Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/110

USNESENÍ ze 110.zasedání rady města Dačice
konané dne 6.4.2022 v zasedací místnosti rady

2018/110/RM/2022 Žádost o pořízení serveru pro databázi informačního systému Vera
I. Rada města schvaluje pořízení serveru pro databázi informačního systému Vera od firmy K-net Technical International Group, s. r. o., se sídlem Olomoucká 170, 627 00 Brno, IČO: 47916745 za nabídkovou cenu 218 088 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2019/110/RM/2022 Uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 1, 189/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 1 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích o velikosti 2+1, 79,51 m2 s ░░░░ ░░░░ po dobu vyplácení kompenzačního příspěvku pro kraje na zajištění ubytování.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce bytu č. 1 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích o velikosti 2+1, 79,51 m2. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2020/110/RM/2022 Uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 7, 200/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 7 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích o velikosti 2+1, 90,74 m2 s ░░░░ ░░░░ po dobu vyplácení kompenzačního příspěvku pro kraje na zajištění ubytování.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce bytu č. 7 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích o velikosti 2+1, 90,74 m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2021/110/RM/2022 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. Komenského
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 10 zřizovací listiny a mění její název na Základní škola J. A. Komenského Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2022/110/RM/2022 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 10 zřizovací listiny a mění její název na Základní škola B. Němcové Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2023/110/RM/2022 Nabídka nepotřebného majetku - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města neschvaluje přijetí 10 ks žákovských lavic, 20 ks školních židlí a 5 ks skříní jako nepotřebného majetku Základní školy Dačice, B. Němcové 213, okres Jindřichův Hradec zpět do majetku města Dačice.
II. Rada města souhlasí s prodejem 10 ks žákovských stolů, 20 ks školních židlí a 5 ks skříní ZŠ a MŠ Budeč za prodejní cenu 100 Kč/stůl, 50 Kč/židli a 240 Kč/skříň s tím, že výtěžek z prodeje v celkové výši 3 200 Kč bude ponechán ve výnosech Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2024/110/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 v těchto objemech: příjmy 2.141.258,00 Kč, výdaje 1.921.125,00 Kč, financování -220.133,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2025/110/RM/2022 Výpůjčka pozemku p. č. 25, jehož součástí je stavba - dům čp. 144 a pozemku p. č. 26 v k. ú. Dačice (168)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 25, jehož součástí je stavba - dům čp. 144 a pozemku p. č. 26 - zahrada, mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a organizací Otevřená OKNA, z. ú., se sídlem Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26633582, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2026/110/RM/2022 Pronájem pozemků p. č. 1923/1, 1923/2 a 1923/5 v k. ú. Dačice (169)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci a k. ú.  Dačice, a to pozemků p. č. 1923/1, 1923/2 a 1923/5 - trvalý travní porost, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností SATES ČECHY s. r. o., se sídlem Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2027/110/RM/2022 Pronájem pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (170)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 900 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2028/110/RM/2022 Pronájem částí pozemků p. č. 2705/8 a 2429/161 v k. ú. Dačice (172)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci a k. ú.  Dačice, a to částí pozemků p. č. 2705/8 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 59 m2 a p. č. 2429/161 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 164,5 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností AŽD Praha s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. (172)
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2029/110/RM/2022 Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic (196)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Borek u Dačic, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2030/110/RM/2022 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - Chlumec (197)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1402/3 v k. ú. Chlumec u Dačic, mezi městem Dačice, jako investorem a Jihočeským krajem, IČ 708 90 650, jednajícím prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO: 709 71 641, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10, jako vlastníkem pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2031/110/RM/2022 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. č. 215/17 v k. ú. Dolní Němčice (219)
I. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - veřejného osvětlení na pozemku p. č. 215/17 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Schvalovací doložky ke Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2032/110/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice. (395)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností EG.D,a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černé Pole, jako budoucím oprávněným, pro stavbu "Dačice, sídliště k Hradišťku - kab. NN" na pozemcích p. č. 1660/2, p. č. 1676, p. č. 1858/4, p. č. 1863, p. č. 1904/2, p. č. 2727/2, p. č. 2727/3, p. č. 2727/4, p. č. 2728, p. č. 2729/1, p. č. 2730/1, p. č. 2730/2, p. č. 2731, p. č. 2732 a p. č. 2733 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2033/110/RM/2022 Vyúčtování podle Koncesní smlouvy na provozování kanalizací, tj. vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za rok 2021, vyúčtování pachtovného z provozování kanalizace za rok 2021 a celková hodnota zjištěné množstevní korekce za rok 2021
I. Rada města schvaluje vyúčtování podle "Koncesní smlouvy na provozování kanalizací" - vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za rok 2021, včetně výpočtu celkové hodnoty množstevní korekce, předložené společností ČEVAK a. s., Severní 8/2264, České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Vyúčtování dle Koncesní smlouvy na provozování kanalizací za rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2034/110/RM/2022 Žádost MMaG Dačice o souhlas s užitím znaku města při ruční ražbě pamětních žetonů
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci ředitele MMaG Dačice o užívání znaku města Dačice při ukázce ruční ražby pamětních žetonů.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2035/110/RM/2022 Žádost o příspěvek na Soutěž o putovní pohár města Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů Českému kynologickému svazu ZKO Dačice do výše 3 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2036/110/RM/2022 Regenerace MPR a MPZ 2022 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh památkové komise na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ Dačice na rok 2022 v celkové výši 400 000 Kč následovně:

Klášter bosých karmelitek, rej. č. ÚSKP 22086/3-1831, vlastník Karmel Matky Boží, Jemnická 21/III, Dačice, IČO 68521979, projekt: III. etapa restaurování varhan v kostele sv. Antonína Paduánského, navrhovaná částka státní finanční podpory 400 000 Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2037/110/RM/2022 Zápis do kronik za rok 2021
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2038/110/RM/2022 Žádost o finanční příspěvek na provoz Poradny pro cizince a migranty
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Diecézní charitě České Budějovice, se sídlem Kanovnická 18, České Budějovice, IČO: 450 18 316 na provoz Poradny pro cizince a migranty.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2039/110/RM/2022 Smlouva o poskytnutí grantu na realizaci projektu Branou Podyjí na kole a pěšky
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu výši 15 000 Kč na realizaci projektu Branou Podyjí na kole a pěšky v roce 2022 uzavíranou mezi Nadací Jihočeské cyklostezky (poskytovatelem) a městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2040/110/RM/2022 Příspěvek na podporu narozených dětí s trvalým pobytem v Dačicích
I. Rada města schvaluje 

1. poskytnutí darů města ve výši 1.700,- Kč/dítě dětem při akci "Vítání občánků" (1.000,- Kč bude poskytnuto v hotovosti a 700,- Kč formou věcných darů). Dary budou poskytnuty dětem za těchto podmínek:

  • jedná se o děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 s trvalým pobytem v Dačicích;
  • dary musí být předány zástupcům narozených dětí při akci "Vítání občánků", konající se od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2025 
  • hodnota poskytnutého daru pro jednotlivé narozené dítě bude činit minimálně 1.000,- Kč;

2. podání žádosti Jihočeskému kraji v rámci Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru