Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/103

USNESENÍ z 103.zasedání rady města Dačice
konané dne 9.2.2022 v zasedací místnosti rady

1908/103/RM/2022 Nabídka bytu 200/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 2+1, v ul. Sokolská 200/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 69 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 4. do 30. 6. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1909/103/RM/2022 Nabídka bytu 209/V - 2 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 2 o velikosti 2+1, v ul. B. Němcové 209/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 69 Kč/m2 a to na dobu určitou od 1. 4. do 30. 6. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1910/103/RM/2022 Nabídka bytu 211/V - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4 o velikosti 2+1, v ul. B. Němcové 211/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 69 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 4. do 30. 6. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1911/103/RM/2022 Dodatek č. 1 - oprava bytu č. 1 v domě čp. 162/V v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 12. 2021 s firmou Technické služby Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na akci "Opravu bytu č. 1 v domě 162/V ul.  Tř. 9. května v Dačicích" tak, jak je v příloze usnesení uveden.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1912/103/RM/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání ,,dodávka elektřiny a zemního plynu pro město Dačice a jeho příspěvkové organizace"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu mezi městem Dačice jako centrálním zadavatelem a jeho příspěvkovými organizacemi Knihovnou Matěje Mikšíčka, Mateřskou školou Dačice, ZŠ Dačice B. Němcové 213, ZŠ Dačice Komenského 7, Školní jídelnou Dačice, TS Dačice s. r. o. a Městské muzeum a galerie Dačice.II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č.1 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu mezi městem Dačice jako centrálním zadavatelem a jeho příspěvkovými organizacemi.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1913/103/RM/2022 Vyhlášení VZ - "Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice"

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice",
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice",
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice".


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1914/103/RM/2022 SOD - Servis výtahu v budově čp.15/I ul. Krajířova v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy na servisní služby typu Basic se společností Schindler CZ, a. s. Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, v budově čp.15/I v ul. Krajířova v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy na servisní služby typu Basic se společností Schindler CZ, a. s. Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha, v budově čp. 15/I v ul. Krajířova v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1915/103/RM/2022 Vyhlášení VZ - D.01.15 Zateplení BD 304/I Bratrská

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení BD 304/I Bratrská" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení BD 304/I Bratrská",
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení BD 304/I Bratrská",
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení BD 304/I Bratrská".


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1916/103/RM/2022 Předložení žádosti o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje na spolufinancování akce "Výstavba ZTV Za Školou II. etapa"

I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje na spolufinancování akce "Výstavba ZTV Za Školou II. etapa".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1917/103/RM/2022 Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2021
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1918/103/RM/2022 Použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 46 743,26 Kč na opravu svodů srážkové vody v pavilonu tělocvičen.  
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1919/103/RM/2022 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice - pracoviště Bílkov
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na pracovišti v Bílkově od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022. Jedná se o navýšení o 1 dítě na celkových 25 dětí.
Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1920/103/RM/2022 Výjimka grantového programu volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023
I. Rada města schvaluje udělení výjimky pro FK Dačice, z. s. spočívající v doložení seznamu registrovaných členů, kteří k 1. 1. 2022 prokazatelně nedosáhli osmnácti let a mají zaplacený členský příspěvek.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1921/103/RM/2022 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" z rozpočtu města
I. Rada města schvaluje poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" pro Český svaz včelařů, z. s., ZO Dačice ve výši 18 233 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1922/103/RM/2022 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1923/103/RM/2022 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2022
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2022 dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2022 se subjekty uvedenými v příloze č. 1. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1924/103/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 v těchto objemech: příjmy 51.854,00 Kč, výdaje: 121.749,36 Kč, financování 69.895,36 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1925/103/RM/2022 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, v k. ú. Hradišťko u Dačic, v k. ú. Bílkov a v k. ú. Dačice (16)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzájemný bezúplatný převod nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, a nemovitostí ve vlastnictví města Dačice, a to:
 

katastrální území

parcela

druh pozemku

výměra v m2

Dačice

2170/2

ostatní plocha

324

Dačice

2698/10

ostatní plocha

60

Dačice

2740/2

ostatní plocha

378

Dačice

2740/8

ostatní plocha

49

Dačice

2771/13

ostatní plocha

412

Dačice

2771/14

ostatní plocha

363

Dačice

2771/17

ostatní plocha

7

Dačice

2831/1

ostatní plocha

770

Dačice

2831/2

ostatní plocha

22

Dačice

2812/1

ostatní plocha

4817

Dačice

2795/16

ostatní plocha

1011

Bílkov

1372

ostatní plocha

13

Hradišťko u Dačic

584/38

ostatní plocha

241

Hostkovice u Dolních Němčic

449/16

ostatní plocha

461

 

z vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, a 

katastrální území

parcela

druh pozemku

výměra v m2

Dačice

2675/7

ostatní plocha

183

Dačice

2740/7

ostatní plocha

187

Dačice

2795/22

ostatní plocha

660

Dačice

2797/3

ostatní plocha

18

Dačice

2797/8

ostatní plocha

6

Dačice

2797/9

ostatní plocha

341

Dačice

2797/10

ostatní plocha

201

Dačice

2797/11

ostatní plocha

110

Dačice

2797/12

ostatní plocha

50

Dačice

2797/13

ostatní plocha

22

Dačice

2771/32

ostatní plocha

99

Dačice

2707/14

ostatní plocha

36

Dačice

2506/1

ostatní plocha

234

Dačice

2776

ostatní plocha

7542

Bílkov

1258/2

ostatní plocha

125

Bílkov

1258/3

ostatní plocha

284

Bílkov

1258/5

ostatní plocha

96

Bílkov

1260/11

ostatní plocha

442

Bílkov

1260/12

ostatní plocha

299

Bílkov

1260/13

ostatní plocha

82

Bílkov

1258/4

ostatní plocha

172

Lipolec

2498

ostatní plocha

400

Lipolec

2497

ostatní plocha

84

Hostkovice u Dolních Němčic

1626/12

ostatní plocha

315

Hostkovice u Dolních Němčic

1626/13

ostatní plocha

206

z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1926/103/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Parkoviště pro ZŠ Komenského, Dačice" (422)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci stavby "Parkoviště pro ZŠ Komenského, Dačice", a to:

budoucí věcné břemeno spočívající ve vybudování kanalizační přípojky a sjezdu na pozemek p. č. 2785 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Parkoviště pro ZŠ Komenského, Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1927/103/RM/2022 Vyhlášení VZ - Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu, Dačice",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu, Dačice",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu, Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1928/103/RM/2022 Vyhlášení VZ - Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice" dle přiloženého popisu,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice".


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1929/103/RM/2022 Schválení Smlouvy č. 1190900953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 1190900953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy č. 1190900953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru