Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/85

USNESENÍ z 85.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.8.2021 v zasedací místnosti rady
1593/85/RM/2021 Country Fest Dačice - žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 21. 8. 2021 od 14:00 hod. do 24:00 hod.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1594/85/RM/2021 Zrušení usnesení 1503/80/RM/2021/ - Žádost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s.
I. Rada města ruší usnesení č. 1503/80/RM/2021 ze dne 16. 6. 2021, kterým byla společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s., Strojírenská č. p. 160, 38001 Dačice, IČ: 48244716, udělena výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na den 3. 9. 2021 od 13:00 hod. do 22:00 hod.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1595/85/RM/2021 Dohoda o vypořádání vzájemných závazků
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o vypořádání vzájemných závazků z Příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Dačice a Ing. Markem Benou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o vypořádání vzájemných závazků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1596/85/RM/2021 Pronájem místnosti č. 113 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Bc. Lenkou Štěpánovou, IČO: 05717141 se sídlem ░░░░ ░░░░ na pronájem místnosti č. 113 o ploše 33 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou pro poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu v rámci předmětu podnikání nájemce.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Bc. Lenkou Štěpánovou, IČO: 05717141 se sídlem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1597/85/RM/2021 Pronájem místnosti č. 117a, v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s jednatelem společnosti Fénix A+M s. r. o., IČO: 02059720 se sídlem Antonínská 15/II v Dačicích, na pronájem místnosti č. 117a o ploše 10,12 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou. Využití místnosti bude archív (sklad dokumentů) pro provozování vedení účetnictví a daňového poradenství, které provozují v místnosti č. 114 v této budově OCA. Za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 971 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2022 upravena každý rok o oficiální průměrnou míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s jednatelem společnosti Fénix A+M s. r. o., IČO: 02059720 se sídlem Antonínská 15/II na pronájem místnosti č. 117a o ploše 10,12 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1598/85/RM/2021 Pronájem skladu č. 3, Palackého náměstí č. p. 3, Dačice I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - sklad č. 3 o ploše 13,3 m2 ve dvorní části nemovité věci, resp. budovy, nacházející se na adrese Palackého náměstí č. p. 3, Dačice I.,  s panem Jiřím Uhrikem, sídlo ░░░░ ░░░░, IČO: 75334241 od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 867 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2022 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální průměrnou míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - sklad č. 3 o ploše 13,3 m2 ve dvorní části nemovité věci, resp. budovy, nacházející se na adrese Palackého náměstí č. p. 3, Dačice I., s panem Jiřím Uhrikem, sídlo ░░░░ ░░░░, IČO: 75334241.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1599/85/RM/2021 Souhlas se zřízením sídla spolku FK Dačice, z. s. v budově čp. 228/I ul. Bratrská
I. Rada města souhlasí s umístěním sídla FK Dačice, z. s., založeného na základě Stanov ze dne 3. 8. 2021 a ustavující schůze ze dne 13. 8. 2021, dosud nezapsaného ve spolkovém rejstříku, na adrese Bratrská 228/I Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1600/85/RM/2021 MMaG Dačice - změna využití rezervního fondu v rámci rozpočtu na mimořádné akce v roce 2021
I. Rada města schvaluje změnu využití mimořádných výdajů z rezervního fondu organizace ve výši 30 000 Kč schválených v rámci rozpočtu MMaG Dačice v roce 2021, částka bude nově použita na pořízení variabilního výstavního mobiliáře.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1601/85/RM/2021 Výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka ke 30. 6. 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka ke dni 30. 6. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1602/85/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - Vybavení učeben základních škol v Dačicích - část 3 - stavební práce
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 6. 2021 se společností AV MEDIA SYSTEMS, a. s., IČO 481 08 375, sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Vybavení učeben základních škol v Dačicích, část 3 - Stavební práce", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 14 000 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 6. 2021 se společností AV MEDIA SYSTEMS, a. s., IČO 481 08 375.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1603/85/RM/2021 Dodatek č. 2 ke SOD - B.02.01 - Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2021 se společností Stylově s. r. o., IČO: 09622543, Družstevní 181, 378 56 Studená, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC", kterým se prodlužuje termín pro provedení díla do 7. 9. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2021 se společností Stylově s. r. o., IČO: 09622543.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1604/85/RM/2021 Dodatek č. 2 ke SOD - "B.02.21 Přístavba a rekonstrukce sportovní haly SŠTO"

I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 2020 se společností AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO 26095254, na akci s názvem "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly SŠTO", kterým se upravuje termín zhotovení druhého stupně dokumentace (DPS + ZDS) podle skutečných potřeb objednatele na realizaci stavby (do 16 týdnů po výzvě objednatele).
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1605/85/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1606/85/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 16/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2021 v těchto objemech: příjmy -22 000,00 Kč, výdaje -22 000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1607/85/RM/2021 Koupě lesních pozemků p. č. 734/1 a 734/4 v k. ú. Hradišťko u Dačic (153)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci Dačice, k. ú. Hradišťko u Dačic, a to lesních pozemků p. č. 734/1 a 734/4, z podílového spoluvlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1608/85/RM/2021 Žádost o bezúplatné dočasné umístění exponátu - makety trupu letounu (160)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pro účely dočasného umístění exponátu makety trupu letounu ve vlastnictví Leteckého muzea Viléma Götha v Dačicích, zastoupeného jednatelem panem Vlastimilem Kolomazníkem, ░░░░ ░░░░, a to od 19. 8. 2021 do 16. 9. 2021 v prostorách budovy - bývalé uhelny na pozemku 715/4 v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1609/85/RM/2021 Souhlas se stavbou restaurační zahrádky na p. č. 1444 v k. ú. Dačice (190)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se stavbou nad trasou kanalizace ve vlastnictví města Dačice na pozemku p. č. 1444 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1610/85/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Dačice (403)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, pro účely uložení distribuční soustavy v rámci stavby "Malý Pěčín,░░░░ ░░░░ - kabel. vedení NN" na pozemku p. č. 1008/1 v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1611/85/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2811/1 v k. ú. Dačice (404)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konkrétně kanalizační přípojky na služebném pozemku p. č. 2811/1 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Oprava kanalizační přípojky z p. č. 940/1 čp. 84/V, Dačice", mezi manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, jako spoluvlastníky panujících nemovitostí, investory stavby a oprávněnými, a městem Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1612/85/RM/2021 Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Jihočeského kraje
I. Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Jihočeského kraje mezi městem Dačice a Jihočeským krajem.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1613/85/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčního objektu a odbahnění
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2021 se společností Lesostavby Třeboň, a. s., IČO: 472 39 328, spočívající v realizaci stavby "Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění", kterým se mění způsob financování a stanovují povinnosti zhotovitele dle požadavků poskytovatele dotace - Ministerstva životního prostředí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2021 se společností Lesostavby Třeboň, a. s., IČO: 472 39 328, spočívající v realizaci stavby "Malý Pěčín, oprava funkčních objektů a odbahnění", kterým se mění způsob financování a stanovují povinnosti zhotovitele dle požadavků poskytovatele dotace - Ministerstva životního prostředí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1614/85/RM/2021 Vyhlášení VZ - Oprava místních komunikací - Toužín, Hradišťko

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava místních komunikací - Toužín, Hradišťko" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava místních komunikací - Toužín, Hradišťko",
  3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava místních komunikací - Toužín, Hradišťko",
  4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava místních komunikací - Toužín, Hradišťko".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1615/85/RM/2021 Žádost o vyhrazení parkovacího místa
I. Rada města nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa na místě určeném pro vjezd k domu čp. 57/I na Palackého náměstí v Dačicích ani s vytvořením karty rezidenta.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1616/85/RM/2021 Pachtovní smlouva město Dačice - Městské lesy Dačice s. r. o. - lesní školka
I. Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1617/85/RM/2021 Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě (rybníky)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 30. 9. 2020 mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 30. 9. 2020 mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1618/85/RM/2021 Odměna jednateli Městských lesů Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 4 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu Ing. Kamilu Kupcovi jednateli Městských lesů Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1619/85/RM/2021 Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy na poskytování služeb KIVS - CMS Městem Dačice a společností O2 Czech Republic, a. s.. 
II. Rada města pověřuje starostu podpisem Smlouvy na poskytování služeb KIVS - CMS.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1620/85/RM/2021 Majetek skupinového vodovodu města Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přehled vodovodních řadů v majetku města Dačice dle přílohy č. 1 (Majetek města Dačice).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1621/85/RM/2021 Darovací smlouva - dar obcím postižených tornádem
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu na dezinfekční prostředky v celkové hodnotě 9 947 Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1622/85/RM/2021 Schválení místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit na území města Dačic místní referendum podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění, týkající se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí v termínu 8. a 9. října 2021 za podmínek uvedených v přednesu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit otázku navrženou k rozhodnutí v místním referendu ve znění - "Upřednostňujete při rekonstrukci dolní křižovatky na Palackého náměstí průsečnou křižovatku s "chytrými" semafory v provozu 24 hodin denně před okružní křižovatkou o průměru 26 m?"
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí odhad nákladů spojených s provedením místního referenda ve výši cca 200 000 Kč a s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu ve výši cca 4 - 12 milionů Kč a jejich úhradu z rozpočtu obce, případně Jihočeského kraje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru