Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/76

USNESENÍ z 76.zasedání rady města Dačice
konané dne 19.5.2021 v zasedací místnosti rady
1440/76/RM/2021 Výměna bytu č. 1, 162/V za byt č. 3, 211/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 1, 162/V ul. Tř. 9. května, o velikosti 4+1, uživatel ░░░░ ░░░░, za byt č. 3, 211/V ul. B. Němcové, o velikosti 2+1, volný po p. ░░░ ░░░░ Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 3, 211/V ul. B. Němcové s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1441/76/RM/2021 Nabídka startovacího bytu č. 1 Dolní Němčice 15 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 1, Dolní Němčice čp. 15 veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1442/76/RM/2021 Pronájem bytu č. 8, čp. 189/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 8 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 88,68 m2 ul. Komenského 189/V v Dačicích s paní ░░░ ░░░░ do 31. 8. 2021 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 88,68 m2 ul. Komenského 189/V v Dačicích s paní ░░░ ░░░░. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1443/76/RM/2021 Zápis do kronik za rok 2020
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1444/76/RM/2021 Cena města Dačice za rok 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2020 nominovaným v kategoriích:

Hospodářský rozvoj - Jaroslav Pokorný, ░░░░ ░░░░,

Sport - Adéla Uhrová, ░░░░ ░░░░,

Kultura - Dagmar Břečková, ░░░░ ░░░░, a Eva Kamišová, ░░░░ ░░░░,  

Jiné - záchrana lidského života - Jan Srb, ░░░░ ░░░░,

Jiné - celoživotní přinos v oblasti protipožární ochrany - Milan Zuzánek, ░░░░ ░░░░,  

Jiné - profesionálně a vysoce lidský přístup v poskytování pomoci dlouhodobě nemocným - Domácí péče Dačice s. r. o., Antonínská 85/II, Dačice, 

Jiné - pomoc občanům v době pandemie nemoci COVID-19 – Eva Zabloudilová, ░░░░ ░░░░.  

II. Rada města nedoporučuje nominaci pana Zamazala, protože nesplňuje jednu ze základních podmínek pro udělení Ceny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1445/76/RM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická kostka 2021
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Dačická kostka v roce 2021 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1446/76/RM/2021 Smlouva o dílo - DOWNTOWN DAČICE 2021
I. Rada města schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s BH Bike, z. s., se sídlem Brandlín 40, 380 01 Volfířov, IČO 068 92 051 na zajištění extrémního závodu na horských kolech Downtown Dačice 2021. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1447/76/RM/2021 Pronájem mobilního podia 8 x 6 m včetně zastřešení
I. Rada města schvaluje pronájem movité věci - mobilního podia 8 x 6 m včetně zastřešení za účelem konání akce Downtown Fest Dačice dne 5. 6. 2021. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1448/76/RM/2021 Vyhlášení VZ - B.01.56 Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. N.
I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. N." dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. N.".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. N.".
 4. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. N."


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1449/76/RM/2021 Vyhlášení VZ - B.02.01 - Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC",
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1450/76/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.56 Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 2. 2021 se společností JM Demicarr s. r. o., IČO: 634 89 163, spočívající v realizaci stavby "Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 8 696,00 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 2. 2021, se společností JM Demicarr s. r. o., IČO: 634 89 163.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1451/76/RM/2021 Pojistná smlouva autopojištění - TATRA 815
I. Rada města schvaluje Pojistnou smlouvu autopojištění č. 0055578075, která je přílohou č. 1.

II. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 0055578075, který je přílohou č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1452/76/RM/2021 Pojistná smlouva autopojištění - MERCEDES-BENZ
I. Rada města schvaluje Pojistnou smlouvu autopojištění č. 0055577075, která je přílohou č. 1.
II. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 0055577075, který je přílohou č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1453/76/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 10/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 v těchto objemech: příjmy 219.604,00 Kč, výdaje 2.099.604,00 Kč, financování 1.880.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1454/76/RM/2021 Výběr banky pro uložení volných finančních prostředků města
I. Rada města schvaluje na základě předložených nabídek uzavřít smlouvu 

 1. na základě předložených nabídek uzavřít smlouvu s Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 na Spořící účet s vkladem 20.000.000,00 Kč.
 2. na základě předložených nabídek uzavřít smlouvu s Bankou CREDITAS a. s., se sídlem tř. Svobody 1194/2, 779 00 Olomouc, IČO 63492555 na zvýhodněný běžný účet s vkladem 18.000.000,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1455/76/RM/2021 Zrušení usnesení - koupě pozemků p. č. 1464/3 a 2254/58 v k. ú. Dačice (150)
I. Rada města ruší své usnesení ze dne 21. 4. 2021, číslo usnesení 1402/74/RM/2021, kterým rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemků p. č. 1464/3 a 2254/58 z výlučného vlastnictví společnosti SOHORS spol. s r. o., se sídlem Žár 70, 374 01 Žár, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1456/76/RM/2021 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města Dačice v k. ú. Dačice (188)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí p. č. 2711/6 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 82 m2, p. č. 2711/7 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1106 m2, p. č. 2711/8 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 424 m2, p. č. 2711/9 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1169 m2 a p. č. 1675 - trvalý travní porost o výměře 387 m2 v obci a katastrálním území Dačice z výlučného vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu svěřenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1457/76/RM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (189)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 2431/16 - orná půda o výměře 2254 m2, p. č. 2432/6 - trvalý travní porost o výměře 84 m2 a p. č. 2433/42 - orná půda o výměře 70 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1458/76/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 2254/50 v k. ú. Dačice (211)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1459/76/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 1214/11 v k. ú. Bílkov (215)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění, schválit prodej části pozemku p. č. 1214/11 - ostatní plocha o přibližné výměře 1100 m2 v k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1460/76/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 1270/27 a části pozemku p. č. 1270/1 v k. ú. Bílkov (216)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění, neschválit prodej pozemku p. č. 1270/27 - ostatní plocha o výměře 35 m2 a části pozemku 1270/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 113 m2 v k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1461/76/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (391)
I. Rada města odkládá uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy pro stavbu "Dačice, přepojení Okruhu západ - VN, TS" na pozemcích p. č. 2633/176, p. č. 2633/1, p. č. 2713/1, p. č. 1466, p. č. 1479, p. č. 2800/3, p. č. 2799/1 a p. č. 1440/4 v obci  a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, do doby vyřešení ceníku a projektu VO.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1462/76/RM/2021 Vyhodnocení VZ - Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění
I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IČO: 47239328, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 876 640,18 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IČO: 47239328, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 876 640,18 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IČO: 47239328, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 876 640,18 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1463/76/RM/2021 Vyhlášení VZ - Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1464/76/RM/2021 Navýšení počtu zaměstnanců na OŽP
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o jedno místo - odpadář na OŽP.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1465/76/RM/2021 Změna směrnice Rady města č. R4/2017 - Organizační řád MěÚ
I. Rada města schvaluje zrušení oddělení územního plánování dle předloženého návrhu k 1. 6. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru