Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/101

USNESENÍ z 101.zasedání rady města Dačice
konané dne 26.1.2022 v zasedací místnosti rady
1885/101/RM/2022 Nabídka pronájmu garáže č. 14 Nivy

I. Rada města schvaluje

 1. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 14 u bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích nájemcům tohoto domu,
 2. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 14 u bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích veřejnosti v případě, že mezi nájemci bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích nebude o garáž zájem.


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1886/101/RM/2022 DDM Dačice - žádost o záštitu starosty a finanční příspěvek v roce 2022

I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 14. 5. 2022 v Městské sportovní hale v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve formě sportovních trofejí v max. celkové výši 5 000 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 14. 5. 2022 v Městské sportovní hale v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1887/101/RM/2022 Darovací smlouva - finanční dar na kulturní akci VIII. Městský ples - 2022
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč od TREBILIFT, s.r.o., se sídlem Hasskova 88/15, 674 01 Třebíč, IČO: 25505734 za účelem podpory konání VIII. Městského plesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1888/101/RM/2022 Vyhodnocení ZŘ - B.01.03 Dětské dopravní hřiště v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení zadávacího řízení "B.01.03 Dětské dopravní hřiště v Dačicích",
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti AŽD Praha s. r. o., IČO: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 8 595 315,71 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy s vítězným účastníkem - společností AŽD Praha s. r. o., IČO: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 8 595 315,71 Kč bez DPH .

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností AŽD Praha s. r. o., IČO: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 8 595 315,71 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1889/101/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 v těchto objemech: příjmy 8.463.388,44 Kč, výdaje 7.304.755,44 Kč, financování - 1.158.633,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1890/101/RM/2022 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720167764 (pojištění odpovědnosti) ze dne 1. února 2007.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720167764 (pojištění odpovědnosti).
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1891/101/RM/2022 Výpůjčka pozemků p. č. 307/1 a p. č. 285/1 v k. ú. Dačice (164)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemků p. č. 307/1 a p. č. 285/1 mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a Základní uměleckou školou Dačice, se sídlem Antonínská čp. 92/II, 380 01 Dačice, IČO: 60816830, jako vypůjčitelem, a to do 31. 12. 2024 za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1892/101/RM/2022 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (195)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemků pod místní komunikací II. tř. s invent. č. 4b, a to pozemků:

 • p. č. 2711/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2,
 • p. č. 2711/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1106 m2,
 • p. č. 2711/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 424 m2,
 • p. č. 2711/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o zbývající výměře 1169 m2

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1893/101/RM/2022 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (375) (376)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí uzavřených, mezi městem Dačice, jako povinným, a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, jako oprávněným a investorem stavby, a to:

pro stavbu "Malý Pěčín 21 a 34 - kabelové vedení NN", na pozemku p. č. 219/4 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

pro stavbu "Dačice, ░░░░ - přípojka NN", na pozemku p. č. 2743/1 v obci a k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1894/101/RM/2022 Vyhlášení VZ - Oprava mostu přes Volfířovský potok

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1895/101/RM/2022 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti - část p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 18. 1. 2010 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na nemovitost v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to na část pozemku p. č. 1640/1 o výměře 46 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1896/101/RM/2022 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 2. 2022
I. Rada města schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku světla dle přílohy usnesení č. 1 a Nájemní smlouvy na pronájem VO dle přílohy usnesení č. 2, obě uzavírané se společností Technické služby Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1897/101/RM/2022 Plná moc - akce "Rekonstrukce chodníku před čp. 460 - 470 ulice Dlouhá, Dačice" a "Prodloužení chodníku v Chlumci (u čp. 3 - směr na Nové Dvory)"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci panu Ing. Vladimíru Zadákovi, ░░░░ ░░░░, IČ: 09026291, k zastupování města Dačice při výkonu inženýrské činnosti k zajištění dokladové části včetně všech správních úkonů ve správním řízení při povolování akcí a oprávnění přijímat korespondenci, a to u akcí "Rekonstrukce chodníku před čp. 460 - 470 ulice Dlouhá, Dačice" a "Prodloužení chodníku v Chlumci (u čp. 3 - směr na Nové Dvory)".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělených plných mocí.  
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1898/101/RM/2022 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí v obci a k. ú. Dačice v rámci majetkoprávního vypořádání lokality Za Školou, a to pozemků:

 • p. č. 2945/49 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • p. č. 2945/90 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • p. č. 2945/79 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti Flexi Building s. r. o., se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce čp. 64, 588 56 Telč, IČO: 08104646, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • p. č. 2945/47 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/48 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
 • p. č. 2945/62 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/66 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 • p. č. 2945/58 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/57 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,
 • p. č. 2694/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,
 • p. č. 2945/50 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/51 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,
 • p. č. 2945/56 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,
 • p. č. 2945/52 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1899/101/RM/2022 Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 1270/1 a p. č. 1270/29 v k. ú. Bílkov
I. Rada města schvaluje ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako pachtýřem, na pozemky p. č. 1270/1 a p. č. 1270/29 v obci Dačice a k. ú. Bílkov, za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1900/101/RM/2022 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1901/101/RM/2022 Plán kontrolní činnosti na rok 2022
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1902/101/RM/2022 Přehled e-úkolů zadaných RM za 2. pololetí 2021
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů přehled a plnění e-úkolů za 2. pololetí 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1903/101/RM/2022 Schválení počtu zastupitelů města pro příští volební období
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovení počtu členů zastupitelstva města Dačice pro příští volební období.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1904/101/RM/2022 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2022 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1905/101/RM/2022 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022 se spolkem Auto*Mat, z. s. se sídlem Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1906/101/RM/2022 Předběžná nabídka na podporu dostupné zdravotní péče v Dačicích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se města Dačice k dotačnímu programu na podporu dostupné zdravotní péče v Jihočeském kraji u dětských lékařů formou poskytnutí motivačního bonusu ve výši 200 000 Kč a nabídky pronájmu bytu v zájmu města. V případě zubních a všeobecných praktických lékařů pak formou nabídky pronájmu bytu v zájmu města.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1885/101/RM/2022 Nabídka pronájmu garáže č. 14 Nivy
I. Rada města schvaluje

 1. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 14 u bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích nájemcům tohoto domu,
 2. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 14 u bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích veřejnosti v případě, že mezi nájemci bytového domu Nivy 161 - 165/IV v Dačicích nebude o garáž zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1886/101/RM/2022 DDM Dačice - žádost o záštitu starosty a finanční příspěvek v roce 2022
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 14. 5. 2022 v Městské sportovní hale v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve formě sportovních trofejí v max. celkové výši 5 000 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 14. 5. 2022 v Městské sportovní hale v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1887/101/RM/2022 Darovací smlouva - finanční dar na kulturní akci VIII. Městský ples - 2022
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč od TREBILIFT, s.r.o., se sídlem Hasskova 88/15, 674 01 Třebíč, IČO: 25505734 za účelem podpory konání VIII. Městského plesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1888/101/RM/2022 Vyhodnocení ZŘ - B.01.03 Dětské dopravní hřiště v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení zadávacího řízení "B.01.03 Dětské dopravní hřiště v Dačicích",
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti AŽD Praha s. r. o., IČO: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 8 595 315,71 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy s vítězným účastníkem - společností AŽD Praha s. r. o., IČO: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 8 595 315,71 Kč bez DPH .

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností AŽD Praha s. r. o., IČO: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 8 595 315,71 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1889/101/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 v těchto objemech: příjmy 8.463.388,44 Kč, výdaje 7.304.755,44 Kč, financování - 1.158.633,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1890/101/RM/2022 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720167764 (pojištění odpovědnosti) ze dne 1. února 2007.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720167764 (pojištění odpovědnosti).
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1891/101/RM/2022 Výpůjčka pozemků p. č. 307/1 a p. č. 285/1 v k. ú. Dačice (164)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemků p. č. 307/1 a p. č. 285/1 mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a Základní uměleckou školou Dačice, se sídlem Antonínská čp. 92/II, 380 01 Dačice, IČO: 60816830, jako vypůjčitelem, a to do 31. 12. 2024 za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1892/101/RM/2022 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (195)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemků pod místní komunikací II. tř. s invent. č. 4b, a to pozemků:

- p. č. 2711/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2,

- p. č. 2711/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1106 m2,

- p. č. 2711/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 424 m2,

- p. č. 2711/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o zbývající výměře 1169 m2

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1893/101/RM/2022 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (375) (376)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí uzavřených, mezi městem Dačice, jako povinným, a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, jako oprávněným a investorem stavby, a to:

 • pro stavbu "Malý Pěčín 21 a 34 - kabelové vedení NN", na pozemku p. č. 219/4 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • pro stavbu "Dačice, ░░░░ - přípojka NN", na pozemku p. č. 2743/1 v obci a k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 4.
 • II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
   

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1894/101/RM/2022 Vyhlášení VZ - Oprava mostu přes Volfířovský potok

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava mostu přes Volfířovský potok".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1895/101/RM/2022 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti - část p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 18. 1. 2010 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na nemovitost v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to na část pozemku p. č. 1640/1 o výměře 46 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1896/101/RM/2022 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 2. 2022
I. Rada města schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku světla dle přílohy usnesení č. 1 a Nájemní smlouvy na pronájem VO dle přílohy usnesení č. 2, obě uzavírané se společností Technické služby Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1897/101/RM/2022 Plná moc - akce "Rekonstrukce chodníku před čp. 460 - 470 ulice Dlouhá, Dačice" a "Prodloužení chodníku v Chlumci (u čp. 3 - směr na Nové Dvory)"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci panu Ing. Vladimíru Zadákovi, ░░░░ ░░░░, IČ: 09026291, k zastupování města Dačice při výkonu inženýrské činnosti k zajištění dokladové části včetně všech správních úkonů ve správním řízení při povolování akcí a oprávnění přijímat korespondenci, a to u akcí "Rekonstrukce chodníku před čp. 460 - 470 ulice Dlouhá, Dačice" a "Prodloužení chodníku v Chlumci (u čp. 3 - směr na Nové Dvory)".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělených plných mocí.  
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1898/101/RM/2022 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí v obci a k. ú. Dačice v rámci majetkoprávního vypořádání lokality Za Školou, a to pozemků:

 • p. č. 2945/49 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • p. č. 2945/90 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • p. č. 2945/79 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti Flexi Building s. r. o., se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce čp. 64, 588 56 Telč, IČO: 08104646, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • p. č. 2945/47 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/48 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
 • p. č. 2945/62 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/66 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 • p. č. 2945/58 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/57 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,
 • p. č. 2694/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,
 • p. č. 2945/50 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/51 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,
 • p. č. 2945/56 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,
 • p. č. 2945/52 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1899/101/RM/2022 Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 1270/1 a p. č. 1270/29 v k. ú. Bílkov
I. Rada města schvaluje ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako pachtýřem, na pozemky p. č. 1270/1 a p. č. 1270/29 v obci Dačice a k. ú. Bílkov, za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1900/101/RM/2022 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1901/101/RM/2022 Plán kontrolní činnosti na rok 2022
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1902/101/RM/2022 Přehled e-úkolů zadaných RM za 2. pololetí 2021
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů přehled a plnění e-úkolů za 2. pololetí 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1903/101/RM/2022 Schválení počtu zastupitelů města pro příští volební období
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovení počtu členů zastupitelstva města Dačice pro příští volební období.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1904/101/RM/2022 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2022 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1905/101/RM/2022 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022 se spolkem Auto*Mat, z. s. se sídlem Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1906/101/RM/2022 Předběžná nabídka na podporu dostupné zdravotní péče v Dačicích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se města Dačice k dotačnímu programu na podporu dostupné zdravotní péče v Jihočeském kraji u dětských lékařů formou poskytnutí motivačního bonusu ve výši 200 000 Kč a nabídky pronájmu bytu v zájmu města. V případě zubních a všeobecných praktických lékařů pak formou nabídky pronájmu bytu v zájmu města.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru