Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/62

USNESENÍ z 62.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.11.2020 v zasedací místnosti rady


1131/62/RM/2020 Poskytnutí sociálních výpomocí z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. a rodinám, které se pohybují na hranici chudoby. Celková výše mimořádných finančních výpomocí činí 18 300 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

1132/62/RM/2020 Zápis Komise sociální
I. Rada města bere na vědomí zápis z 10. schůze Komise sociální.
II. Rada města jmenuje do funkce tajemnice Komise sociální od 1. 1. 2021, paní Lenku Novákovou, nar. ░░░░, bytem ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1133/62/RM/2020 Město Dačice - systém pro nakládání s komunálním odpadem v podmínkách připravovaného zákona o odpadech
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů předloženou zprávu o aktuálním stavu městského systému pro nakládání s komunálním odpadem a dopadu projednávaného nového zákona o odpadech na tento systém.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1134/62/RM/2020 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1135/62/RM/2020 Žádost spolku BVAM Music concerts o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČO 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 30. 07. 2021 až 31. 07. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1136/62/RM/2020 Poskytování mobilních a datových služeb pro MěÚ Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy se společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, s předpokládanými náklady po dobu trvání smlouvy v délce 24 měsíců ve výši 50 367,90 Kč bez DPH/měsíc.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, s předpokládanými náklady po dobu trvání smlouvy v délce 24 měsíců ve výši 50 367,90 Kč bez DPH/měsíc.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1137/62/RM/2020 Souhlas s převodem nájmu v souvislosti s prodejem závodu - Kolářová Ivana
I. Rada města uděluje souhlas s převodem nájmu nebytových prostor v objektu bez č.p./če Palackého náměstí v Dačicích, který je součástí pozemku parcelní číslo 382, v k. ú. Dačice na nového nájemce, kterým je Zahradnictví v Kaštanech s. r. o., IČO: 280 93 291 se sídlem V Kaštanech 89, Dačice II, 380 01 provozování prodeje květin a zahrádkářských potřeb, a to z důvodu předložené smlouvy o koupi závodu.
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19. 4. 1993 na pronájem nebytových prostor v objektu bez č.p./če Palackého náměstí v Dačicích, který je součástí pozemku parcelní číslo 382, v k. ú. Dačice, kterým se mění nájemce z Ivany Kolářové, IČO 608 21 710 se sídlem V Kaštanech 89/II, Dačice 380 01 na firmu Zahradnictví v Kaštanech, s. r. o., IČO: 280 93 291, se sídlem V Kaštanech 89, Dačice II, 380 01.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1138/62/RM/2020 Pronájem garáže č.13 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 13, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 13 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1139/62/RM/2020 Pronájem bytu č. 4, čp. 163/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti  2+0 v ul. Nivy 163/IV, Dačice s panem ░░░░ ░░░░, od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 4 v bytovém domě 163/IV, ul. Nivy v  Dačicích s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1140/62/RM/2020 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 7, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č.  7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1141/62/RM/2020 Měsíční nájem u nově obsazovaných bytů v DPS
I. Rada města schvaluje výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS pro rok 2021 zvýšit na - 69 Kč/m2 podlahové plochy bytu a za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve smlouvách. Pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby uvedené ve smlouvě, bude upraveno nájemné na 90  Kč/m2 podlahové plochy bytu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1142/62/RM/2020 Pravidla pro udělování Ceny města Dačice - nové znění
I. Rada města schvaluje Pravidla pro udělování Ceny města Dačice s účinností od 1. 1. 2021.II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro udělování Ceny města Dačice s účinností od 1. 1. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1143/62/RM/2020 Žádost Knihovny Matěje Mikšíčka o snížení poplatku za otop a el. energii na pobočkách v místních částech
I. Rada města schvaluje snížení poplatku Knihovně Matěje Mikšíčka za otop a el. energii za rok 2020 na celkovou částku 40.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1144/62/RM/2020 Žádost Knihovny Matěje Mikšíčka o souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Knihovna 21. století
I. Rada města souhlasí s podáním žádosti do programu Ministerstva kultury ČR - Knihovna 21. století, na projekt "Rozšíření nabídky knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, rozšíření lekotéky", který bude Knihovna Matěje Mikšíčka realizovat v roce 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1145/62/RM/2020 Žádost o spolupráci při zajištění akce Sportovec roku 2020
I. Rada města odkládá rozhodnutí o spolupořadatelství akce Sportovec roku 2020 v KD Beseda v Dačicích do vyjasnění pořádání akce kvůli covidové situaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1146/62/RM/2020 Žádost o podporu účasti na Mistrovství světa mužů a žen IFBB ve Španělsku
I. Rada města schvaluje sponzorský peněžní dar ve výši 5.000 Kč  ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1147/62/RM/2020 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" z rozpočtu města - náprava stavu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města na "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" spolkům se sídlem v Dačicích, které sjednávají nápravu stavu.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1148/62/RM/2020 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - B.01.56 "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na realizaci akce "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1149/62/RM/2020 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.14 Zateplení domu 303/I, Bratrská

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu 303/I, Bratrská" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 3 484 081,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 3 484 081,00 Kč bez DPH.
 [Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1150/62/RM/2020 Dodatek č. 3 ke SOD - B.02.14 - Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591, na realizaci stavby "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích", kterým se mění předmět plnění o vícepráce a méněpráce dle Změnových listů č. 9 - 11 a kterým se navyšuje celková cena díla na 14.894.078,83 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1151/62/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (nadace)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3.094,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského 7 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na období od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1152/62/RM/2020 Snížení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města schvaluje snížení příspěvku na provoz Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2020 ve výši 291.200,00 Kč z důvodu změny řešení opravy střechy pavilonu TV s tím, že finanční prostředky v uvedené výši budou vráceny na účet města nejpozději do 15. 12. 2020.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

1. příspěvek na běžný provoz 2.288.000,00 Kč,

2. příspěvek na mimořádné akce 807.600,00 Kč,

3. příspěvek na investice 200.000,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1153/62/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1154/62/RM/2020 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Dačice ve výši 122.700,00 Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s přístavbou základní školy v ul. Komenského - odpisy dlouhodobého majetku v roce 2020.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

1. příspěvek na běžný provoz 4.183.700 Kč,

2. příspěvek na mimořádné akce 1.096.000,00 Kč,

3. příspěvek na investice 49.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1155/62/RM/2020 Použití rezervního fondu a fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

  1. použití finančních prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 27.870,80 Kč na dofinancování nákladů spojených s přístavbou základní školy,
  2. použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 43.392,83 Kč na dofinancování nákladů spojených s přístavbou základní školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1156/62/RM/2020 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020
I. Rada města schvaluje Plán inventur k 31. 12. 2020 sestavený v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice rady města č. 6/2012 článku 4 bod 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1157/62/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 24/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2020 v těchto objemech: příjmy -1.310.023,43 Kč, výdaje -4.217.098,57 Kč, financování -2.907.075,14 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1158/62/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 25/2020I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 25/2020 v těchto objemech: příjmy -9.638.630,00 Kč, výdaje -9.638.630,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1159/62/RM/2020 Návrh rozpočtu města na r. 2021 - 2. čteníI. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2021 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit po posledních změnách k rozpočtu města Dačice na rok 2021 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2021 v těchto objemech:

příjmy 184.761,77 tis. Kč

výdaje 214.666,10 tis. Kč

schodek rozpočtu -29.904,33 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru  -2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let 32.238,33 tis. Kč

 

2) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2021 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření:

do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,

bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově i neúčelově určených prostředků a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,

k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo.

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2021. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1160/62/RM/2020 Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2022 - 2024
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2022 - 2024.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1161/62/RM/2020 Prodej pozemků p. č. 2271/175, 2271/122, 2271/121 a části pozemku p. č. 2271/7 v k. ú. Dačice (206)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 2271/122, p. č. 2271/121 a části pozemku p. č. 2271/7 o přibližné výměře 900 m2 do výlučného vlastnictví společnosti JMA Invest s. r. o., se sídlem Svobodova 106, 380 01 Dačice, a to za kupní cenu ve výši 1 200 Kč/m2.
II. Rada města nedoporučuje schválit prodej pozemku p. č. 2271/175 do výlučného vlastnictví společnosti JMA Invest s. r. o., se sídlem Svobodova 106, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1162/62/RM/2020 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 12. 2020
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1, 2, 3 a Dodatku č. 12 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 4 a 5 se společností Technické služby Dačice s. r. o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1163/62/RM/2020 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2021
I. Rada města schvaluje kalkulaci ceny stočného na rok 2021 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1164/62/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce plynárenského zařízení - "ZTV sídliště RD v lokalitě Za školou v Dačicích"
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce plynárenského zařízení mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a společností E.ON Distribuce, a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je  prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou, a to na dobu 10 let od data podpisu smlouvy, popř. do uzavření jiného smluvního vztahu k předmětu výpůjčky, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce plynárenského zařízení se společností E.ON Distribuce, a. s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1165/62/RM/2020 Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice - Dodatek č. 1
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem a společností STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1166/62/RM/2020 Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2020
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění smlouvy s Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kanceláří J. Hradec za rok 2020.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru ve výši 30.000 Kč Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kancelář J. Hradec, IČ: 48208248.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru