Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/84

USNESENÍ z 84.zasedání rady města Dačice
konané dne 4.8.2021 v zasedací místnosti rady

 1572/84/RM/2021 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Poslanecké sněmovny České republiky a případně i pro místní referendum ve dnech 8. 10. - 9. 10. 2021 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7 000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Poslanecké sněmovny České republiky a případně i pro místní referendum ve dnech 8. 10. - 9. 10. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1573/84/RM/2021 Pronájem garáže č. 1 a 2 u domu 162/V

I. Rada města schvaluje

  1. uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 1, u bytového domu Tř. 9. května 162/V  v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░.
  2. uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 2, u bytového domu Tř. 9. května 162/V  v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1574/84/RM/2021 Pronájem místnosti č. 126 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se zakladatelem společnosti Guru foods s. r. o., Jiřím Bastlem na pronájem místnosti č. 126 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou. Účelem nájmu je podnikání nájemce, a to výroba potravinářských a škrobárenských výrobků za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4 652 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2022 upravena každý rok o oficiální průměrnou míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.

II. Rada města schvaluje umístění sídla v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích společností Guru foods s. r. o..
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy se společností Guru foods s. r. o. na pronájem místnosti č. 126 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou.
IV. Rada města pověřuje starostu města podpisem souhlasu s umístěním sídla v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích firmě Guru foods s.r.o.. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1575/84/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2021 - restaurování varhan
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2021 na akci obnovy "II. etapa restaurování varhan z kostela sv. Antonína Paduánského". 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1576/84/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2021 - obnova čp. 55/I
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░ o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2021 na akci "Obnova uliční fasády včetně repase a nátěrů oken uličních fasád".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1577/84/RM/2021 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - sídliště k Hradišťku
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, na realizaci vyvolané překládky sítě elektronických komunikací stavbou "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku" s předpokládanými náklady na realizaci vynucené překládky hrazených Městem Dačice výši 643 024 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1578/84/RM/2021 Vyhodnocení VZ na stavební práce - A.04.58 - Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří
I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti Lesostavby Třeboň a. s., IČO: 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Lesostavby Třeboň a. s., IČO: 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 864 516 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  Lesostavby Třeboň a. s ., IČO: 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 864 516 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1579/84/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.01 - Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2021 se společností Stylově s. r. o., IČO: 09622543, Družstevní 181, 378 56 Studená, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 180 829,78 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2021 se společností Stylově s. r. o., IČO: 09622543.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1580/84/RM/2021 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (nadace)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelní Dačice, Boženy Němcové 213, v celkové výši 64 588 Kč na úhradu stravného pro 10 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108, 2 žáky Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 a 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského 7 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4. Dar bude přijímán ve dvou darovacích smlouvách takto: částka 25 080 Kč na období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 a částka 39 508 Kč na období od 2. 1. 2022 do 30. 6. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1581/84/RM/2021 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (lékárna)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši  5 070 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice s. r. o., se sídlem Palackého nám. 41/I, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1582/84/RM/2021 Zvýšení příspěvku na provoz - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

1.zvýšení příspěvku na provoz Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 50 000 Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s odvozem zbytků v roce 2021. 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2021 po této změně je následující:

1. příspěvek na běžný provoz 1 489 000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1583/84/RM/2021 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - MONSPOMA s. r. o. (123)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 5. 2019 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností MONSPOMA s. r. o., se sídlem Lidéřovice 76, 380 01 Peč, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1584/84/RM/2021 Pronájem části pozemku p. č. 2847 v k. ú. Dačice (155)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 2847 o výměře 52 m2- ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░., jako nájemcem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1585/84/RM/2021 Dodatek č. 1 a Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (157) (158)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků ze dne 27. 9. 2018 na zúžení pachtů pro investiční účely.
Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků v k. ú. Dačice mezi Zemědělskou společností Staré Hobzí, s. r. o., sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu na základě smluvního ujednání č. VII. odst. 7.2.1 Pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. 9. 2018, dle přílohy č. 5, a to o:

  • část pozemku p. č. 1971/3 - vedenou v LPIS část jako orná půda o výměře obhospodařované plochy 13781,23 m2 a část pozemku p. č. 1971/3 - vedenou v LPIS jako trvalý travní porost o výměře obhospodařované plochy 744,46 m2. V pachtu pro zemědělské účely nadále zůstává část pozemku p. č . 1971/3 o výměře obhospodařované plochy 6133,54 m2 - orná půda a část p. č. 1971/3 o výměře obhospodařované plochy 744,46 m2 - trvalý travní porost,
  • část pozemku p. č. 1971/5 - vedenou v LPIS část jako orná půda o výměře obhospodařované plochy 12344,09 m2 a část pozemku p. č. 1971/5 - vedenou v LPIS jako trvalý travní porost o výměře obhospodařované plochy 3,24 m2. V pachtu pro zemědělské účely nadále zůstává část pozemku p. č . 1971/3 o výměře obhospodařované plochy 5014 m2 - orná půda,
  • část pozemku p. č. 1971/16 - vedenou v LPIS část jako orná půda o výměře obhospodařované plochy 7179,49 m2 a část pozemku p. č. 1971/16 - vedenou v LPIS jako trvalý travní porost o výměře obhospodařované plochy 1230,66 m2. V pachtu pro zemědělské účely nadále zůstává část pozemku p. č . 1971/16 o výměře obhospodařované plochy 2847,34 m2 - orná půda a část p. č. 1971/16 o výměře obhospodařované plochy 1230,66 m2 - trvalý travní porost, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

Dodatek č. 4 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemku v k. ú. Prostřední Vydří mezi společností Lučina Dolní Němčice s. r. o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o část pozemku p. č. 80/42 - vedenou v LPIS část jako orná půda o výměře obhospodařované plochy 1,6243 ha a část pozemku p. č. 80/42 - vedenou v LPIS jako trvalý travní porost o výměře obhospodařované plochy 0,0399 ha v obci Dačice a k. ú. Prostřední Vydří, a to na základě smluvního ujednání č. VII. odst. 7.2.1 Pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. 9. 2018, dle přílohy č. 5.

V pachtu pro zemědělské účely nadále zůstává část pozemku p. č. 80/42 o výměře obhospodařované plochy 0,4303 ha, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 a Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu zemědělských pozemků.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1586/84/RM/2021 Pronájem části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (159)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a k. ú. Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 o výměře 2 500 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností DOLVER, s. r. o., se sídlem Třebenice 144, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ: 29353793, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1587/84/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2729/1 v k. ú. Dačice (398)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti na pozemku p. č. 2729/1 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "STL plynová přípojka domu Na Výhoně čp. 116/III, Dačice", spočívající ve vybudování plynovodní přípojky mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a ░░░░ ░░, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1588/84/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (399)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, pro účely uložení distribuční soustavy v rámci stavby "Borek, hřiště - kabel. vedení NN" na pozemku p. č. 279/1 v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1589/84/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 526/2 v k. ú. Bílkov (400)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konkrétně kanalizační přípojky na služebném pozemku p. č. 526/2 v k. ú. Bílkov v rámci stavby "Kanalizační přípojka k RD čp. 11 a čp. 9, Bílkov", ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako vlastníky panujících nemovitosti, investory stavby a oprávněnými, a městem Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1590/84/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2773/1 v k. ú. Dačice (401)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, konktrétně přípojky dešťové kanalizace, přípojky jednotné kanalizace a plynové přípojky na služebném pozemku p. č. 2773/1 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Stavební úpravy a přístavba RD čp. 105/V, Dačice", mezi ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, jako vlastníky panujících nemovitosti, investory stavby a budoucími oprávněnými, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1591/84/RM/2021 Smlouva o zřízení služebnosti v k. ú. Velký Pěčín (402)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v rozsahu dle geometrického plánu č. 220--115/2021 na pozemcích p. č. 531/1, vodní plocha o výměře 24996 m2 a p. č. 494/11, ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Velký Pěčín, mezi ČR - zastoupenou státním podnikem Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako povinným, a městem Dačice, jako oprávněným, za účelem realizace stavby "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1592/84/RM/2021 Průběžná zpráva o stavu městských lesů a záměry hospodaření v nich v roce 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí průběžnou zprávu o stavu městských lesů v roce 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru