Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/90

USNESENÍ z 90.zasedání rady města Dačice
konané dne 6.10.2021 v zasedací místnosti rady1696/90/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Otevřená OKNA - STD)

I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 67 - sociálně terapeutická dílna, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Otevřená OKNA z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1697/90/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Otevřená OKNA - chráněné bydlení)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 51 - chráněné bydlení, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Otevřená OKNA, z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1698/90/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (STŘEP - tlumočnické služby)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 56 - tlumočnická služba, jejímž poskytovatelem je zapsaný spolek Střep, z.s., U Černé věže 4/71, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1699/90/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Diecézní charita - osobní asistence)I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 39 - osobní asistence, jejímž poskytovatelem je Diecézní charita Brno, Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1700/90/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Fokus Tábor - sociální rehabilitace)I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70 - sociální rehabilitace, jejímž poskytovatelem je FOKUS, z. s., Mostecká 2087, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1701/90/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Rybka, o. p. s. - AD)I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 57 - azylové domy, jejímž poskytovatelem je Rybka, o. p. s., Vojnova 281, Týn nad Vltavou.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1702/90/RM/2021 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - E.02.18 "Komunitně správní centrum Dačicka - č. p. 4"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na realizaci akce "Komunitně správní centrum Dačicka - č. p. 4".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1703/90/RM/2021 Změna názvu základních škol v Dačicích
I. Rada města schvaluje

  1. zahájení prací na změně názvu Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec na Základní škola J. A. Komenského Dačice,
  2. zahájení prací na změně názvu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec na Základní škola B. Němcové Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1704/90/RM/2021 Zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP - MŠ Dačice
I. Rada města souhlasí se zařazením investičních záměrů Mateřské školy Dačice do Strategického rámce MAP Dačice 2 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1705/90/RM/2021 Zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města souhlasí se zařazením investičních záměrů Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec do Strategického rámce MAP Dačice 2 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1706/90/RM/2021 Zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP - ZŠ Dačice, Komenského 7
I. Rada města souhlasí se zařazením investičních záměrů Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec do Strategického rámce MAP Dačice 2 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1707/90/RM/2021 Použití Fondu rozvoje bydlení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města použití Fondu rozvoje bydlení až do výše 8 mil. v souvislosti s pořízením investičního majetku - průmyslového areálu v Dačicích, dosud ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1708/90/RM/2021 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 7 mil. Kč v souvislosti s pořízením investičního majetku - průmyslového areálu v Dačicích, dosud ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1709/90/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 20/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2021 v těchto objemech: příjmy 322.419,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování -322.419,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1710/90/RM/2021 Nabídka koupě pozemku p. č. 2373/3 v k. ú. Dačice (154)
I. Rada města schvaluje vstoupit v jednání o výši kupní ceny za nabízenou nemovitost p. č. 2373/3 v obci a katastrálním území Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1711/90/RM/2021 Výpůjčka části budovy stojící na pozemku p. č. 715/4 v k. ú. Dačice, ul. Antonína Dvořáka (192)
I. Rada města schvaluje výpůjčku části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části nebytových prostor o výměře 28 m2 v budově stojící na pozemku p. č. 715/4, mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a DSO Mikroregion Dačicko, se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČ: 171223649, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1712/90/RM/2021 A.01.14 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Dačice (410)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2731, p. č. 2732, p. č. 2733 a p. č. 1960/1 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným, a společností CETIN a. s., sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha, jako vlastníkem komunikačního vedení a budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1713/90/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2633/89 v k. ú. Dačice (411)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti na pozemku p. č. 2633/89 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "STL plynová přípojka a plynofikace domu Vápovská 262/III, Dačice", spočívající ve vybudování plynovodní přípojky mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími oprávněnými a investory stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1714/90/RM/2021 Plán zimní údržby 2021/2022
I. Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2021/2022 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1715/90/RM/2021 Plán oprav kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2022
I. Rada města schvaluje realizaci oprav navrhovaných pro rok 2022, dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Rada města bere na vědomí střednědobý výhled plánu oprav do roku 2026.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1716/90/RM/2021 Smlouva o výpůjčce
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků p. č. 2747 a 2744 na období od 11. 10. 2021 do 31. 10. 2021 dle přílohy č. 3 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru