Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/73

USNESENÍ z 73.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.4.2021 v zasedací místnosti rady

1367/73/RM/2021 Grant zajištění individuální dopravy seniorů v roce 2021 - 2023
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění individuální dopravy seniorů v roce 2021 - 2023 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1368/73/RM/2021 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 200 000 Kč, Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec na zajištění provozu Domova seniorů Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1369/73/RM/2021 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200 000 Kč na rok 2021, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1370/73/RM/2021 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200 000 Kč na rok 2021, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz chráněného bydlení Dačické okénko.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1371/73/RM/2021 Převod prostředků mezi fondy a použití fondu investic - ŠJ Dačice
I. Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 850 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213.
II. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na nákup sklopného kotle s míchadlem - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1372/73/RM/2021 Podpora linky Dačice - Brno
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí veřejné finanční podpory formou jednorázového daru ve výši 46 075 Kč na částečné řešení finanční ztráty provozovatele autobusové linky Dačice - Brno a zpět související s dopravní potřebou města, firmě UNITED BUSES s. r. o., Náměstí Přemysla Otakara II 33, České Budějovice, IČ: 08813116. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1373/73/RM/2021 Vzdání se zástavního práva na budově kuželny
I. Rada města bere na vědomí žádost TJ Centropen Dačice, z. s. o návratnou finanční výpomoc (zápůjčku) na spolufinancování akce "Přístavba a stavební úpravy kuželny."
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzdát se zástavního práva k budově č. p. 565 v části obce Dačice V (budova kuželny na pozemku p. č. 894 v k. ú. Dačice), které vzniklo na  základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřené dne 19. 10. 2000 mezi městem Dačice a TJ Centropen Dačice, z. s. a které zajišťuje budoucí pohledávky města Dačice z citované smlouvy ve výši 157 400 Kč a ve výši 300 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1374/73/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 7/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 v těchto objemech: příjmy 690 716,00 Kč, výdaje 837 731,00 Kč, financování 147 015,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1375/73/RM/2021 Darovací smlouva - ICOM transport a. s. (18)
I. Rada města schvaluje přijetí finanční částky 250 000 Kč od ICOM transport a. s., dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1376/73/RM/2021 Směna pozemků p. č. 2216 a části p. č. 2217/1 v k. ú. Dačice (53)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit směnu pozemků v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2216 o výměře 374 m2 a části pozemku p. č. 2217/1 o přibližné výměře 400 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou za pozemek p. č. 2222/3 o výměře 1084 m2 z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1377/73/RM/2021 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na dočasné parkování vozidel (133)
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na dočasné odstavení nákladního vozidla AVIA 31 JNK RZ: 3B8 7295, Multicar M25 RZ: 1C1 5642 a AVIA 31 SUB 13-2 RZ: SM 50 - 79 ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1378/73/RM/2021 Koupě pozemků p. č. 770/5, 770/11 a 775/2 v k. ú. Hradišťko u Dačic (147)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci Dačice, k. ú. Hradišťko u Dačic, a to pozemků p. č. 770/5, 770/11 a 775/2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1379/73/RM/2021 Výběrové řízení na koupi nemovitého, movitého majetku a zásob - lesní školka Vostezy (149)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města účast města Dačice, jako zájemce, ve výběrovém řízení na koupi nemovitého, movitého majetku a zásob osiva včetně zásob MTZ a sadebního materiálu v k. ú. Český Rudolec a k. ú. Mrákotín u Telče (Lesní školka Vostezy) za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, s celkovou nabídkovou cenou  ░░░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1380/73/RM/2021 Výpůjčka části pozemku p. č. 2396/2 v k. ú. Dačice (153)
I. Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2396/2 o výměře 370 m2 v obci Dačice a katastrálním území Dačice, mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a společností Technické služby Dačice, s. r. o., sídlem U Stadionu 50, 380 01 Dačice, jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1381/73/RM/2021 Bezúplatný převod pozemku p. č. 72/5 v k. ú. Bílkov (185)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 72/5 - ostatní plocha  o výměře 10 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 350-9051/2020 z pozemku p. č. 72/4 v k. ú. Bílkov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření svěřenou pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1382/73/RM/2021 Prodej pozemku p. č. 2797/7 a zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (210)
I. Rada města schvaluje uzavření věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení stávajícího kanalizačního řadu v trase vymezené geometrickým plánem č. 3007-9086/2021 přes pozemky p. č. 2797/7, p. č. 1444, p. č. 1443/3 a p. č. 1445/2  v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako povinným.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění, schválit prodej pozemku p. č. 2797/7 - ostatní plocha o výměře 25 m2  v obci a k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1383/73/RM/2021 Budoucí dohoda o bezúplatném převodu inženýrské sítě a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (383)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí dohody o bezúplatném převodu stavby vodovodního řadu, uzavřené mezi stavebníkem a investorem panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako budoucím převodcem, a městem Dačice, jako budoucím nabyvatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 248/2 v k. ú. Dačice uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a podílovými spoluvlastníky manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1384/73/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2726/1 v k. ú. Dačice (384)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD čp. 17, ul. Jemnická, Dačice", konkrétně vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví města Dačice p. č. 2726/1 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a budoucím oprávněným a investorem stavby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1385/73/RM/2021 Výpověď smlouvy o vzájemném poskytnutí sítí elektronických komunikací - D1net s. r. o.
I. Rada města schvaluje výpověď smlouvy o vzájemném poskytnutí sítí elektronických komunikací ze dne 12. 09. 2018 mezi městem Dačice a společností D1net s. r. o., Ant. Barcala 1446/26a, 370 05  České Budějovice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výpovědi.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1386/73/RM/2021 Výpůjčka pozemku - Palackého náměstí, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2747 v k. ú. Dačice na období od 18. 04. 2021 - 16. 05. 2021 dle přílohy č. 1 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1387/73/RM/2021 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
I. Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1388/73/RM/2021 Plán kontrolní činnosti na rok 2021
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1389/73/RM/2021 Darovací smlouvy - finanční dar od PKD s. r. o., od Centropen a. s. a od FCC Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje darovací smlouvy uzavírané mezi PKD s. r. o. (dárce) a Městem Dačice (obdarovaný) o poskytnutí finančního daru ve výši 12 000 Kč, mezi Centropen a. s. (dárce) a Městem Dačice (obdarovaný) o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč a mezi FCC Dačice s. r. o. (dárce) a Městem Dačice (obdarovaný) o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru