Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2020/61

USNESENÍ z 61.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.11.2020 v zasedací místnosti rady
1108/61/RM/2020 Nařízení města Tržní řád
I. Rada města schvaluje nařízení města, tržní řád, jež tvoří přílohu tohoto usnesení, a vydává jej pod číslem 1/2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1109/61/RM/2020 Smlouva o správě nemovité věci - kluziště
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o správě nemovité věci se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na správu Víceúčelového sportoviště (kluziště) na dobu mezi převzetím stavby a kolaudací stavby a s cenou za tuto správu max. do výše 161 000 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o správě nemovité věci se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na správu Víceúčelového sportoviště (kluziště) na dobu mezi převzetím stavby a kolaudací stavby a s cenou za tuto správu max. do výše 161 000 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1110/61/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí 2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2020" tak, jak je uveden v příloze tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


1111/61/RM/2020 SoD - A.04.39 VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "VO cesty z vlakového nádraží Za Lávky" s celkovou cenou  1.079.464,23 Kč bez DPH a s termínem realizace 1. 12. 2020 - 30. 11. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "VO cesty z vlakového nádraží Za Lávky" s celkovou cenou 1.079.464,23 Kč bez DPH a s termínem realizace 1. 12. 2020 - 30. 11. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

1112/61/RM/2020 Vyhodnocení ZŘ - A.04.46 Rybník Peráček

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení zadávacího řízení "Rybník Peráček",
  2. vyloučení účastníka REKON INSTA spol. s r. o., IČO: 60070897, sídlo: Budějovická 632, 384 51 Volary, z účasti v tomto zadávacím řízení, neboť nabídka účastníka v rozporu s ust. čl. 9 Výzvy k podání nabídek neobsahuje nabídkovou cenu, a účastník tak nesplnil zadávací podmínky,
  3. přidělení veřejné zakázky společnosti ZVÁNOVEC a. s., IČO: 26026279, sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 4 787 557,36 Kč bez DPH,
  4. uzavření smlouvy s vítězným účastníkem - společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 26026279, sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 4 787 557,36 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 26026279, sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 4 787 557,36 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1113/61/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 23/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2020 v těchto objemech: příjmy 8.665.269,62 Kč, výdaje 1.376.789,00 Kč, financování -7.288.480,62 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1114/61/RM/2020 Návrh rozpočtu města na r. 2021 - 1. čtení
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů předložený návrh rozpočtu města na r. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1115/61/RM/2020 Záměr vzájemného darování částí pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, v k. ú. Hradišťko u Dačic, v k. ú. Bílkov a v k. ú. Dačice (16)
I. Rada města schvaluje záměr vzájemného bezúplatného převodu nemovitostí a částí nemovitostí zastavěných silnicemi II. a III. tříd ve vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, a nemovitostí a částí nemovitostí zastavěných komunikacemi IV. třídy - chodníků ve vlastnictví města Dačice, a to:

část pozemku p. č. 584/7, ostatní plocha v k. ú. Hradišťko u Dačic,

část pozemku p. č. 584/19, ostatní plocha v k. ú. Hradišťko u Dačic,

část pozemku p. č. 2740/2, ostatní plocha v k. ú. Dačice,

část pozemku p. č. 2698/3, ostatní plocha v Dačice,

část pozemku p. č. 2170/1, ostatní plocha v k. ú. Dačice,

část pozemku p. č. 2177, ostatní plocha v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2740/3, ostatní plocha o výměře 206 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2170/2, ostatní plocha o výměře 179 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2771/13, ostatní plocha o výměře 412 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2771/14, ostatní plocha o výměře 363 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2831/1, ostatní plocha o výměře 770 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2831/2, ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2771/17, ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 449/16, ostatní plocha o výměře 461 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic,

pozemek p. č. 1372, ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Bílkov, z vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice,

           a

 část pozemku p. č. 1258, ostatní plocha v k. ú. Bílkov,

pozemek p. č. 2675/7, ostatní plocha o výměře 183 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2797/10, ostatní plocha, o výměře 201 m2, oddělený z pozemku p. č. 2797/5 dle GPL 2956-8853/2020,

pozemek p. č. 2797/9, ostatní plocha, o výměře 341 m2, oddělený z pozemku p. č. 2797/5 dle GPL 2956-8853/2020,

pozemek p. č. 2797/8, ostatní plocha, o výměře 6 m2, oddělený z pozemku p. č. 2797/5 dle GPL 2956-8853/2020,

pozemek p. č. 2797/11, ostatní plocha, o výměře 110 m2, oddělený z pozemku p. č. 2797/5, dle GPL 2956-8853/2020,

pozemek p. č. 2797/12, ostatní plocha, o výměře 50 m2, oddělený z pozemku p. č. 2797/5, dle GPL 2956-8853/2020,

pozemek p. č. 2797/13, ostatní plocha, o výměře 22 m2, oddělený z pozemku p. č. 2797/5, dle GPL 2956-8853/2020,

pozemek p. č. 3797/3, ostatní plocha o výměře 18 m2 z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice.

II. Rada města neschvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitostí v k. ú. Dačice z vlastnictví města Dačice do vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, a to:

pozemek p. č. 2771/15, ostatní plocha o výměře 152 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2771/8, ostatní plocha o výměře 827 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2271/31, ostatní plocha o výměře 294 m2 v k. ú. Dačice,

pozemek p. č. 2771/5, ostatní plocha o výměře 308 m2 v k. ú. Dačice.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1116/61/RM/2020 Víceúčelové sportoviště - Nájemní smlouva (144) a smlouva o poskytování sportovních služeb (177)

I. Rada města schvaluje uzavření
Nájemní smlouvy mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o., dle přílohy č. 1, Smlouvy o poskytování sportovních služeb mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s. r. o., dle přílohy č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1117/61/RM/2020 Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Dačice, rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu" (145) (146) (50) (49)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit majetkoprávní vypořádání pozemků pro účely stavebního řízení pro plánovanou investiční akci "Dačice, rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu", a to takto:
uzavření kupní smlouvy na  část pozemku p. č. 2679/16 - orná půda o přibližné výměře 160 m2 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice,
uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 2679/11 - orná půda o přibližné výměře 170 m2 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice,
uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku p. č. 2679/15 - orná půda o přibližné výměře 150m2 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou bez finančního vyrovnání, za pozemky p. č. 390/10 - orná půda o výměře 131 m2 a p. č. 370/4 - ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Borek u Dačic, z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
uzavření budoucí směnné smlouvy na části pozemků o celkové přibližné výměře 1200 m2, a to p. č. 2679/9 - orná půda o přibližné výměře 1040 m2, p. č. 2675/3 - ostatní plocha o výměře 41 m2, p. č. 2675/5 - trvalý travní porost o přibližné výměře 8 m2 a p. č. 2675/4 - ostatní plocha o přibližné výměře 111 m2 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví společnosti Zemos Lesná, s. r. o., sídlem Starý Petřín 53, 671 06 Starý Petřín, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou bez finančního vyrovnání, za část pozemku o přibližné výměře 1200 m2 - orná půda v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví společnosti Zemos Lesná, s. r. o., sídlem Starý Petřín 53, 671 06 Starý Petřín, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1118/61/RM/2020 Smlouvy pro realizaci stavby "Dačice - oprava chodníků v ul. Nádražní" (176) (360)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv pro stavbu "Dačice - oprava chodníků v ul. Nádražní", mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, a městem Dačice, jako stavebníkem, investorem a budoucím oprávněným, a to:
Smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 2797/5 v obci a k. ú. Dačice, jejímž předmětem je zajištění dispozičního práva pro realizaci výše uvedené stavby, dle přílohy usnesení č. 1, 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a pozemcích p. č. 27297/5 a p. č. 2798 v k. ú. Dačice, zřízené za účelem umístění kabelu veřejného osvětlení a sloupů veřejného osvětlení s uzemněním, dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv pro realizaci stavby v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1119/61/RM/2020 Prodej částí pozemků p. č. 599/12 a p. č. 592/33 v k. ú. Bílkov (195)
I. Rada města ruší usnesení č. 935/51/RM/2020 ze dne 29. 7. 2020.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej částí pozemků p. č. 599/12 - orná půda o přibližné výměře 300 m2 a p. č. 592/33 - ostatní plocha o přibližné výměře 12 m2 v obci Dačice a k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví žadatelky paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1120/61/RM/2020 Prodej na části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (199)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej části pozemku p. č. 868/1 a stávajícího sklepa, který se nachází na této části pozemku p. č. 868/1 obci Dačice a katastrálním území Lipolec, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1121/61/RM/2020 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "D 1 net pokládka trubky HDPE" v k. ú. Dačice (350)
I. Rada města ruší usnesení č. 1033/56/RM/2020.
II. Rada města schvaluje uzavření Smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi městem Dačice, jako povinným, a společností STARNET, s. r. o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE v zemi, pro stavbu "D 1 net pokládka trubky HDPE", a to v trasách:
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v trase - ul. Dlouhá, Máchova a ul. Neulingerova -  na pozemcích p. č. 2429/15, p. č. 2429/30, p. č. 2429/18, p. č. 2705/8, p. č. 2429/28, p. č. 2429/162, p. č. 2429/161, p. č. 2429/179, 761/1, p. č. 2792, p. č. 2794/1, p. č. 758, p. č. 2428/1, p. č. 2428/4, p. č. 761/7, p. č. 11/5, p. č. 2396/6 a p. č. 15  v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v trase - ul. Bratrská - na pozemcích p. č. 1232/3, p. č. 1232/5, p. č. 1237, p. č. 1236, p. č. 2796, p. č. 74/1, p. č. 75/1, p. č. 2801, p. č. 1232/2 v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o zřízení služebnosti pro stavbu "D 1 net pokládka trubky HDPE" .
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1122/61/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Malý Pěčín (359)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti v rozsahu dle geometrického plánu č. 208-720/2020 se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně kabelového vedení nízkého napětí, kabelového pilíře a uzemnění pro stavbu "Malý Pěčín, ░░░░ - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 431/10, p. č. 908/1, p. č. 1012/1 a p. č. 1053 v obci a Dačice a k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1123/61/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesta a stezky na p. č. 2271/1 a p. č. 2271/103 v k. ú. Dačice (361)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na pozemcích p. č. 2271/1 a p. č. 2271/103 v k. ú. Dačice, mezi manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími oprávněnými, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1124/61/RM/2020 Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (362)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi státním podnikem Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako pronajímatelem, a městem Dačice, jako nájemcem, a to na dočasné užívání  části pozemku p. č. 1793 - vodní plocha o rozsahu záboru 533 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic pro investiční akci "Výstavba rybníka na Lipoleckém potoku v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 (čl. II.).
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi státním podnikem Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako budoucím povinným, a městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a to na  část pozemku p. č. 1793 - vodní plocha o rozsahu záboru 533 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic pro investiční akci "Výstavba rybníka na Lipoleckém potoku v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic", za podmínek dle přílohy č. 1 (čl. III.).
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1125/61/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín (363)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí pro stavbu "Malý Pěčín čp. 22 - ČOV, kanalizační a vodovodní přípojka", konkrétně uložení kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví města Dačice p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín, mezi městem Dačice, jako povinným, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako oprávněnou, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1126/61/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti p. č. 2710/1 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 26. 3. 2018 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to na část pozemku p. č. 2710/1 o výměře 25 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1127/61/RM/2020 Smlouva o platbě části stočného v místních částech dosud nenapojených na ČOV
I. Rada města schvaluje Smlouvu o platbě části stočného v místních částech dosud nenapojených na ČOV.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1128/61/RM/2020 Řád pro stanovení ceny formou soutěže
I. Rada města schvaluje Řád pro stanovení ceny formou soutěže, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu a místostarostu města podpisem Řádu pro stanovení ceny formou soutěže.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1129/61/RM/2020 Pověření činností moderátora soutěže podle Řádu pro stanovení ceny formou soutěže
I. Rada města pověřuje ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░  činnostmi moderátora průběhu soutěže, v souladu s ust. čl. 2, odst. 7, Řádu pro stanovení ceny formou soutěže.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1130/61/RM/2020 Darovací smlouvy o přijetí finančního daru na nákup vzrostlých stromů
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, (příloha č. 1), darovací smlouvu mezi městem Dačice a ░░░░  ░░░░, (příloha č. 2)  a darovací smlouvu mezi městem Dačice a Zahradnictvím v Kaštanech, s. r. o. (příloha č. 3), o darování finančních prostředků na nákup vzrostlých stromů.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tří darovacích smluv, a to mezi městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, mezi městem Dačice a ░░░░  ░░░░ a mezi městem Dačice a Zahradnictvím v Kaštanech, s. r. o., o darování finančních prostředků na nákup vzrostlých stromů.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru