Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/52

USNESENÍ z 52.zasedání rady města Dačice
konané dne 5.8.2020 v zasedací místnosti rady
944/52/RM/2020 Zápis z 8. schůze Komise sociální Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z 8. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne 22. 6. 2020.
II. Rada města jmenuje paní Soňu Hlaváčkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, členkou Komise sociální Dačice od 1. 9. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

945/52/RM/2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020-2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020 - 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

946/52/RM/2020 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 51 051 Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na nákup nových nočních stolků k lůžkům na stanici Léčebny dlouhodobě nemocných v Nemocnici Dačice a. s. a na nákup bezdotykových dezinfekčních přístrojů.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

947/52/RM/2020 Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021 společnosti Ledax o. p. s., Riegrova 1756/51, České Budějovice za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

948/52/RM/2020 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - B.02.56 "Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku na realizaci akce B.02.56 "Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami“.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

949/52/RM/2020 Změna platu ředitele Městského muzea a galerie Dačice od 1. 9. 2020
I. Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitele Městského muzea a galerie Dačice s účinností od 1. 9. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

950/52/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru pro Knihovnu Matěje Mikšíčka v roce 2020 od obce Volfířov
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3.000 Kč v roce 2020 od obce Volfířov, který je určen na nákup a zpracování knižního fondu pro místní obecní knihovnu.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

951/52/RM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Mapový průvodce a propagační materiály - 2020
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 60.000 Kč na realizaci projektu Mapový průvodce a propagační materiály uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

952/52/RM/2020 Sraz rodáků k 660. výročí první písemné zmínky o obci Chlumec - žádost o příspěvek
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 8.000 Kč SDH Chlumec na pokrytí nákladů spojených s organizací Srazu rodáků konaného u příležitosti 660. výročí první písemné zmínky o obci.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

953/52/RM/2020 Pronájem nebytových prostor v čp. 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 114 a skladu č. 115 o celkové ploše 70,63 m2 včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s paní░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 7.847 Kč (bez energií), pro zřízení Pilates studia s tím, že s platností od 1. 4. 2021 bude toto nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

954/52/RM/2020 Výměna bytu č. 28 za byt č. 26, 175/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 28, 175/I ul. Bratrská, o velikosti 1+0, uživatel ░░░░ ░░░, za byt č. 26, 175/I ul. Bratrská  o velikosti 1+1, volný po pí. ░░░░. Nájemní smlouva na byt č. 26, 175/I ul. Bratrská  o velikosti 1+1 s panem ░░░░ ░░░░ bude uzavřena  na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 26, 175/I ul. Bratrská  o velikosti 1+1 s panem ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

955/52/RM/2020 Výměna bytu č. 42 za byt č. 64 oba v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 42,  o velikosti 1+0, uživatel ░░░░ ░░░ za byt č. 64 o velikosti 1+0, volný po pí. ░░░░ ░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 64, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu neurčitou od 1. 9. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

956/52/RM/2020 Prominutí části z nájemného za 2Q 2020 - Holomý
I. Rada města rozhoduje o prominutí části dluhu na nájemném za užívání prostor sloužících k podnikání v budově čp. 58, část obce Dačice I, za 2. čtvrtletí 2020 ve výši 50%, který má vůči městu Petr Holomý, IČ: 68530455, se sídlem ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 1. 1999. Nájemné za 2. čtvrtletí 2020 činí 20 375 Kč. Prominutá část dluhu činí 10 187,50 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

957/52/RM/2020 Prominutí části z nájemného za 2Q 2020 - Procházka
I. Rada města rozhoduje o prominutí části dluhu na nájemném za užívání prostor sloužících k podnikání v budově čp. 4/I, část obce Dačice I, za 2. čtvrtletí 2020 ve výši 50 %, který má vůči městu František Procházka, IČ: 67147127, se sídlem ░░░░ ░░░░, Dačice, na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužící k podnikání ze dne 5. 4. 2018. Nájemné za 2. čtvrtletí 2020 činí 20 440 Kč. Prominutá část dluhu činí 10 220 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

958/52/RM/2020 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Zastupitelstev krajů a případně i pro místní referendum, když bude vyhlášeno ve dnech 2. 10. - 3. 10. 2020 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7.000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Zastupitelstev krajů a případně i pro místní referendum, když bude vyhlášeno ve dnech 2. 10. - 3. 10. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]959/52/RM/2020 Pronájem bytu č. 7, 175/I v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, o velikosti 1+0, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░  dle Směrnice Rady města Dačice č. R2-18 ze dne 6. 6. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9.  2020 do 31. 8. 2024 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr referenta odboru životního prostředí MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+0, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░ ░░░, na dobu určitou od 1. 9.  2020 do 31. 8. 2024 s možností prodloužení pokud bude trvat

pracovní poměr referenta odboru životního prostředí MěÚ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

960/52/RM/2020 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. Komenského
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace - Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 8 zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

961/52/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2706/1 v k. ú. Dačice (342)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně plynovodní přípojky pro stavbu "Příp. STL Dačice, areál firmy Fiera a.s." na pozemku p. č. 2706/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

962/52/RM/2020 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice, k. ú. Borek u Dačic a k. ú. Dolní Němčice (338), (339), (344)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitostí, a společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, na pozemcích KN:
p. č. 1131/9, p. č. 1131/26, p. č. 1131/27, p. č. 1131/46 a p. č. 1131/56 v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, pro stavbu "Dolní Němčice, Vala - přípojka NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
p. č. 279/1 a p. č. 291/1 v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic, pro stavbu "Borek, hřiště - kabel. vedení NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
p. č. 2726/11, p. č. 2726/3, p. č. 2726/2 a p. č. 2730/1 v obci a katastrálním území Dačice, pro stavbu "Dačice, Jemnická - kabel. vedení NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dolní Němčice, k. ú. Borek u Dačic a Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

963/52/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (345)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Dačice, Uhelné sklady - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 2706/1 a  p. č. 2706/6 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitostí, a společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

964/52/RM/2020 Prodej bytové jednotky 87/4 v k. ú. Dačice (186)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 4 o celkové podlahové ploše bytu 113,4 m2 (k jednotce náleží i lodžie o výměře 4,9 m2, sklep o výměře 19,4 m2 a sklep o výměře 43,6 m2) vymezené v pozemku p. č. 238, jehož součástí je budova č. p. 87 v katastrálním území Dačice, do SJM ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 2 167 870,00 Kč, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

965/52/RM/2020 Nepotřebný majetek - Beseda
I. Rada města schvaluje vyřazení majetku - mixážního pultu YAMAHA a 4 ks reproboxů z majetku města a jeho odprodej divadelnímu spolku Tyl za navržené ceny.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

966/52/RM/2020 Plná moc pro ČEVAK, a. s.
I. Rada města schvaluje plnou moc firmě ČEVAK, a. s. pro výjimku k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na ČOV Dačice (výměna aeračních elementů).
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

967/52/RM/2020 Partnerská spolupráce za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a MA21
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k partnerství mezi Městem Dačice a níže uvedenými organizacemi ve znění dle přílohy usnesení, a to za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21.

Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo náměstí 85, 380 01 Dačice I, IČ: 00365777, 

Místní skupina Českého červeného kříže - MS ČČK, Na  Rybníčku  147, 380 01 Dačice I.

II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem dohody o přistoupení k partnerství.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Jiří Baštář, místostarosta
Ing. Kateřina Marková, místostarostka

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru