Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/55

USNESENÍ z 55.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.9.2020 v zasedací místnosti rady
993/55/RM/2020 Odepsání skladových zásob Klubu Béčko z důvodu jeho uzavření v průběhu I. pololetí 2020
I. Rada města schvaluje odepsání skladových zásob vedených na ORJ 3002 (Klub Béčko) v celkové výši 6.939,89 Kč bez DPH z důvodu vypršení expirační doby zboží v době uzavření provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

994/55/RM/2020 Žádost o finanční příspěvek na pořádání kulturní akce Country Fest Dačice 2020
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč na uspořádání 6. ročníku kulturní akce Country Fest Dačice 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

995/55/RM/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020 na obnovu Kláštera bosých karmelitek, rejstř. č. ÚSKP 22086/3-1831, projekt "III. etapa obnovy vnějších omítek a obnova a nátěry oken a dveří a další související práce".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

996/55/RM/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020 - převod státního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020 na akci obnovy "Restaurování varhan z kostela sv. Antonína Paduánského, v areálu kláštera Bosých karmelitek Dačice".   
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

997/55/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu od 1. 9. 2020 - Knihovna Matěje Mikšíčka
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Knihovny Matěje Mikšíčka rok 2020 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

998/55/RM/2020 Nájemné v bytech města - základní složka
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného u bytů, kde byla zaplacena tzv. základní složka, od 1. 1. 2021 takto: byty kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 59,50 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

999/55/RM/2020 Výměna bytu č. 54 za byt č. 45 oba v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 54, o velikosti 1+0, uživatel ░░░░ ░░░░  za byt č. 45 o velikosti 1+0, volný po pí. ░░░░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 45, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ na dobu neurčitou od 1. 10. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1000/55/RM/2020 Odpis pohledávky 221-9
I. Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 298 Kč vůči paní ░░░░ ░░░░  posledně trvale bytem Bratrská 221/I, Dačice, z evidence pohledávek města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1001/55/RM/2020 Pronájem divadla v přírodě "Letní kino na baterky"I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem divadla v přírodě s firmou OIG POWER s. r. o., IČ 06062008, se sídlem Vrbenská 2044/6, 370 04 České Budějovice, zastoupenou Karlem Šerákem, pro uspořádání akce "Letní kino na baterky" pro veřejnost s firmou OIG POWER s. r. o., dne 2. 9. 2020 za nájemné ve výši 3 000 Kč (doba trvání akce do 6 hodin).
II. Rada města neschvaluje snížení nebo prominutí nájmu za pronájem divadla v přírodě a pronájem laviček firmě OIG POWER s. r. o., IČ 06062008, se sídlem Vrbenská 2044/6, 370 04 České Budějovice, zastoupenou Karlem Šerákem, pro uspořádání akce "Letní kino na baterky“ pro veřejnost s firmou OIG POWER s. r. o.
III. Rada města pověřuje vedoucí odboru správy budov podpisem navržených nájemních  smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1002/55/RM/2020 Dodatek č. 1 ke SOD - "B.01.22 Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2020 se společností TREBILIFT, s. r. o., Hasskova 85/15, 674 01 Třebíč, IČ: 25505734 na akci s názvem „Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové“, kterým se  upravuje předmět plnění o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, a kterým se navyšuje cena díla o 17.201,58 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]1003/55/RM/2020 Dodatek č. 2 ke SOD - D.01.13 Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2020 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice“, kterým se snižuje cena díla o 10 251 Kč bez DPH.II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2020 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1004/55/RM/2020 Dodatek č. 3 ke SOD - A.01.22 - Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé“, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 22 689,43 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1005/55/RM/2020 Plná moc "E.02.19 - Aktualizace návrhové části strategického plánu rozvoje města Dačice 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030)"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti KP projekt s. r. o., sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice 370 01, IČO: 260 64 600, k zastupování města Dačice při všech úkonech nutných při sběru elektronických dat k vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Dačice a při komunikaci se subjekty.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1006/55/RM/2020 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dačice (201)I. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku v lokalitě Za Školou p. č. 2945/3 o výměře 819 m2 v obci a katastrálním území Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1007/55/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 1440/4 v k. ú. Dačice (202)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do výlučného vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1008/55/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 1676 v k. ú. Dačice (203)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do výlučného vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1009/55/RM/2020 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1270/1 a záměr koupě p. č. 1270/31 v k. ú. Bílkov (204)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1270/1 - ostatní plocha / ostatní komunikace  o přibližné výměře 30 m2 v k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ (každý id.1/2), oba bytem ░░░░ ░░░░, dle přílohy usnesení č. 1 a za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Rada města schvaluje záměr koupě pozemku p. č. 1270/31 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. Bílkov z podílového  spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░, oba bytem ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1010/55/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na p. č. 1937/20 v k. ú. Dačice (348)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na pozemku p. č. 1937/20 v k. ú. Dačice, mezi společností Flexi Building s. r. o., IČ 081 04 646, se sídlem Zachariáše z Hradce 64, Telč - Vnitřní Město, 588 56 Telč, jako budoucím oprávněným, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1011/55/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Výstavba ZTV Za Školou II. etapa" (349)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti na pozemku p. č. 1909 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░, jako budoucími povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1012/55/RM/2020 Dohoda o předčasném užívání stavby - Oprava most přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o předčasném užívání stavby "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín" mezi městem Dačice a firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o předčasném užívání stavby "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1013/55/RM/2020 Vyhlášení VZ - Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice
I. Rada města Rada města schvaluje:

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem „Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice“ dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem „Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice“.
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem „Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice“.
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice“.
     

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1014/55/RM/2020 Provozní řád budovy občanské komise v Dolních Němčicích
I. Rada města schvaluje provozní řád budovy čp. 62 Dolní Němčice, 380 01 Dačice, sídla občanské komise Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1015/55/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Parkovací stání Jiráskova"
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 6396601 na zpracování projektové dokumentace stavby "Parkovací stání Jiráskova" za cenu 144 100 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Parkovací stání Jiráskova".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1016/55/RM/2020 Pověření k zastupování za město Dačice při jednáních s Policií ČR ve věcech uplatnění škody
I. Rada města pověřuje odbor správy majetku, aby jménem města Dačice jednal prostřednictvím zaměstnanců ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, s Policií ČR ve věcech uplatnění škody vzniklé městu Dačice na majetku ve vlastnictví města.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1017/55/RM/2020 Souhlas s členstvím ve školské radě Gymnázia Dačice
I. Rada města souhlasí s účastí starosty Ing. Karla Macků a radního Bc. Víta Svobody ve školské radě Gymnázia Dačice pro funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1018/55/RM/2020 Memorandum o společném záměru uzavřené s Masarykovou univerzitou
I. Rada města schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci s Masarykovou univerzitou.[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru