Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/100

USNESENÍ z 100.zasedání rady města Dačice
konané dne 12.1.2022 v zasedací místnosti rady

1868/100/RM/2022 Výměna bytu č. 73 za byt č. 62 oba v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 73, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░, za byt č. 62 o velikosti 2+0, volný po p. ░░░░ ░░░ oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 2. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 62, o velikosti 2+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ na dobu neurčitou od 1. 2. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1869/100/RM/2022 Nabídka bytu 164/IV - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, Nivy 164/IV v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1870/100/RM/2022 Prodloužení nájmu garáže č. 9 u bytových domů 161-165/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 pro ░░░░ ░░, na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2, ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou do 31. 12. 2022.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na garáž č. 9, ul. Nivy s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1871/100/RM/2022 Prodloužení nájmu garáže u domu 209/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na garáž u bytového domu čp. 209/V v Dačicích s ░░░░ ░░░░ na dobu určitou do 28. 2. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvy na garáž.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1872/100/RM/2022 Závazné ukazatele rozpočtu 2022 a odpisové plány na rok 2022 - PO v oblasti kultury
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury na rok 2022 včetně odpisových plánů, rozpisu použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací - dle příloh.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1873/100/RM/2022 MMaG Dačice - rekonstrukce muzejních a galerijních expozic - seznámení s projektovou dokumentací
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informace o projektové dokumentaci rekonstrukce muzejních a galerijních expozic v MMaG Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1874/100/RM/2022 Vyhodnocení ZŘ - A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - I. etapa

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení zadávacího řízení "Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - I. etapa",
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti SATES Čechy s. r. o., IČO: 25172654, sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 44 931 795,91 Kč bez DPH,
  3. uzavření smlouvy s vítězným účastníkem - společností SATES Čechy s. r. o., IČO: 25172654, sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 44 931 795,91 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES Čechy s. r. o., IČO: 25172654, sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 44 931 795,91 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1875/100/RM/2022 Závazné ukazatele rozpočtu 2022 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2022 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1876/100/RM/2022 Odměňování ředitelů PO ve školství k 1. 1. 2022
I. Rada města ruší usnesení č. 1856/98/RM/2021.
II. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1. 1. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1877/100/RM/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku 1126 v k. ú. Dolní Němčice (186b)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, pro účely uložení distribuční soustavy v rámci stavby "Dolní Němčice - obnova NN" na pozemku p. č. 1126 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku v k. ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1878/100/RM/2022 Dohoda o bezúplatném převodu vodovodního řadu v k. ú. Dačice (194)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o bezúplatném převodu vodovodního řadu do majetku města Dačice, který byl vybudován investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako prodloužení stávajícího vodovodního řadu v rámci probíhající stavby "Vodovodní řad, vodovodní přípojky pro 2 RD na p. č. 252/4 a p. č. 252/5, k. ú. Dačice", za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1879/100/RM/2022 Prodej části pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Dačice (225)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1880/100/RM/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (338)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, pro účely uložení distribuční soustavy v rámci stavby "Dolní Němčice, ░░░ - přípojka NN" na pozemcích p. č. 1131/26, p. č. 1131/9, p. č. 1131/27, p. č. 1131/56 a p. č. 1131/46 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1881/100/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (420)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti pro stavbu "Novostavba RD na pozemku p. č. 2676/7 v Dačicích" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a podílovými spoluvlastníky každý k id. 1/2, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími oprávněnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1882/100/RM/2022 Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 2703/2 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako pachtýřem, na pozemek p. č. 2703/2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1883/100/RM/2022 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - investiční

I. Rada města schvaluje

  1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahové jednotky SDH Dačice  - předmětem podpory je investiční dotace.
  2. předfinancování a spolufinancování této akce.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1884/100/RM/2022 Stanovy dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Dačicko
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizované Stanovy dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Dačicko ve znění uvedeném v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru