Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/96

USNESENÍ z 96.zasedání rady města Dačice
konané dne 1.12.2021 v zasedací místnosti rady

1818/96/RM/2021 Poskytnutí sociálních výpomocí z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., rodinám, které se pohybují na hranici chudoby a rodinám, které jsou příjemci přídavku na dítě a vychovávají 4 a více dětí. Celková výše mimořádných finančních výpomocí činí 36 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1819/96/RM/2021 Pronájem části pozemku p. č. 46/1 v k. ú. Chlumec u Dačic (28)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic, a to části pozemku p. č. 46/1 o výměře 50 m2 - zahrada, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1820/96/RM/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Hradišťko
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice a spolkem Rybáři Hradišťko z. s., za podmínek dle přílohy usnesení č.1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1821/96/RM/2021 Plná moc - Opravy chodníků v ul. Bezručova, Dačice
I. Rada města schvaluje udělení plné moci firmě PROfi Jihlava s. r. o. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu "Oprava chodníků v ul. Bezručova, Dačice" s dotčenými orgány a správci sítí.

II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele, k podpisu udělené plné moci zmocněnci, firmě PROfi Jihlava s. r. o. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu "Oprava chodníků v ul. Bezručova, Dačice" s dotčenými orgány a správci sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1822/96/RM/2021 Žádost Knihovny Matěje Mikšíčka o schválení podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva kultury ČR

I. Rada města schvaluje

1.Knihovně Matěje Mikšíčka podání žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 3 - Informační centra veřejných knihoven, priorita č. 4 - Podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost na realizaci projektu "Modernizace technologického vybavení Knihovny Matěje Mikšíčka". 

2.použití rezervního fondu Knihovny Matěje Mikšíčka v roce 2022 na úhradu spoluúčasti v případě získání dotace z dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 3 - Informační centra veřejných knihoven, priorita č. 4 - Podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost na realizaci projektu "Modernizace technologického vybavení knihovny Matěje Mikšíčka". 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1823/96/RM/2021 Vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Knihovnou Matěje Mikšíčka v roce 2021

I. Rada města schvaluje vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Knihovnou Matěje Mikšíčka v roce 2021.

II. Rada města ukládá Knihovně Matěje Mikšíčka zapracovat částku 6 857,65 Kč jako zisk do závěrečného vyúčtování hospodaření za rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1824/96/RM/2021 Vyúčtování mimořádných akcí realizovaných MMaG Dačice v roce 2021

I. Rada města schvaluje vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Městským muzeem a galerií Dačice v roce 2021.

II. Rada města ukládá Městskému muzeu a galerii Dačice zapracovat částku 3 791 Kč jako zisk do závěrečného vyúčtování hospodaření za rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1825/96/RM/2021 Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka - jmenování ředitelky

I. Rada města jmenuje paní ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ ředitelkou Knihovny Matěje Mikšíčka od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou, a to v případě splnění stanovených podmínek.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí změnu termínu ukončení pracovního poměru ředitelky Knihovny Matěje Mikšíčka ke 30. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1826/96/RM/2021 Pronájem nebytových prostor s FK Dačice z. s.,
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s FK Dačice z. s., na pronájem nebytových prostor v budově čp. 228/I a v budově bez č. p. stojící na parcele p. č. 1230/4 na sportovním stadionu v Dačicích, pro provozování a všestrannou podporu kopané a další sportovní činnosti za vzájemně dohodnuté roční nájemné ve výši 9 000 Kč s tím, že vždy od 1. 1. daného roku bude nájemné navýšeno o roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem. NS bude uzavřena s platností od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s FK Dačice z. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1827/96/RM/2021 Pronájem bytu č. 1, 228/I v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+1 v bytovém domě 228/I, ul. Bratrská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░, dle Směrnice Rady města Dačice č. R2-18 ze dne 6. 6. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 s možností prodloužení, pokud bude dělat správce sportovního areálu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 3+1 v bytovém domě 228/I, ul. Bratrská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 s možností prodloužení, pokud bude dělat správce sportovního areálu. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1828/96/RM/2021 SOD - Servis výtahu na přístavbě DPS č. p. 221/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Trebilift, s. r. o. Třebíč na servis výtahu v přístavbě DPS v ul. Bratrská č. p. 221/I v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Trebilift, s. r. o. Třebíč na servis výtahu v přístavbě DPS v ul. Bratrská č. p. 221/I v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1829/96/RM/2021 SOD - Rekonstrukce bytu č. 1 v domě 162/V
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s. r. o. na akci "Oprava bytu č. 1 v domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích" za celkovou cenu 700 040,75 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 28. 2. 2022 tak, jak je uvedena v příloze usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s. r. o. na akci "Oprava bytu č. 1 v domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích". 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1830/96/RM/2021 Smlouva o výpůjčce - Základní škola Dačice, B. Němcové 213/V.
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Dačice jako půjčitelem a Základní školou Dačice, Boženy Němcové 213/V. jako vypůjčitelem. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce mezi městem Dačice jako půjčitelem a Základní školou Dačice, Boženy Němcové 213/V. jako vypůjčitelem. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1831/96/RM/2021 Smlouva o výpůjčce a Smlouva o rozúčtování dodávky energií a služeb - Školní jídelna Dačice
I. Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce a Smlouvu o rozúčtování dodávky energií a služeb mezi městem Dačice jako půjčitelem, Školní jídelnou Dačice jako vypůjčitelem a Základní školou Dačice, Boženy Němcové 213/V jako poskytovatelem. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce a Smlouvy o rozúčtování dodávky energií a služeb mezi městem Dačice jako půjčitelem, Školní jídelnou Dačice jako vypůjčitelem a Základní školou Dačice, Boženy Němcové 213/V jako poskytovatelem. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1832/96/RM/2021 Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu a Smlouvě o rozúčtování dodávky a služeb souvisejících s pronajatými prostory
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1. mezi městem Dačice jako pronajímatelem, Gymnáziem Dačice, Boženy Němcové 213/V. jako nájemcem a Základní školou Dačice, Boženy Němcové 213/V jako poskytovatelem.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1833/96/RM/2021 Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města Dačice
I. Rada města schvaluje Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků města Dačice včetně přílohy č. 1 - Plán inventur.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1834/96/RM/2021 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2022
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice, schválených usnesením zastupitelstva města č. 144/7/ZM/2019 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2022 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2022.
II. Rada města schvaluje hodnotící kritéria a také hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, starosta, Ing. Jiří Baštář, místostarosta, Ing. Kateřina Marková, místostarostka, Martina Havlíková, pracovnice finančního odboru, Markéta Nováčková, pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu, člen, kterého si určí předseda kontrolního výboru, a člen, kterého si určí předseda komise pro volnočasové aktivity.
III. Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1835/96/RM/2021 Vyhlášení grantu města Dačice na roky 2022 a 2023
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice možnost ucházet se o grant "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" za podmínek uvedených v příloze tohoto přednesu a v Zásadách poskytování podpor města Dačice s finančním rámcem 1 500 000 Kč pro rok 2022.
II. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, starosta, Ing. Jiří Baštář, místostarosta, Ing. Kateřina Marková, místostarostka, Martina Havlíková, pracovnice finančního odboru, Bc. Markéta Nováčková, pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu, člen, kterého si určí předseda kontrolního výboru a člen, kterého si určí předseda komise pro volnočasové aktivity, včetně hodnotících kritérií.
III. Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1836/96/RM/2021 Provoz v MŠ Dačice - vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přerušení provozu MŠ Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2021 - 31. 12. 2021 včetně dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1837/96/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 26/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2021 v těchto objemech: příjmy -2.271.826,95 Kč, výdaje -5.769.179,00 Kč, financování -3.497.352,05 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1838/96/RM/2021 Zdravotní plán města Dačice na období 2021-2025
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zdravotní plán města Dačice na období 2021 - 2025.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1839/96/RM/2021 Plán práce RM na rok 2022
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na rok 2022 včetně plánu zasedání ZM.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, startosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru