Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/108

USNESENÍ z 108.zasedání rady města Dačice
konané dne 23.3.2022 v zasedací místnosti rady

1987/108/RM/2022 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši Kč 200 000,-- Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2022, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1988/108/RM/2022 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 80 000 na rok 2022 společnosti Sdílení o. p. s., Masarykova 330, Telč, na zajištění mobilní hospicové péče v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


1989/108/RM/2022 Poskytnutí finačního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s. Praha 8
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, neboť se jedná o sociální službu s celostátní působností.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1990/108/RM/2022 Poskytnutí finančního daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Praha 9
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru, ve výši 4 000 Kč, společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1991/108/RM/2022 Vyhodnocení VZ - D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení zadávacího řízení "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa",
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SATES Čechy s. r. o., IČO: 25172654, Radkovská 252, 588 26 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 39.728.311,32 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností SATES Čechy s. r. o., IČO: 25172654, Radkovská 252, 588 26 Telč, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 39.728.311,32 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES Čechy s. r. o., IČO: 25172654, která je přílohou tohoto usnesení. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1992/108/RM/2022 Vyhodnocení VZ na stavební práce - Odvlhčení zdiva bytového domu č. p. 303, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Odvlhčení zdiva bytového domu č. p. 303, Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti DRYMAT.CZ s. r. o., sídlem Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČ: 288 19 390,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností DRYMAT.CZ s. r. o., sídlem Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČ: 288 19 390, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 030 744,48 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  DRYMAT.CZ s. r. o., sídlem Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČ: 288 19 390, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 030 744,48 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1993/108/RM/2022 Dodatek č. 2 ke SOD - A.04.46 Rybník Peráček
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279, spočívající v realizaci stavby ,,Dačice - rybník Peráček", kterým se mění osobní údaje zhotovitele.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1994/108/RM/2022 Prodej části pozemku p. č. 2703/2 v k. ú. Dačice (227)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku do výlučného vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
II. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - kanalizace na pozemku p. č. 2703/2 v k. ú. Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1995/108/RM/2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 1306 v k. ú. Bílkov (230)
I. Rada města schvaluje záměr převodu pozemku p. č. 1306 do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1996/108/RM/2022 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2022 ve výši 237.000,00 Kč na opravu střechy pavilonů základní školy.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2022 po této změně je následující:

 1. příspěvek na běžný provoz 2.732.000,00 Kč,
 2. příspěvek na mimořádné akce 315.000,00 Kč,
 3. příspěvek na investice 860.000,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1997/108/RM/2022 Grantový program THK na rok 2022 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. na rok 2022. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na uvedený projekt, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem hrazen žáky, kteří budou zapojeni do projektu.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. v rámci grantového programu THK na rok 2022, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1998/108/RM/2022 Grantový program THK na rok 2022 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. na rok 2022. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na uvedené projekty, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z finančních prostředků získaných z úplaty za předškolní vzdělávání.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Dačice na realizaci uvedených projektů (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. v rámci grantového programu THK na rok 2022, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1999/108/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (nadace)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213, v celkové výši 15 028 Kč na úhradu stravného pro 9 žáků z Ukrajiny, kteří jsou žáky základních škol v Dačicích, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na období od 24. 3. 2022 do 30. 6. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2000/108/RM/2022 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice - pracoviště Bratrská
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na pracovišti v ul. Bratrská od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Jedná se o navýšení o 1 dítě na celkových 76 dětí - dle uvedeného návrhu.
Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2001/108/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 v těchto objemech: příjmy 1.555.915,70 Kč, výdaje 1.530.733,85 Kč, financování - 25.181,85 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2002/108/RM/2022 Pronájem bytu č. 2, čp. 209/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 2 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 67,90 m2 ul. B. Němcové 209/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ do 30. 6.  2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 67,90 m2 ul. B Němcové 209/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2003/108/RM/2022 Pronájem bytu č. 4, čp. 211/V Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. pořadí uchazečů o byt č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 71,83 m2 ul. B. Němcové 211/V v Dačicích,
 2. uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 71,83 m2 ul. B. Němcové 211/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ 30. 6. 2022 s možností prodloužení, která se umístila na na druhém místě. Paní ░░░░ ░░░░ se umístila na prvním místě i v bytě č. 2, 209/V Dačice a vybrala si tento byt k nastěhování.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 71,83 m2 ul. B Němcové 211/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2004/108/RM/2022 Ukončení NS na pronajatou kancelář Krajířova 15/I

I. Rada města schvaluje

 1. ukončení Smlouvy o nájmu kanceláře v objektu Krajířova 15/I v Dačicích (Klangova továrna) uzavřené dne 17. 4. 2000 s Mgr. Jiřím Kasalem, IČ: 66256135, dohodou k 31. 3. 2022.
 2. uzavření Smlouvy o nájmu místnosti č. 145 v objektu Antonínská 15/II (OCA) s Mgr. Jiřím Kasalem, IČ: 66256135, na dobu neurčitou od 1. 4. 2022. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

 1. dohody o ukončení nájemní smlouvy s Mgr. Jiřím Kasalem, IČ: 66256135 kanceláře v objektu Krajířova 15/I v Dačicích (Klangova továrna) k datu 31. 3. 2022
 2. smlouvy o nájmu místnosti č. 145 v objektu Antonínská 15/II (OCA) s Mgr. Jiřím Kasalem, IČ: 66256135, na dobu neurčitou od 1. 4. 2022. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2005/108/RM/2022 Ukončení nájemní smlouvy na místnost č. 145 OCA
I. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu místnosti č. 145 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích uzavřené 28. 1. 2021 s firmou Konoro s. r. o. České Budějovice, IČ: 03862283 dohodou k 31. 3. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy s firmou Konoro s. r. o. České Budějovice, IČ: 03862283.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2006/108/RM/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na Pal. náměstí 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 10291121 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░. Tímto dodatkem se mění výše čtvrtletních záloh na elektřinu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 10291121 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2007/108/RM/2022 Navýšení počtu zaměstnanců na OSB
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o jedno místo - referent OSB.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2008/108/RM/2022 Uvolnění skladových zásob na propagaci města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2022
I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2022 v celkové hodnotě 14.937,50 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2009/108/RM/2022 Žádost o finanční příspěvek na akci Den Země - Vodnické radovánky
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Spolku rodičů a přátel MŠ "Lávky", se sídlem Za Lávkami 473/III, Dačice, IČO: 705 25 374.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2010/108/RM/2022 Výsledky hospodaření za rok 2021 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. 1.výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2021 - zisk ve výši 175.673,04 Kč, 
 2. 2.rozdělení zisku Městského muzea a galerie Dačice do fondů organizace následovně: 25.000 Kč do fondu odměn, 150.673,04 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského muzea a galerie Dačice na rok 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2011/108/RM/2022 Schválení účetní závěrky 2021 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2021,
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Eva Macků, Ing. Richard Tůma,
 3. vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2012/108/RM/2022 Výsledky hospodaření za rok 2021 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2021 - zisk ve výši 76.693,78 Kč, 
 2. rozdělení zisku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2021 do fondů organizace následovně: 45.000 Kč do fondu odměn a 31.693,78 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Knihovny Matěje Mikšíčka v roce 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2013/108/RM/2022 Schválení účetní závěrky 2021 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. Účetní závěrku Knihovny Matěje Mikšíčka, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2021,
 2. Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Ing. Eva Macků, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma,
 3. Vyjádření Knihovny Matěje Mikšíčka k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2014/108/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru pro Knihovnu Matěje Mikšíčka v roce 2022
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 56.000 Kč v roce 2022 od obcí Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Hříšice, Peč, Písečné, Staré Hobzí a Třebětice, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro místní obecní knihovny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2015/108/RM/2022 Odměna pro ředitele MMaG Dačice za rok 2021
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2021 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2016/108/RM/2022 Odměna pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2021
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2021 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru