Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/93

USNESENÍ z 93.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.11.2021 v zasedací místnosti rady
1777/93/RM/2021 Richard Šeda - žádost o příspěvek na vydání sólového CD
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000 Kč panu Richardu Šedovi na realizaci projektu "Richard Šeda - virtuózní hudba 16. a 17. století pro cink".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1778/93/RM/2021 Nabídka pronájmu volného bytu č. 26, 175/I - veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 26 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1779/93/RM/2021 Podnájem bytu č. 4, čp. 211/V Dačice
I. Rada města neschvaluje udělení souhlasu s podnájmem bytu č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 71,83 m2 ul. B. Němcové 211/V v Dačicích panu ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1780/93/RM/2021 Dodatek č. 7 - prodloužení nájemní smlouvy společnosti Ledax o. p. s.
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7. Tímto dodatkem se mění doba trvání nájmu z doby určité na dobu neurčitou společnosti Ledax o. p. s., v DPS Dačice čp. 221/I pro činnost pečovatelské služby.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I se společností Ledax o. p. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1781/93/RM/2021 Dodatek č. 1 - prodloužení nájemní smlouvy na parkovací stání u DPS společnosti Ledax o. p. s.
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1. Tímto dodatkem se mění doba trvání nájmu z doby určité na dobu neurčitou společnosti Ledax o. p. s. Č. Budějovice za účelem parkování osobních automobilů pečovatelské služby v DPS Dačice. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I se společností Ledax o. p. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1782/93/RM/2021 ASEKOL a. s. - dodatek ke smlouvě
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 19. 3. 2007 (dále jen "Dodatek").
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku ve schváleném znění. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1783/93/RM/2021 Elektrowin a. s. - nová smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
I. Rada města schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 3. června 2021, č. MUA001_2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1784/93/RM/2021 Vyhlášení VZ - B.01.03 Dětské dopravní hřiště v Dačicích
I. Rada města Rada města schvaluje

  1. vyhlášení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem "Dětské dopravní hřiště v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Dětské dopravní hřiště v Dačicích",
  3. předpokládaný harmonogram zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem "Dětské dopravní hřiště v Dačicích",
  4. seznam dodavatelů určených k obeslání.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1785/93/RM/2021 Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 k vyhlášené VZ - A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - I. etapa
I. Rada města schvaluje stanovení maximální výše nabídkové ceny dodavatele ve výši 53,719 mil. Kč bez DPH formou "Doplnění a změny zadávací dokumentace č. 1" k vyhlášené VZ - Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - I. etapa.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1786/93/RM/2021 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Lipolec (54)
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na část pozemku p. č. 89/1 (zahrada) v k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1787/93/RM/2021 Směna pozemků v k. ú. Velký Pěčín a k. ú. Malý Pěčín (55)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu nemovitostí bez finančního vyrovnání s odkládací podmínkou v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín a katastrálním území Malý Pěčín, a to takto:

pozemky p. č. 482/4 - lesní pozemek o výměře 2 304 m2, p. č. 482/1 - lesní pozemek o výměře 1 749 m2 a p. č. 475/9 - trvalý travní porost o výměře 2 148 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou za pozemky p. č. 423/3 - lesní pozemek o výměře 624 m2, p. č. 425/3 - lesní pozemek o výměře 634 m2 v k. ú. Velký Pěčín a pozemky p. č. 596 - lesní pozemek o výměře 1 708 m2, p. č. 616 - lesní pozemek o výměře 2 561 m2 a p. č. 995/2 - lesní pozemek o výměře 2 630 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1788/93/RM/2021 A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (58)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít směnu pozemků v obci Dačice a k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice pro účely investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II ", realizovanou investorem stavby, městem Dačice, a to pozemků:
p. č. 483/94 - orná půda o výměře 613 m2 odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/65 v k. ú. Bílkov a p. č. 483/96 - orná půda o výměře 1447 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/67 v k. ú. Bílkov a dále podíl k id. 1/5 na pozemku p. č. 2604/25 - orná půda o výměře 1643 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemku p. č. 2604/1 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví Zemědělského družstva Hříšice do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou bez finančního vyrovnání za pozemky p. č. 1214/10 - ostatní plocha o výměře 2216 m2 a p. č. 483/56 - orná půda o výměře 252 m2 v k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Zemědělského družstva Hříšice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1789/93/RM/2021 Koupě částí pozemků p. č. 7, p. č. 132/2 a p. č. 133/2 v k. ú. Velký Pěčín (156)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi částí pozemků p. č. 7, p. č. 132/2 a p. č. 133/2 v k. ú. Velký Pěčín mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1790/93/RM/2021 Dodatek č. 5 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (161)
I. Rada města ruší usnesení č. 1689/89/RM/2021.
II. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s. r. o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemky p. č. 1767 - ostatní plocha o výměře 8186 m2 (o obhospodařované výměře 6191,66 m2) a p. č. 1798 - ostatní plocha o výměře 6902 m2 (o obhospodařované výměře 6143,6 m2) v obci Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, a to na základě smluvního ujednání čl. VII. odst. 7.3.2. Pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. 9. 2018, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 5.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1791/93/RM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce plynárenského zařízení - "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích" (165)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce plynárenského zařízení mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou, a to na dobu 10 let od data podpisu smlouvy o výpůjčce, popř. do uzavření jiného smluvního vztahu k předmětu výpůjčky, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce plynárenského zařízení se společností EG.D, a. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1792/93/RM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (195)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p. č. 124/1 -  trvalý travní porost o výměře 165 m2, p. č. 2396/57 - orná půda o výměře 723 m2, p. č. 2396/69 - orná půda o výměře 1616 m2, p. č. 2396/79 - orná půda o výměře 3641 m2, p. č. 2430/294 - ostatní plocha o výměře 27 m2, p. č. 2430/297 - ostatní plocha o výměře 51 m2, p. č. 2430/298 - ostatní plocha o výměře 52 m2, p. č. 2430/299 - ostatní plocha o výměře 157 m2 a p. č. 2430/300 - ostatní plocha o výměře 110 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1793/93/RM/2021 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Dačice (196)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci výstavby veřejně prospěšné stavby a realizaci výsadby zeleně, a to p. č. 1937/40 - orná půda o výměře 3979 m2, p. č. 1937/66 - ostatní plocha o výměře 46 m2, p. č. 1937/85 - orná půda o výměře 2705 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1794/93/RM/2021 Prodej pozemku p. č. 2690/3 v k. ú. Dačice (224)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2690/3 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2 407 m2, do výlučného vlastnictví Pavla Stejskala, ░░░░ ░░░░, IČO: 67145183.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1795/93/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 1008/1, p. č. 225/1 a p. č. 234/1 v k. ú. Malý Pěčín (415)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konkrétně kanalizační přípojky na pozemcích ve vlastnictví města Dačice p. č. 1008/1, p. č. 225/1 a p. č. 234/1 v k. ú. Malý Pěčín mezi městem Dačice, jako povinným, a panem ░░░ ░░░, jako oprávněným a investorem stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1796/93/RM/2021 A.03.05 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky na pozemku p. č. 483/12 v k. ú. Bílkov (416)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky na pozemku p. č. 483/12 v k. ú. Bílkov mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako vlastníkem pozemku a povinným, a městem Dačice, jako investorem stavby a oprávněným, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1797/93/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2801 v k. ú. Dačice (417)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti na pozemku p. č. 2801 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "STL plynová přípojka, NTL plynovod Bratrská čp. 180/1, Dačice", spočívající ve vybudování plynovodní přípojky mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a panem ░░░░ ░░░░, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1798/93/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (418)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  DSO Vodovod Landštejn, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení přívodního vodovodního řadu pro stavbu "Dačice - úpravy vodovodní sítě Červený Vrch" na pozemcích p. č. 2812, p. č. 2820/1, p. č. 784/13, p. č. 784/14, p. č. 2808/1, p. č. 2950, p. č. 2429/9, p. č.2429/72, p. č. 2430/64 a p. č. 2705/8 v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1799/93/RM/2021 Dodatek č. 1 - Udržovací práce Nového rybníka na pozemku p. č. 1800, k. ú. Chlumec u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2020 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Technické služby Dačice, U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 26040344, jako zhotovitelem, na akci "Udržovací práce Nového rybníka na pozemku p. č. 1800, k. ú. Chlumec u Dačic", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1800/93/RM/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování sportovních služeb č. 542/2020
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování sportovních služeb č. 542/2020, dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování sportovních služeb č. 542/2020, dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1801/93/RM/2021 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2022
I. Rada města schvaluje kalkulaci ceny stočného na rok 2022 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1802/93/RM/2021 Použití prostředků na energie a prostředků rezervního fondu a fondu investic - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. použití finančních prostředků určených na spotřebu energií v rámci rozpočtu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2021 na technické úpravy v prostorách kuchyně ve výši 65.792,93 Kč,
  2. použití finančních prostředků fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na pořízení nového serveru ve výši 80 000 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1803/93/RM/2021 Zvýšení příspěvku na provoz - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 12 000 Kč na odpisy dlouhodobého majetku. 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2021 po této změně je následující:

1. příspěvek na běžný provoz 1 501 000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1804/93/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu a zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec - dle přílohy.
II. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec na rok 2021 ve výši 9 000 Kč na odpisy budov.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2021 po této změně je následující:

  1. příspěvek na běžný provoz 2 652 000 Kč,
  2. příspěvek na mimořádné akce 869 000 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1805/93/RM/2021 Převod prostředků mezi fondy a použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 87 100 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec.
II. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 87 100 Kč na rekonstrukci skladu nářadí dle žádosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

1806/93/RM/2021 Aktualizace pojistné smlouvy č. 690001033
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 64 k pojistné smlouvě č. 690001033 ze dne 1. 1. 1996 na pojištění majetku s Kooperativa pojišťovnou, a. s. Viena Insurance Group, IČO: 47116617 s účinností od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou s ročním pojistným 514 806 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1807/93/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 25/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2021 v těchto objemech: příjmy 146.846,42 Kč, výdaje 146.846,42 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1808/93/RM/2021 Smlouva o reklamě s THK na akci Revolution train v DačicíchI. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění reklamy na akci Revolution train, uzavíranou mezi THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s., Strojírenská 160/III, 38017 Dačice, IČ: 48244716 a Městem Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1809/93/RM/2021 Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus
I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus, která se uzavírá mezi dvaceti šesti smluvními subjekty, což jsou dopravci na území Jihočeského kraje, Jihočeský kraj a dvanáct obcí s rozšířenou působností (ORP) Jihočeského kraje. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1810/93/RM/2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Smlouva o využití výsledků_TACR_TL01000294
I. Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Smlouvy ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru