Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/71

USNESENÍ z 71.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.3.2021 v zasedací místnosti rady
1301/71/RM/2021 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 80 000 Kč na rok 2021, společnosti Sdílení o. p. s., Masarykova 330, Telč na zajištění mobilní hospicové péče v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1302/71/RM/2021 Předložení žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na spolufinancování akce "Výstavba dětského dopravního hřiště"

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na spolufinancování akce "Výstavba dětského dopravního hřiště",
 2. zajištění předfinancování akce s názvem "Výstavba dětského dopravního hřiště",
 3. financování vlastního podílu pro akci s názvem "Výstavba dětského dopravního hřiště".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1303/71/RM/2021 Pacht zahrady u domu 63/I v Dačicích - p. č. 384, díl c
'
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 4. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, o výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 4. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1304/71/RM/2021 Pronájem místnosti č. 143 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Kateřinou Klimšovou, IČO 86966561, ░░░░ ░░░░, Dačice 380 01 na pronájem místnosti č. 143 o ploše 21,28 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou. Účelem nájmu je podnikání nájemce, a to poskytování služeb v oblasti permanentního make-upu za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 5.174 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2022 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Kateřinou Klimšovou, IČO 86966561, ░░░░ ░░░░, Dačice 380 01 na pronájem místnosti č. 143 o ploše 21,28 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1305/71/RM/2021 Zvýšení nájemného o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 3,2 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci (od 1. 1. 2010). Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce, tj. od 1. 4. 2021.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1306/71/RM/2021 Výsledky hospodaření za rok 2020 - Školní jídelna Dačice
I. Rada města schvaluje výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2020 - zisk ve výši 334.824,45 Kč,
přidělení částky 100.000,00 Kč do fondu odměn školní jídelny,
přidělení částky 234.824,45 Kč do rezervního fondu školní jídelny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1307/71/RM/2021 Schválení účetní závěrky 2020 - Školní jídelna Dačice
I. Rada města

 1. schvaluje účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové  213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2020.
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
 3. vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1308/71/RM/2021 Výsledky hospodaření za rok 2020 - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2020 - zisk ve výši 408.859,49 Kč,
 2. přidělení částky 50.000,00 Kč do fondu odměn mateřské školy,
 3. přidělení částky 358.859,49 Kč do rezervního fondu mateřské školy.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1309/71/RM/2021 Schválení účetní závěrky 2020 - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2020,
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků,
 3. vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1310/71/RM/2021 Odměny ředitelkám mateřské školy a školní jídelny Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitelky MŠ Dačice a ŠJ Dačice zřízených městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1311/71/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 v těchto objemech: příjmy: 232.146,00 Kč, výdaje 232.146,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 


 

1312/71/RM/2021 Prodej částí pozemků p. č. 164/4 a 1402/8 v k. ú. Chlumec u Dačic (207)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemků do výlučného vlastnictví Zemědělské společnosti Staré Hobzí s. r. o., sídlem Chlumec čp. 16, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1313/71/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 2273/1 v k. ú. Dačice (208)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění, schválit prodej části pozemku 2273/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 60 m2 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1314/71/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Malý Pěčín (376)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 1008/1, p. č. 225/1 a p. č. 234/1 v k. ú. Dačice, mezi ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░, jako budoucími oprávněnými, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1315/71/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice v k. ú. Borek u Dačic (378)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně kabelového vedení nízkého napětí, kabelového pilíře nízkého napětí a uzemnění pro stavbu "Borek, ░░░░ - kabelové vedení NN" na pozemcích p. č. 28/21, p. č. 69/1, p. č. 69/10, p. č. 305/2, p. č. 563/4, p. č. 563/15, p. č. 563/16 a p. č. 563/17 v obci Dačice a k. ú. Borek u Dačic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Borek u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1316/71/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 2839/1 v k. ú. Dačice (379)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2839/1 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako oprávněným, a  státním podnikem Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako povinným, pro stavbu "Dačice - oprava chodníků v ul. Nádražní", za podmínek dle přílohy usnesení  č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1317/71/RM/2021 Vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za r. 2020
I. Rada města schvaluje vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2020 předložené společností ČEVAK a. s., Severní 8/2264, České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1318/71/RM/2021 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2429/158 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a manželi ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░, oba bytem ░░░░ ░░░░, jako nájemci, na část pozemku p. č. 2429/158 o výměře 3 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1319/71/RM/2021 Odměna jednateli Městských lesů Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 4 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu Ing. Kamilu Kupcovi jednateli Městských lesů Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1320/71/RM/2021 Odměna jednateli Technických služeb Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 4 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu Mojmíru Holcovi, jednateli Technických služeb Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1321/71/RM/2021 Dar pro Mateřskou školu Dačice, Základní školu Dačice Boženy Němcové a Základní školu Dačice Komenského
I. Rada města schvaluje dar v podobě 3 ks ozónových generátorů v celkové hodnotě 20 670 Kč (6 890 Kč/kus), a to po 1 kusu pro:

 • Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01  Dačice, IČ: 71006044,
 • Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice, IČ: 75000041,
 • Základní škola Dačice, Komenského 7, 380 01 Dačice V, IČ: 75000059. 
   

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1322/71/RM/2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Dodatek č. 4 ke smlouvě o účasti na řešení projektu
I. Rada města schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 4 s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku č. 4 ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1323/71/RM/2021 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2021
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2021 a Smlouvu o zpracování osobních údajů se spolkem Auto*Mat, z. s. se sídlem Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru