Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2020/56

USNESENÍ z 56.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.9.2020 v zasedací místnosti rady
1019/56/RM/2020 Střednědobá koncepce rozvoje a řízení MMaG Dačice
I. Rada města schvaluje střednědobou koncepci rozvoje a řízení Městského muzea a galerie Dačice na období let 2020 - 2025 s výhledem do roku 2030.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1020/56/RM/2020 Bezúplatný převod movitého majetku Městskému muzeu a galerii Dačice
I. Rada města schvaluje bezúplatný převod 39 ks marionet v celkové hodnotě 31 589,95 Kč do majetku Městského muzea a galerie Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1021/56/RM/2020 Výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka k 30. 6. 2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka ke dni 30. 6. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1022/56/RM/2020 Prodl. náj. smluv k bytům č. 2, 4 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro současné nájemníky v bytech č. 2 a 4  v ulici Bratrská, č. p. 305, Dačice I,  a to na dobu určitou, v délce trvání 2 roků, od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1023/56/RM/2020 Pronájem místnosti č. 209, 203, 204, Pal. náměstí 3/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově Pal. náměstí 3/I v Dačicích na místnost č. 209 a archív č. 204 uzavřené dne 24. 1. 2000 s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 10291121 se sídlem Bezručova 72/V, 380 01 Dačice dohodou ke dni 30. 9. 2020.
II. Rada města schvaluje uzavření  nové nájemní smlouvy s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 10291121 se sídlem Bezručova 72/V, 380 01 Dačice , na pronájem kanceláře č. 209 o ploše 39,7 m2, archívu č. 204 o ploše 7,5 m2 a nově skladu č. 203 o ploše 23 m2, včetně společně užívaných prostor v druhém patře budovy Pal. náměstí 3/I v Dačicích, která je součástí pozemku p. č. 16 v k. ú. Dačice, od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 8 749 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 4. 2021 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok. 
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nové nájemní smlouvy s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 10291121 se sídlem Bezručova 72/V, 380 01 Dačice , na pronájem kanceláře č. 209 o ploše 39,7 m2, archívu č. 204 o ploše 7,5 m2 a nově skladu č. 203 o ploše 23 m2, včetně společně užívaných prostor v druhém patře budovy Pal. náměstí 3/I v Dačicích od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou, pro pokračování své činnosti. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1024/56/RM/2020 Jmenování členů školských rad při základních školách

I. Rada města jmenuje

  1. školskou radu při Základní škole Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec k 1. 9. 2020 v tomto složení: Romana Wolfová, Dagmar Tříletá, Mgr. Lenka Jordánková, Mgr. Liběna Palasová, Ing. Kateřina Marková a Dana Kasková,
  2. školskou radu při Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec k 1. 9. 2020 v tomto složení: Vladimíra Navrátilová, Mirka Beránková, Mgr. Alena Benešová, Mgr. Bc. Eva Nováčková, Ing. Richard Tůma a Eliška Strachotová.


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1025/56/RM/2020 Souhlas se zapojením do projektu a udělení souhlasu s přijetím finančního daru - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města souhlasí se zapojením Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec do projektu Pomáháme školám k úspěchu.
II. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec ve výši 53 000,00 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 29005469 dle smlouvy o poskytnutí daru uvedené v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1026/56/RM/2020 Použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 5 770,18 Kč na dofinancování pořízení serveru.  
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1027/56/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1028/56/RM/2020 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, na provoz pojízdné prodejny v r. 2020 ve výši 31 000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny na rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1029/56/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 19/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020 v těchto objemech: příjmy 459.000,00 Kč, výdaje 459.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1030/56/RM/2020 Rozpočtový rámec pro rok 2021
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2021 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1031/56/RM/2020 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.14 - "Zateplení domu 303/I, Bratrská"

I. Rada města schvaluje

1.podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 78 - "Energetické úspory v bytových domech III" na realizaci akce "Zateplení domu 303/I, Bratrská".
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


 

1032/56/RM/2020 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.15 - "Zateplení domu 304/I, Bratrská"

I. Rada města schvaluje
1.podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 78 - "Energetické úspory v bytových domech III" na realizaci akce "Zateplení domu 304/I, Bratrská".
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


 

1033/56/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "D 1 net pokládka trubky HDPE" v k. ú. Dačice (350)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností STARNET, s. r. o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE v zemi, pro stavbu "D 1 net pokládka trubky HDPE" na pozemcích p. č. 2429/15, p. č. 2429/30, p. č. 2429/18, p. č. 2705/8, p. č. 2429/28, p. č. 2429/162, p. č. 2429/161, p. č. 2429/179, 761/1, p. č. 2792, p. č. 2794/1, p. č. 1232/3, p. č. 1232/5, p. č. 1237, p. č. 1236, p. č. 2796, p. č. 74/1, p. č. 75/1, p. č. 2801, p. č. 758, p. č. 2428/1, p. č. 2428/4, p. č. 761/7, p. č. 11/5, p. č. 1232/2, p. č. 2396/6 a  p. č. 15  v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti pro stavbu "D 1 net pokládka trubky HDPE".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1034/56/RM/2020 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2702/1 v k. ú. Dačice, p. č. 2757/1 v k. ú. Dačice a na p. č. 1131/26 v k. ú. Dolní Němčice (351) (352) (353)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, uzavřených mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a budoucími oprávněnými a investory stavby:
společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, pro stavbu "Dačice, ░░░░ ░░░░, - kab. vedení NN", konktrétně umístění distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 2702/1 v obci a  k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, pro stavbu "Zřízení STL plynovodní přípojky pro RD Dačice, ░░░░ ░░░░,konktrétně pro uložení plynovodní přípojky na pozemku p. č. 2757/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, konktrétně pro uložení vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1131/26 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1035/56/RM/2020 Záměr na zřízení věcného břemene služebnosti cesty - přístupu a příjezdu na pozemcích p. č. 2216 a p. č. 2217/1 v k. ú. Dačice (354)
I. Rada města schvaluje záměr na zřízení věcného břemene služebnosti cesty - přístupu a příjezdu přes služebné pozemky p. č. 2216 a p. č. 2217/1 v k. ú. Dačice, ve prospěch žadatele a vlastníka panujícího pozemku p. č. 2217/3 v k. ú. Dačice, ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1036/56/RM/2020 Odměna jednateli Městských lesů Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 4, Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu Ing. Kamilu Kupcovi, jednateli Městských lesů Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1037/56/RM/2020 Pronájem prodejního stánku a části parcely 2749 k. ú. Dačice (86B)
I. Rada města schvaluje pronájem movité věci - prodejního stánku o rozměru 300x210 cm, umístěného na pozemku p. č. 2749 v obci a k. ú. Dačice a současně nemovité věci - části pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Dačice na  období od 18. 11. 2020 do 10. 1. 2021, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1038/56/RM/2020 Převzetí opuštěných movitých věcí do majetku města - kříž Chlumec, hroby Mikšíček, Hlava
I. Rada města prohlašuje, že výše uvedené movité věci, tedy kříž u kaple v Chlumci na parcele č. 1411/1 v k. ú. Chlumec u Dačic, která je ve vlastnictví města Dačice, hrobový pomník Matěje Mikšíčka a hrobový pomník Vincence Hlavy na parcele č. 2671 v k. ú. Dačice, která je ve vlastnictví města Dačice a nachází se na novém hřbitově, jako opuštěné movité věci ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění si přisvojuje město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476, a přijímá je do svého majetku a zařazuje do evidence svého majetku jako předměty kulturní hodnoty, každý za částku 1 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1039/56/RM/2020 Pachtovní smlouva město Dačice - Městské lesy Dačice s. r. o. (rybníky)
I. Rada města schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 tohoto usnesení,

výši podpachtovného dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1040/56/RM/2020 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje - Dodatek č. 2
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 11. 2019 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, jako zhotovitelem, na akci "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín", dle přílohy usnesení č. 1,
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1041/56/RM/2020 Vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů za rok 2020
I. Rada města schvaluje použití znaku Města Dačice pro akci "Sportovec roku 2020".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru