Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/89

USNESENÍ z 89.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.9.2021 v zasedací místnosti rady1676/89/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie

I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Dačice a obcí Budeč, se sídlem Budeč 70, IČ: 00246379, o výkonu některých činností obecní policie, jejímž předmětem je zajištění odchytu volně se pohybujících psů, včetně zajištění jejich následného umístění a péče o ně, ve znění dle přílohy č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1677/89/RM/2021 Pronájem nebytových prostor na Pal. náměstí v budově čp. 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 208 o výměře 32,2 m2 a prostory užívané nájemcem spolu s jinými nájemci formou poměru společného nájmu chodby a sociálního zařízení v třetím patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ od 1. 10. 2021 na dobu určitou do 31. 3. 2022, za vzájemně dohodnuté měsíční nájemné ve výši 1 200 Kč, pro zřízení zkušebny pro kapelu. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1678/89/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Diecézní charita ČB - intervenční centrum)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 60a - intervenční centrum, jejímž poskytovatelem je Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 404/18, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1679/89/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Nemocnice Dačice - sociální lůžka)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 52 - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, jejímž poskytovatelem je Nemocnice Dačice, a. s., Antonínská 85/II, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1680/89/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Život Plus, z. ú. - tísňová péče)I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 41 - tísňová péče, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Život Plus, z. ú., Benešova 632, Kutná Hora.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1681/89/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Pomoc rodinám - SAS)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jejímž poskytovatelem je Pomoc rodinám, z. s., Nová 385, Kunžak.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1682/89/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - D.01.14 Zateplení domu 303/I, Bratrská
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 12. 2020 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení domu 303/I, Bratrská", kterým se snižuje cena díla o 71 361 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 12. 2020 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1683/89/RM/2021 Architektonický návrh lávky přes Moravskou Dyji u Homolkova mlýna a přilehlého nábřeží
I. Rada města schvaluje předložený koncept architektonického návrhu nové lávky přes řeku Moravskou Dyji v místě stávající lávky včetně návrhu veřejného prostranství přiléhajících částí nábřeží v Dačicích v úseku mezi lávkou a silničním mostem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1684/89/RM/2021 Smlouva o dílo - oprava oplocení kurtů, 3. etapa
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "Dačice - oprava oplocení kurtů - 3. etapa" se zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o., U stadionu 50, 380 01 Dačice, IČO 26040344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 483 311 Kč bez DPH a termínem realizace od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1685/89/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1686/89/RM/2021 Odměny ředitelům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství za školní rok 2020/2021 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1687/89/RM/2021 Rozpočtové opatření č.19/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021 v těchto objemech: příjmy 3.014.095,00 Kč, výdaje 1.014.095,00 Kč, financování -2.000.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]1688/89/RM/2021 Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 2263/227 a 2263/228 v k. ú. Dačice (95)
I. Rada města schvaluje ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako pachtýři, na pozemky p. č. 2263/227 a 2263/288 (zahrada) v k.ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1689/89/RM/2021 Dodatek č. 5 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (161)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s. r. o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemek p. č. 1767 - ostatní plocha o výměře 8186 m2 (o obhospodařované výměře 6191,66 m2) v obci Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, a to na základě smluvního ujednání čl. VII. odst. 7.3.2. Pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. 9. 2018, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 5.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1690/89/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Dačice (407)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, pro účely uložení distribuční soustavy v rámci stavby "Bílkov, Čevak - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 530/24, p. č. 530/23 a p. č. 530/21 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1691/89/RM/2021 A.04.53 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti - rekonstrukce VO Toužín (408) (409)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení bezúplatných věcných břemen v rámci investiční akce "Rekonstrukce VO Toužín" na pozemcích ve vlastnictví budoucích povinných:
na pozemcích p. č. 2740/4, p. č. 2740/5 a p. č. 2740/7 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1, na pozemku p. č. 2218/1 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucí povinnou, dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1692/89/RM/2021 Vyjádření ke stavbě - STL plynová přípojka a plynofikace domu Vápovská 262/III, Dačice
I. Rada města schvaluje vydání souhlasného stanoviska pro stavební akci "STL plynová přípojka a plynofikace domu Vápovská 262/III, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1693/89/RM/2021 Výpověď smlouvy o údržbě veřejné zeleně v Hostkovicích - ČČK Jindřichův Hradec
I. Rada města schvaluje výpověď smlouvy o údržbě veřejné zeleně v místní části Hostkovice ze dne 19. 5. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 26. 2. 2021, mezi městem Dačice a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jindřichův Hradec, se sídlem Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výpovědi.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1694/89/RM/2021 Darovací smlouva o dodání a výsadbě stromů - REALIA DAČICE s. r. o.
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Dačice a společností REALIA DAČICE s. r. o., se sídlem Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9, IČO: 08059438, o darování a výsadbě 33 ks vzrostlých stromů druhu švestka domácí.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy mezi městem Dačice a společností REALIA DAČICE s. r. o. o darování a výsadbě 33 ks vzrostlých stromů druhu švestka domácí.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1695/89/RM/2021 Tvoříme Dačice - výsledky hlasování participativního rozpočtu města Dačice na rok 2021
I. Rada města bere na vědomí výsledky hlasování participativního rozpočtování města Dačice za rok 2021 pod názvem "Tvoříme Dačice".

II. Rada města schvaluje

  1. začlenění položky Participativní rozpočet s částkou 250 000 Kč do Rozpočtu pro rok 2022,
  2. na základě "pravidel pro rok 2021" schválených Radou města Dačice pod usnesením 1416/74/RM/2021 ze dne 21. 4. 2021, že posledním návrhem, který se bude realizovat dle výsledků hlasování bude vycházková trasa Dačice - Hradišťko s rozpočtem 20 000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru