Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/78

USNESENÍ z 78.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.6.2021 v zasedací místnosti rady

1470/78/RM/2021 Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2021 - 2023I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu individuální dopravy seniorů v roce 2021 - 2023 společnosti Ledax o. p. s., Riegrova 51, České Budějovice za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1471/78/RM/2021 Žádost Yashica Events a. s. o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje Yashica Events a. s., IČO 07306041, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 25.08.2021 od 17:30 hod. do 22:00 hod.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1472/78/RM/2021 Žádost spolku BH Bike, z. s. o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje spolku BH Bike, z. s., IČO 06892051, se sídlem Brandlín 40, Volfířov, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 05.06.2021 od 15:00 hod. do 24:00 hod. a 06.06.2021 od 00:00 hod. do 01:00 hod.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1473/78/RM/2021 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 3,2 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1474/78/RM/2021 Stanovení odvodu zřizovateli - příspěvkové organizace v oblasti školství

I. Rada města ukládá

 1. Základní škole Dačice, Komenského 7 odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 213.725,00 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 na účet zřizovatele nejpozději do 30. 9. 2021.
 2. Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213 odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 132.150,00 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na účet zřizovatele nejpozději do 30. 9. 2021.
 3. Mateřské škole Dačice odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 245.545,00 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic Mateřské školy Dačice na účet zřizovatele nejpozději do 30. 9. 2021.
 4. Školní jídelně Dačice, Boženy Němcové 213 odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 71.950,00 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na účet zřizovatele nejpozději do 30. 9. 2021.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1475/78/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 11/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 v těchto objemech: příjmy 443.047,00 Kč výdaje 4.948.632,83 Kč, financování 4.505.585,83 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1476/78/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 12/2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12/2021 v těchto objemech: příjmy 2.720.848,00 Kč, výdaje 4.074.476,00 Kč, financování 1.353.628,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1477/78/RM/2021 Smlouva o zápůjčce TJ Centropen Dačice, z. s.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zápůjčce a schválení zástavní smlouvy k zajištění zápůjčky pro TJ Centropen Dačice, z. s.,   IČ: 42408385, Sokolská 565, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1478/78/RM/2021 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht

Ing. Jan Bartošek

Ing. Jiří Baštář

Vladimír Dušek

MUDr. Ladislava Fabešová

Ing. Zdeňka Koutná

Milan Kubek

Ing. Eva Macků

Ing. Karel Macků

Ing. Kateřina Marková

Milan Navrátil

Petr Nováček

Bc. Miloš Novák

Ludmila Rehartová

Bc. Martin Rychlík

Ing. Luboš Stejskal

Bc. Vít Svoboda

Mgr. Bohumil Šuhaj

Vlastislav Švec

Mgr. Milan Točík

Ing. Richard Tůma

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1479/78/RM/2021 Závěrečný účet města za rok 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2020,
 2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením s výhradami,
 3. přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020- na základě zjištěného nedostatku spočívajícího v nezveřejnění veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace došlo k úpravě vnitřního předpisu MěÚ, konkrétně Příkazu T2 - 2020 - přednesy k 1. 1. 2021. Tento příkaz upravuje základní náležitosti návrhů na usnesení pro orgány města. Z toho vyplývá, že vždy při projednání smlouvy bude konkrétnímu odboru stanoven úkol ke splnění a bude vyhodnocován v rámci plnění usnesení.

II. Rada města pověřuje místostarostku Ing. Kateřinu Markovou, aby předložila návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2020 na jednání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1480/78/RM/2021 Architektonický návrh stavby - A.03.11 Rekonstr. lávky přes Dyji u Homolkova mlýna
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností P. P. Architects s. r. o., sídlem Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno, na zhotovení architektonického návrhu stavby "Rekonstrukce lávky přes Dyji u Homolkova mlýna" za celkovou cenu 480 000 Kč bez DPH a s termínem předání čistopisu návrhu do 30 dnů od projednání konceptu návrhu v radě města.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy o dílo se společností P. P. Architects s. r. o..
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


 

1481/78/RM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 2 720 848 Kč na realizaci projektu "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1482/78/RM/2021 B.01.56 Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové - zrušení výběrového řízení
I. Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky na akci "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové" z důvodu neobdržení žádné nabídky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1483/78/RM/2021 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.02.01 - Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Stylově s. r. o., IČO: 09622543, Družstevní 181, 378 56 Studená,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Stylově s. r. o., IČO: 09622543, Družstevní 181, 378 56 Studená, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 789 850,86 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Stylově s. r. o., IČO: 09622543, Družstevní 181, 378 56 Studená, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 789 850,86 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1484/78/RM/2021 Směna pozemků v k. ú. Malý Pěčín (54)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 219/11 o výměře 63 m2 a pozemku p. č. 219/16 o výměře 73 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 211-9041/2020 z pozemku p. č. 219/5 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou za pozemek p. č. 219/14 o výměře 63 m2 z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1485/78/RM/2021 Koupě podílů k id. 1/2 na pozemcích p. č. 2679/19 a p. č. 2675/9 v k. ú. Dačice (151)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi podílů k id. 1/2 na pozemcích p. č. 2679/19 - orná půda o výměře 7647 m2 a p. č. 2675/9 - ostatní plocha o výměře 95 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1486/78/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (391)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy pro stavbu "Dačice, přepojení Okruhu západ - VN, TS" na pozemcích p. č. 2633/176, p. č. 2633/1, p. č. 2713/1, p. č. 1466, p. č. 1479, p. č. 2800/3, p. č. 2799/1 a p. č. 1440/4 v obci  a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1487/78/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (392)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako budoucím povinným , a  DSO Vodovod Landštejn, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení přívodního vodovodního řadu pro stavbu "Dačice - Přívodní řad v sídlišti Červený Vrch" na pozemcích p. č. 2812, p. č. 2430/48, p. č. 1102/13, p. č. 2430/64, p. č. 2396/6 a p. č. 2396/9 v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1488/78/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2795/1 v k. ú. Dačice (393)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2795/1 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Osvětlení přechodů - Dačice, ul. Krajířova a Třída 9. května", mezi městem Dačice jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1489/78/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (394)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konkrétně kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2811/1 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Oprava kanalizační přípojky z p. č. 940/1 čp. 84/V, Dačice", mezi podílovými ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako investory stavby a budoucími oprávněnými, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1490/78/RM/2021 Odměna jednatele Městských lesů Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1491/78/RM/2021 Odměna jednatele Technických služeb s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu pro jednatele společnosti Technické služby Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1492/78/RM/2021 Prodej nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Octavia II
I. Rada města schvaluje prodej nepotřebného majetku - osobního automobilu Škoda Octavia II, vedeného v majetku města Dačice pod inv. č. 000901237, společnosti Aures Holding, a. s., za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1493/78/RM/2021 Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra se Státní tiskárnou cenin, s. p., Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra se Státní tiskárnou cenin, s. p., Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1494/78/RM/2021 Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky na budově radnice v Dačicích dne 5. července 2021 a to opakovaně do konce tohoto volebního období.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1495/78/RM/2021 Žádost o finanční podporu projektu - Parní léto 2021
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5 000 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1496/78/RM/2021 Přípravy místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přípravu místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění, týkajícího se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí tak, aby se mohlo konat na podzim 2021 současně s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1497/78/RM/2021 Schválení revize a aktualizace Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030) a souvisejících dokumentů
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit revizi a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030).
II. Rada města schvaluje

 1. Metodický rámec pro přípravu koncepčních dokumentů Města Dačice a jeho organizací,
 2. Formulář - Projektový záměr.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru