Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/59

USNESENÍ z 59.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.10.2020 v zasedací místnosti rady
1091/59/RM/2020 Výsledky hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2020 a zhodnocení letní turistické sezóny 2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1092/59/RM/2020 Hodnocení turistické sezóny 2020 na Infocentru Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu hlavní turistické sezóny na IC Dačice v období 1. 6. - 30. 9. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1093/59/RM/2020 Zápis do kronik za rok 2019
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1094/59/RM/2020 Nabídka pronájmu garáže č. 13 Nivy
I. Rada města schvaluje

 1. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 13 u bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích nájemcům těchto domů,
 2. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 13 u bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích veřejnosti v  případě, že mezi nájemci bytových domů Nivy 161 - 165/IV v Dačicích nebude o garáž zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1095/59/RM/2020 Výměna bytu č. 2 za byt č. 30, 175/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 2, 175/I ul. Bratrská, o velikosti 1+1, uživatel ░░░░, za byt č. 30, 175/I ul. Bratrská o velikosti 2+1, volný po pí. ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva na byt č. 30, 175/I ul. Bratrská o velikosti 2+1 s paní ░░░░ ░░, bude uzavřena  na dobu určitou od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 30, 175/I ul. Bratrská o velikosti 2+1 s paní ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1096/59/RM/2020 Vyhlášení VZ - D.01.14 Zateplení domu 303/I, Bratrská

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 303/I, Bratrská" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 303/I, Bratrská".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 303/I, Bratrská".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu 303/I, Bratrská".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1097/59/RM/2020 Vyhodnocení VZ na akci - "B.02.21 Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO 26095254, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.794.000   Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO 26095254, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.794.000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO 26095254.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1098/59/RM/2020 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích, schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 104 200 Kč panu ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1099/59/RM/2020 Vyřazení majetku - dětský kolotoč
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného movitého majetku, jehož zůstatková cena je vyšší než 20 000 Kč, dle přílohy usnesení č. 1
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1100/59/RM/2020 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice (56)
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na část pozemku p. č. 2271/1 o výměře 96 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1101/59/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice (358)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Dačice, ░░░░ - kabel. vedení NN" na pozemku p. č. 2795/8 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, a společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1102/59/RM/2020 Souhlas s umístěním stavebních objektů na pozemku p. č. 1259/3 v k. ú. Bílkov
I. Rada města vyslovuje souhlas pro účely Společného povolení (územního a stavebního) s umístěním staveb "SO 108 Zatrubnění občasné vodoteče a SO 106 Oplocení" svazku Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, sídlem Krajířova 27/1, 380 01 Dačice, týkající se zatížení pozemku v souvislosti se stavbou "Skládka odpadů S - OO Borek, rozšíření skládky (V. - VII. etapa)", a to na pozemku p. č. 1259/3 - ostatní plocha o výměře 71 m2, odděleném na základě geometrického plánu č. 345-8996/2020 v pozemku p. č. 1259/2 v k. ú. Bílkov, v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1103/59/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o udělení souhlasu se stavbou a jeho podmínkách
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o udělení souhlasu se stavbou a jeho podmínkách ze dne 20. 3. 2020 mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku p. č. 2795/12 v k. ú. Dačice, společnostní ICOM transport a. s.,  IČO: 463 46 040, se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, jako žadatelem a investorem a ČSAD Jindřichův Hradec s. r. o., IČO: 60071109, se sídlem U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, jako vlastníkem autobusového nádraží, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o udělení souhlasu se stavbou a jeho podmínkách ze dne 20. 3. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1104/59/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 22/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2020 v těchto objemech: příjmy 298.123,00 Kč, výdaje 298.123,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1105/59/RM/2020 Smlouvy o poskytnutí služeb v době nouzového stavu
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Dačice a organizacemi Ledax, o. p. s., RESIDENT 2000 o. p. s. a Oblastní charita Jihlava k provádění nákupu pro osoby v nařízené  karanténě.
II. Rada města pověřuje starostu podepsáním smlouvy s výše uvedenými subjekty k provádění nákupu pro osoby v nařízené  karanténě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1106/59/RM/2020 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 4 ÚP Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení těchto požadavků do probíhající změny č. 4 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru