Obsah

USNESENÍ z 79.zasedání rady města Dačice
konané dne 9.6.2021 v zasedací místnosti rady
 

1498/79/RM/2021 Předložení žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí na spolufinancování akce "A.04.13 Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace MŽP v rámci výzvy č. 2/2018 na spolufinancování stavby "Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1499/79/RM/2021 Smlouva o výpůjčce - VO u sportovní haly SŠTO
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se SŠTO Dačice na část pozemku p. č.  2633/89 o výměře 5 m2 za účelem realizace a užívání stavby "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO" pro objekt veřejného osvětlení, a to na dobu 15 let.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1500/79/RM/2021 Smlouva o připojení k distribuční soustavě - ZTV Za Školou II
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě (DS) nízkého napětí mezi městem Dačice a společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno pro parcely RD v lokalitě Za Školou II s podílem města Dačice na oprávněných nákladech provozovatele DS ve výši 462 500 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


1501/79/RM/2021 VZ - B.01.56 Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové II. vyhlášení
I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Opakované vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové - II. vyhlášení" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2.  Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové - II. vyhlášení".
  3.  Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové - II. vyhlášení".
  4.  Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcově - II. vyhlášení".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1502/79/RM/2021 Poptávkové řízení k podání indikativní nabídky na poskytnutí investičního úvěru
I. Rada města doporučuje zahájit Poptávkové řízení k podání indikativní nabídky na poskytnutí investičního úvěru.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků. starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta