Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/49

USNESENÍ z 49.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.6.2020 v zasedací místnosti rady

 896/49/RM/2020 Jmenování vedoucí finančního odboru
I. Rada města jmenuje Bc. Lucii Štěpánovou░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ vedoucí finančního odboru na dobu určitou s platností od 10. 8. 2020 - a to po dobu mateřské a rodičovské dovolené Ing. Barbory Anderlové.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

897/49/RM/2020 Zahájení zpracování projektové dokumentace na nástavbu Základní školy Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města schvaluje zahájení zpracování projektové dokumentace na nástavbu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

898/49/RM/2020 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2020 ve výši 340.000,00 Kč na opravu střechy pavilonu TV.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

 1. příspěvek na běžný provoz 2.288.000,00 Kč,
 2. příspěvek na mimořádné akce 1.098.800,00 Kč,
 3. příspěvek na investice 200.000,00 Kč.

II. Rada města schvaluje použití fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 250.000,00 Kč na dofinancování opravy střechy pavilonu TV.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

899/49/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci č. 1 odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

900/49/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 15/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020 v těchto objemech: příjmy 612.550,00 Kč, výdaje 1.452.550,00 Kč, financování 840.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

 

901/49/RM/2020 Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

902/49/RM/2020 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

903/49/RM/2020 Zápis Komise volnočasových aktivit Dačice
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů zápis z 5. schůze Komise volnočasových aktivit Dačice, která se konala dne 9. 6. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

904/49/RM/2020 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 7, 175/I - podruhé
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

905/49/RM/2020 Pronájem bytu č. 4, čp. 303/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 106,97 m2 ul. Bratrská 303/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30. 9. 2020 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 106,97 m2 ul. Bratrská 303/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

906/49/RM/2020 Pronájem bytu č. 7, čp. 189/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 77,90 m2 ul. Komenského 189/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30. 9. 2020 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 77,90 m2 ul. Komenského 189/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

907/49/RM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická kostka 2020
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 60.000 Kč na realizaci projektu Dačická kostka v roce 2020 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

908/49/RM/2020 Peněžní dar pro Nadační fond Šťastná hvězda
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 17.000 Kč Nadačnímu fondu Šťastná hvězda, se sídlem 5. května 326, 588 32 Brtnice, IČO: 02624303. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

909/49/RM/2020 Mimořádná odměna pro ředitele příspěvkových organizací v oblasti kultury
I. Rada města schvaluje mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací působících v oblasti kultury dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

910/49/RM/2020 Předložení žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na spolufinancování akce A.01.22 "Parkoviště v ul. Berky z Dubé"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace OPŽP v rámci 144. výzvy na spolufinancování akce "Parkoviště v ul. Berky z Dubé" ve spolupráci se společností G-PROJECT, s. r. o., IČ: 260 64 928, se sídlem Radniční 133, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice.

II. Rada města schvaluje udělení plné moci panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, projektovému manažerovi společnosti G-PROJECT, s. r. o. (IČ: 260 64 928) za účelem realizace všech úkonů nutných v souvislosti s projektem A.01.22 "Parkoviště v ul. Berky z Dubé" (výzva č. 144 Operačního programu Životní prostředí), zejména k zajištění všech nutných příloh, vyzvednutí podkladů (žádosti a příloh) v případě jejich vracení ze strany poskytovatele dotace, jednání se Státním fondem životního prostředí ČR a dalším úkonům v této věci.

III. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

911/49/RM/2020 Dodatek č. 5 ke SOD na projektové práce - A.04.29 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

912/49/RM/2020 Vyhodnocení VZ na akci - "B.02.54 Instalace systému audiotechniky KD Beseda"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Instalace systému audiotechniky KD Beseda" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti MusicData s. r. o., IČ: 26227142, Optátova 708/37, 637 00 Brno s celkovou nabídkovou cenou ve výši 816.064 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 31. 8. 2020,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností MusicData s. r. o., IČ: 26227142, Optátova 708/37, 637 00 Brno s celkovou nabídkovou cenou ve výši 816.064 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 31. 8. 2020.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností MusicData s. r. o., IČ: 26227142, Optátova 708/37, 637 00 Brno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

913/49/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1411/1 v k. ú. Chlumec u Dačic (335)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Vodovodní přípojka u domu čp. 22 Chlumec", konkrétně vodovodní přípojky  na pozemku p. č. 1411/1 v k. ú. Chlumec u Dačic ve vlastnictví města Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a budoucím oprávněným a investorem stavby ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Chlumec u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

914/49/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (336)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí pro stavbu "Rek. STL Dačice, sídliště K Hradišťku" na pozemcích p. č. 2730/1, p. č. 2694/2, p. č. 2726/1, p. č. 2729/1, p. č. 2728, p. č. 2731, p. č. 2732, p. č. 2733, p. č. 2727/3 a p. č. 1863 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitostí, a společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

915/49/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Malý Pěčín (337)

I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Malý Pěčín, Dvořák - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 1008/1 a  p. č. 340/1 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitostí, a společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

916/49/RM/2020 Budoucí koupě části pozemku p. č. 2317/6 a části pozemku p. č. 2324/5 v k. ú. Dačice (144)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí koupi částí nemovitostí v rámci stavby "Obnova části přívodního řadu Slavonice - Dačice, 1. a 2. etapa", a to části pozemku p. č. 2317/6 o přibližné výměře 75 m2 a části pozemku p. č. 2324/5 o přibližné výměře 25 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

917/49/RM/2020 Dodatek č. 2 - Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček - III. etapa
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2018 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SATES ČECHY s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654, jako zhotovitelem, na akci "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček", dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

918/49/RM/2020 Udělení výjimky pro vjezd na komunikace podél kaskády rybníků
I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro vjezd vozidla zn. ░░░░ ░░░░ s registrační značkou ░░░░ do zákazu vjezdu všech motorových vozidel na komunikaci podél kaskády rybníků v Dačicích od rybníku Vražda po Kramářskou silnici, na dobu do 30. 11. 2020.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

919/49/RM/2020 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného movitého majetku, jehož zůstatková cena je vyšší než 20 000,00 Kč dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

920/49/RM/2020 Zadávací dokumentace - výběr provozovatele vodohospodářského majetku

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. vyhlášení koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku (kanalizace),
 2. osoby určené pro elektronické otevírání obálek s nabídkami na profilu zadavatele, návrh komise pro hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti pro koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku (kanalizace),
 3. harmonogram průběhu koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku (kanalizace).

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

921/49/RM/2020 Plná moc - Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu
I. Rada města schvaluje udělení plné moci firmě Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu" s dotčenými orgány a správci sítí.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci firmu Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu" s dotčenými orgány a správci sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

922/49/RM/2020 Odměny jednatelů s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 2/2016 odměnu pro jednatele společnosti Technické služby Dačice s. r. o. a odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

923/49/RM/2020 Nájemní smlouva k užívání multifunkčního zařízení Minolta C250i
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C250i - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C250i - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

924/49/RM/2020 Změna platu ředitele Městského muzea a galerie Dačice od 1. 6. 2020
I. Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitele Městského muzea a galerie Dačice s účinností od 1. 6. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

925/49/RM/2020 Žádost o finanční podporu projektu - Parní léto 2020
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5 000,00 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru