Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/48

USNESENÍ ze 48.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.6.2020 v zasedací místnosti rady
879/48/RM/2020 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.14 - Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591, spočívající v realizaci stavby ,,Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích", kterým se mění seznam osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591, spočívající v realizaci stavby ,,Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích", kterým se mění seznam osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

880/48/RM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačické kejklování 2020
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 53.000 Kč na realizaci projektu Dačické kejklování 2020 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

881/48/RM/2020 B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. změnu využití mimořádných prostředků rozpočtu ORJ 3001 v roce 2020 ve výši 798.000 Kč určených na opravu sociálního zařízení v předsálí KD Beseda a mimořádných prostředků ve výši 150.000 Kč určených na výměnu garnyží a textilu na horním sále KD Beseda na pokrytí výdajů souvisejících s akcí B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda,
 2. použití finančních prostředků v max. výši 250.000 Kč převedených do rezervy rozpočtu ORJ 3001 za účelem financování akce B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda,
 3. vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda" dle přiložené zadávací dokumentace,
 4. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda",
 5. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda",
 6. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

882/48/RM/2020 Cena města Dačice za rok 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2019 nominovaným:
kategorie Jiné (celoživotní působení v oblasti vzdělávání, sportu a kultury) - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, 
kategorie Jiné (celoživotní přínos pro město v oblasti požární ochrany) - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.  
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

883/48/RM/2020 Výpověď smluv týkajících se pojištění
I. Rada města schvaluje výpověď smlouvy o poradenské činnosti, zastupování a zprostředkování pojistných smluv ze dne 22. září 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. srpna 2005, uzavřené mezi městem Dačice a F. M. PARTNER spol. s r. o., IČO 63907097.
II. Rada města schvaluje výpověď pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 4024052 (pro město Dačice) uzavřené mezi městem Dačice a D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO 03450872, dne 1. června 2017.
III. Rada města schvaluje výpověď pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 4019284 (pro školská zařízení, ZŠ a MŠ) uzavřené s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO 03450872, dne 1. září 2016.
IV. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování a správě pojištění a plnou moc s firmou RENOMIA, a. s., IČO 48391301, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

884/48/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020 v těchto objemech: příjmy 303.471,11 Kč, výdaje 357.201,11 Kč, financování 53.730,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

885/48/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2733 v k. ú. Dačice (333)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně plynovodní přípojky pro stavbu "Příp. STL Dačice č. p. 166" na pozemku p. č. 2733 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

886/48/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2245/1 a p. č. 2245/2 v k. ú. Dačice (334)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti na pozemku p. č. 2245/1 a p. č. 2245/2 v obci a katastrálním území Dačice uzavřenou mezi městem Dačice, jako povinným, a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, jako oprávněnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

887/48/RM/2020 Koupě pozemku 2945/3 v k. ú. Dačice (142)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2945/3 o výměře 819 m2 z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy č. 1.         
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

888/48/RM/2020 Prodej pozemků p. č. 2271/166 a 2271/207 v k. ú. Dačice (106)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2271/166 - orná půda o výměře 1001 m2 a pozemku p. č. 2271/207- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, tak jak vzniknou na základě geometrického plánu č. 2847-57/2018 do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

889/48/RM/2020 Prodej bytové jednotky 87/3 v k. ú. Dačice (191)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 3 o celkové podlahové ploše bytu 112,8 m2 (k jednotce náleží 19,4 m2 sklepa a 4,9 m2 lodžie) vymezené v pozemku p. č. 238, jehož součástí je budova č. p. 87 v katastrálním území Dačice, do podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu ve výši 2 203 500,00 Kč, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
V případě, že by nedošlo k podpisu kupní smlouvy ze strany výše uvedeného zájemce, schválit prodej bytové jednotky č. 3 o celkové podlahové ploše bytu 112,8 m2 (k jednotce náleží 19,4 m2 sklepa a 4,9 m2 lodžie) vymezené v pozemku p. č. 238, jehož součástí je budova č. p. 87 v katastrálním území Dačice, do vlastnictví manželů ░░░░ za kupní cenu ve výši 2 193 500,00 Kč.
Pokud by nedošlo k podpisu kupní smlouvy ze strany dalšího zájemce, schválit prodej bytové jednotky č. 3 o celkové podlahové ploše bytu 112,8 m2 (k jednotce náleží 19,4 m2 sklepa a 4,9 m2 lodžie) vymezené v pozemku p. č. 238, jehož součástí je budova č. p. 87 v katastrálním území Dačice, do vlastnictví manželů ░░░░, za kupní cenu ve výši  2 143 500,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

890/48/RM/2020 ZTV Za Školou - dodatek č. 1 k Zásadám prodeje stavebních pozemků
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k Zásadám prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

891/48/RM/2020 Pachtovní smlouva město Dačice - Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

892/48/RM/2020 Pověření k jednání za město Dačice ve správních řízeních
I. Rada města pověřuje odbor správy majetku, aby jménem města Dačice jednal prostřednictvím zaměstnanců ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ve správních řízeních vedených Městským úřadem Dačice, a to v řízeních týkajících se: 

 • vydání povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.    
 • kácení dřevin dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
 • uložení sedimentu na pozemky náležící do ZPF
 • přechodné nebo místní úpravy provozu
 • zvláštního užívání komunikace
 • vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • V ostatních správních řízeních vedených Městským úřadem Dačice jsou oprávněni jednat s výjimkou podání návrhu na zahájení správního řízení a převzetí správního rozhodnutí.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

893/48/RM/2020 Zpráva o ukončení provozu prodejny Jednoty v Dolních Němčicích
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů zprávu o ukončení provozu prodejny Jednoty v Dolních Němčicích, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

894/48/RM/2020 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 31. 5. 2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje investičního majetku ke dni 31. 5. 2020,  dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

895/48/RM/2020 Souhlas s členstvím ve školské radě Středního odborného učiliště zemědělského a služeb Dačice
I. Rada města souhlasí s účastí starosty Ing. Karla Macků ve školské radě Středního odborného učiliště zemědělského a služeb Dačice pro funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru