Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/70

USNESENÍ z 70.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.2.2021 v zasedací místnosti rady

1269/70/RM/2021 Pronájem bytu č. 7, čp. 175/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 1+0 o celkové podlahové ploše 34,45 m2 ul. Bratrská 175/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ do 31. 5. 2021 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt  č. 7 o velikosti 1+0 o celkové podlahové ploše 34,45 m2 ul. Bratrská 175/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1270/70/RM/2021 Smlouva o dílo - Kontrola a revize plynových zařízení v budovách města Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Dačice jako objednatelem a p. Lubošem Říhou, IČ: 04103301, ░░░░, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy č. 3 za celkovou cenu díla ve výši 372 311 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s p. Lubošem Říhou, IČ: 04103301, ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1271/70/RM/2021 SoD - Sanitární kontejnery LT Zvůle
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností CONT s. r. o., IČO: 287 85 258, se sídlem Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují, na dodání sanitární sestavy kontejnerů WC na LT Zvůle  s celkovou cenou 421 200 Kč bez DPH a termínem dodání do 30. 6. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností CONT s. r. o., IČO: 287 85 258, se sídlem Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují, na dodání sanitární sestavy kontejnerů WC na LT Zvůle, s celkovou cenou 421 200 Kč bez DPH a termínem dodání do 30. 6. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1272/70/RM/2021 Předložení žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektové přípravy akce A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
1273/70/RM/2021 Podání žádosti o grant Jihočeského kraje v rámci programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje - Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o grant v rámci programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje - opatření č. 2, vyhlášeném Jihočeským krajem na realizaci akce: Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové,
 2. zajištění spolufinancování realizace akce: Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové,
 3. přípravu a realizaci akce: Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1274/70/RM/2021 Vyhlášení VZ - A.04.32 - Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
1275/70/RM/2021 Vyhodnocení VZ na akci - "B.01.06 Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti DELTA projekt s. r. o., Havlíčkovo nám. 104, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 698.000,- Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností DELTA projekt s. r. o., Havlíčkovo nám. 104, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 698.000,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností DELTA projekt s. r. o., Havlíčkovo nám. 104, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1276/70/RM/2021 Dodatek č. 2 ke SOD - "D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa"
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020 se společností Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, spočívající ve změně platebních podmínek za část dokumentace DSP akce ,,Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa", která bude fakturována ve dvou splátkách.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020 se společností Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, spočívající ve změně platebních podmínek za část dokumentace DSP akce ,,Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa", která bude fakturována ve dvou splátkách.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1277/70/RM/2021 Výsledky hospodaření za rok 2020 - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2020 - zisk ve výši 186.872,34 Kč,
 2. přidělení částky 186.872,34 Kč do rezervního fondu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1278/70/RM/2021 Schválení účetní závěrky 2020 - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje
účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2020,
osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků,
vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1279/70/RM/2021 Výsledky hospodaření za rok 2020 - ZŠ Dačice, ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2020 - zisk ve výši 414.917,34 Kč,
 2. přidělení částky 414.917,34 Kč do rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1280/70/RM/2021 Schválení účetní závěrky 2020 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje
účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2020,
osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků,
vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1281/70/RM/2021 Zvýšení příspěvku na investice - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje

1.zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Dačice ve výši 470.000,00 Kč na financování rekonstrukce prádelny na pracovišti v ul. Bratrská.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2021 po této změně je následující:

 1. příspěvek na běžný provoz 4.910.900,00 Kč
 2. příspěvek na investice 577.500,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1282/70/RM/2021 Omezení provozu v MŠ Dačice - jarní prázdniny 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době jarních prázdnin takto: ve dnech 1. - 5. března 2021 bude provoz s ohledem na epidemiologická opatření zajištěn na dvou pracovištích - Bratrská a Za Lávkami (provozní doba 6.15 - 16.15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1283/70/RM/2021 Odměny ředitelům základních škol Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele základních škol Dačice zřízených městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1284/70/RM/2021 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 2. 2021
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1. 2. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


 

1285/70/RM/2021 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2021
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2021 dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2021 se subjekty uvedenými v příloze č. 1. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1286/70/RM/2021 Návrh pojištění lesních porostů a dřevní zásoby
I. Rada města schvaluje uzavření návrhu č. 2649002212 pojištění lesních porostů a dřevní zásoby s Uniqa pojišťovnou, a. s., s počátkem pojištění od 1. března 2021 a ročním pojistným 24.445 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem návrhu pojištění lesních porostů a dřevní zásoby s Uniqa pojišťovnou, a. s., s počátkem pojištění 1. března 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1287/70/RM/2021 Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti
I. Rada města schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720167764 (pojištění odpovědnosti) ze dne 1. února 2007.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720167764 (pojištění odpovědnosti).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1288/70/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opaření č. 4/2021 v těchto objemech: příjmy 2.903.287,87 Kč, výdaje 2.905.912,00 Kč, financování 2.624,13 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1289/70/RM/2021 Směna pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k. ú. Dačice (52)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí pro plánovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků" v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to takto:
pozemek p. č. 1638/1 - vodní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic z výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemky p. č. 2472/6 - orná půda o výměře 40 m2  a p. č. 2463/2 - trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1290/70/RM/2021 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 2241/1 v k. ú. Dačice (152)
I. Rada města schvaluje dočasný pronájem části pozemku p. č. 2241/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░ , jako pronájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.    
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1291/70/RM/2021 Prodej částí pozemku p. č. 1230/2 v k. ú. Dačice (202)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemku do výlučného vlastnictví společnosti EG.D a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1292/70/RM/2021 Zřízení věcného břemene (služebnosti) v k. ú. Dačice (206)
I. Rada města schvaluje zřízení služebnosti umístění, vedení a provozování veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2271/122  v k. ú. Dačice, mezi společností JMA Invest s. r. o., se sídlem Svobodova 106, 380 01 Dačice, jako povinným, a městem Dačice, jako oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města bere na vědomí, že k podpisu smlouvy dojde až po schválení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti) zastupitelstvem města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1293/70/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Velký Pěčín (378)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně kabelového vedení nízkého napětí pro stavbu "Velký Pěčín, ░░░░  - přípojka NN" na pozemku p. č. 495/1 v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1294/70/RM/2021 Vyhlášení VZ - Komunikace u čp. 88/II

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. vyhlášení uzavřeného výběrového řízení s názvem "Komunikace u čp. 88/II" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Komunikace u čp. 88/II",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Komunikace u čp. 88/II",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Komunikace u čp. 88/II".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1295/70/RM/2021 Veřejné osvětlení - kupní smlouva od 1. 3. 2021
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1, 2, 3 se společností  Technické služby Dačice s. r. o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku výše uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1296/70/RM/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně - Hostkovice - ČČK
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice a oblastním spolkem ČČK Jindřichův Hradec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1297/70/RM/2021 Schválení navržené ceny pro prodej nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Octavia II
I. Rada města schvaluje komisí navrženou cenu 60 000 Kč pro nabídku prodeje nepotřebného majetku - osobního automobilu Škoda Octavia II, r. v. 2007, inv. č. 000901237 - zaměstnancům MěÚ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1298/70/RM/2021 Podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni v soutěži "Obec přátelská rodině a seniorům 2021"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2021" pro I. dotační oblast "Obec přátelská rodině" vyhlášenou  Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1299/70/RM/2021 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční
I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahové jednotky SDH Dačice  - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1300/70/RM/2021 Podpora linky Dačice - Brno
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí veřejné finanční podpory formou jednorázového příspěvku ve výši 10 Kč/obyvatele Dačic, tedy 71 930 Kč na částečné řešení finanční ztráty provozovatele autobusové linky Dačice - Brno a zpět, související s dopravní potřebou města, firmě UNITED BUSES s. r. o., Náměstí Přemysla Otakara II 33, České Budějovice, IČ: 08813116.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru