Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/69

USNESENÍ z 69.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.2.2021 v zasedací místnosti rady

1253/69/RM/2021 Poskytnutí finančního daru společnosti RESIDENT 2000 - půjčovna kompenzačních pomůcek
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 18 000 Kč společnosti RESIDENT 2000 o. p. s., Svobodova 106, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1254/69/RM/2021 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.02.56 Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami
I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti JM Demicarr s. r. o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 63489163,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností JM Demicarr s. r. o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 63489163, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 556 155,56 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  JM Demicarr s. r. o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 63489163, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 556 155,56 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1255/69/RM/2021 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - E.02.18 "Komunitně správní centrum Dačicka - č. p. 4"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na realizaci akce "Komunitně správní centrum Dačicka - č. p. 4".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1256/69/RM/2021 Informace o plánovaných investičních akcích 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí seznam plánovaných investičních akcí 2021 dle přílohy tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1257/69/RM/2021 Dodatek č. 9 ke SOD na projektové práce - A.04.41 - Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1258/69/RM/2021 Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2020
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1259/69/RM/2021 Příslib poskytnutí návratné finanční výpomoci
I. Rada města doporučuje a podporuje, aby zastupitelstvo města schválilo příslib o poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Centropen Dačice, z. s., IČ 42408385, na projekt "Přístavba a stavební úpravy kuželny Dačice" v maximální výši 966.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1260/69/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 v těchto objemech: příjmy 170.425,00 Kč, výdaje 170.425,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1261/69/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2021 v těchto objemech: příjmy 3.848.512,57 Kč, výdaje 5.174.111,34 Kč, financování 1.325.598,77 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1262/69/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2727/5 a p. č. 2724/1 v k. ú. Dačice (373)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích", mezi městem Dačice jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, a to na pozemcích p. č. 2727/5 a p. č. 2724/1 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1263/69/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2702/1 v k. ú. Dačice (374)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně kabelového vedení nízkého napětí pro stavbu "Dačice, ░░░ ░░░ - přípojka NN" na pozemku p. č. 2702/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1264/69/RM/2021 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (375) (376) (377) (378)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí uzavřených, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a budoucím oprávněným a investorem stavby:
společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, pro stavbu "Malý Pěčín 21 a 34 - kabelové vedení NN", na pozemku p. č. 219/4 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, za podmínek přílohy usnesení č. 1, společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, pro stavbu "Dačice, ░░░ - přípojka NN", na pozemku p. č. 2743/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4, společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, pro stavbu "Dačice, ░░░ - kabel. vedení NN", na pozemku p. č.  2702/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7, společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, pro stavbu "Lipolec, ░░░ - kabel. vedení NN", na pozemcích p. č.  2157 a p. č. 868/1 v obci Dačice a k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1265/69/RM/2021 Záměr prodeje pozemku p. č. 2271/208 v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města schvaluje vyhlášení záměru uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 2271/6 o výměře 974 m2, označené geometrickým plánem č. 2847-57/2018 jako parcela č. 2271/208 v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1266/69/RM/2021 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - víceúčelová sportovní plocha
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na víceúčelovou sportovní plochu (kluziště) ze dne 18. 11. 2020 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a Technickými službami Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na víceúčelovou sportovní plochu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1267/69/RM/2021 Schválení úvěru na nákup techniky pro Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje přijetí úvěru 3.000.000 Kč na nákup techniky a zajištění úvěru zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení k pohledávkám z běžného účtu č. 0603789389/0800 a vlastní blankosměnkou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1268/69/RM/2021 Projevení solidarity s běloruskými občany
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k výzvě o projevu solidarity s běloruskými občany vyvěšením vlajky Běloruska dne 25. března 2021 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru