bytových domů B. Němcové 209/V a 211/V", kterým se prodlužuje termín provádění díla.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

859/47/RM/2020 Dodatek č. 1 ke SOD - A.01.22 - Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé", kterým se mění termín provedení díla.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé", kterým se mění termín provedení díla.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

860/47/RM/2020 Dodatek č. 7 ke SOD na projektové práce - A.04.41 - Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

861/47/RM/2020 Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice a v k. ú. Velký Pěčín (331) (332)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy pro stavbu:
"Dačice, Svobodova ul., zahrady - kabel NN" na pozemcích p. č. 1903/3 a p. č. 2730/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
"Velký Pěčín 28 a 30 - úprava sítě NN" na pozemku p. č. 495/1 v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín, za podmínek přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice a k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

862/47/RM/2020 Směna rybníků v k. ú. Borek u Dačic a k. ú. Myslůvka (47)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění na úřední desce města Dačice neschválit směnu rybníků a okolních pozemků, a to Obecní rybník na pozemku p. č. 352 - vodní plocha o výměře 3435 m2 a dále pozemky p. č. 351 - ostatní plocha o výměře 862 m2, p. č. 350 - trvalý travní porost o výměře 3813 m2 a p. č. 353 - ostatní plocha o výměře 219 m2 v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic a rybník Hlodačky na pozemku p. č. 238 - vodní plocha o výměře 4621 m2 a dále pozemky p. č. st. 86 - vodní dílo/hráz o výměře 907 m2, p. č. 244/2 - trvalý travní porost o výměre 182 m2 a p. č. 244/3 - trvalý travní porost o výměře 226 m2 v obci Dačice a katastrální území Borek u Dačic z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, směnou za rybník v k. ú. Myslůvka na pozemku p. č. 3028 - vodní plocha o výměře 17983 m2 a dále pozemky p. č. 505 - vodní dílo/hráz o výměře 1166 m2, p. č. 3029 - trvalý travní porost o výměře 5707 m2 a p. č. 3290 - trvalý travní porost o výměře 800 m2 v obci Černíč a katastrálním území Myslůvka z výlučného vlastnictví žadatele pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

863/47/RM/2020 Koupě lesního pozemku v k. ú. Hradišťko u Dačic (141)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to lesního pozemku p. č. 681 o výměře 2205 m2 z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.         
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

864/47/RM/2020 Pronájem dvou částí pozemku p. č. 2633/22 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem částí nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2633/22 o výměře 86,25 m2 - zahrada, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3 a části pozemku p. č. 2633/22 o výměře 86,25 m2 - zahrada, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

865/47/RM/2020 Dohoda o skončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Dačice (143)
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 12. 2016, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ČR - Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec, Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec, jako nájemcem, jejímž předmětem je užívání jednoho parkovacího místa na části pozemku p. č. 185/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o skončení nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

866/47/RM/2020 Pronájem movité věci - prodejní stánek (Kancnýřův sad)
I. Rada města neschvaluje pronájem movité věci - prodejního stánku o rozměru 300x210 cm, umístěného na pozemku p. č. 2749 v obci a k. ú. Dačice na určené dny v období od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

867/47/RM/2020 Převod majetku na MMAG - počítač a monitor
I. Rada města schvaluje převod navrženého majetku příspěvkové organizaci Městské muzeum Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

868/47/RM/2020 Odměny jednatelů s.r.o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 2/2016 odměnu pro jednatele společnosti Technické služby Dačice s.r.o. a odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

869/47/RM/2020 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové

I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 323.800,00 Kč na financování opravy příjezdové cesty v areálu základní školy.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

  1. příspěvek na běžný provoz 2.288.000,00 Kč,
  2. příspěvek na mimořádné akce 758.800,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

870/47/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

871/47/RM/2020 Použití prostředků rezervního fondu a fondu investic - MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. použití prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice na výmalbu a podlahovou krytinu v suterénu pracoviště v ul. Bratrská ve výši 37.420,00 Kč.
  2. použití prostředků rezervního fondu Mateřské školy Dačice na pořízení úložných regálů do suterénu na pracovišti v ul. Bratrská ve výši 2.978,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

872/47/RM/2020 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na školní rok 2020/2021 - navýšení o 1 - 4 děti v jednotlivých odděleních dle uvedeného návrhu. Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

873/47/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020 v těchto objemech: příjmy 1.551.532,80 Kč, výdaje 83.000,00 Kč, financování -1.468.532,80 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

874/47/RM/2020 Závěrečný účet města za rok 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

  1. schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2019,
  2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

II. Rada města pověřuje místostarostku Ing. Kateřinu Markovou, aby předložila návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2019 na jednání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

875/47/RM/2020 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht

Ing. Jan Bartošek

Ing. Jiří Baštář

Vladimír Dušek

MUDr. Ladislava Fabešová

Ing. Zdeňka Koutná

Milan Kubek

Ing. Eva Macků

Ing. Karel Macků

Ing. Kateřina Marková

Milan Navrátil

Petr Nováček

Bc. Miloš Novák

Ludmila Rehartová

Bc. Martin Rychlík

Ing. Luboš Stejskal

Bc. Vít Svoboda

Mgr. Bohumil Šuhaj

Vlastislav Švec

Mgr. Milan Točík

Ing. Richard Tůma

 

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

876/47/RM/2020 Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky na budově radnice v Dačicích dne 5. července 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

877/47/RM/2020 Nadace Jihočeské cyklostezky - oživení partnerství
I. Rada města schvaluje smlouvu o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČ 26080320 a výši členského příspěvku1Kč na1 obyvatele.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o partnerství uzavíranou s Nadací Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČ 26080320.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

878/47/RM/2020 Informace o činnosti Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky upravované v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí a prodloužení termínu

I. Rada města bere na vědomí informace o činnosti Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky upravované v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí.

II. Rada města schvaluje prodloužení termínu pro předložení stanoviska dotčených orgánů státní správy (PČR - dopravní inspektorát J. Hradec, Národní památkový ústav - ÚOP v Českých Budějovicích a Odbor dopravy Městského úřadu Dačice) týkající se realizovatelnosti křižovatky navržené petičním výborem (autor ░░░░ ░░░░ ░░░░) a to z 30. 4. 2020 do 31. 7. 2020.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo zahájení příprav na vypsání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění týkajícího se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru