Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/112

USNESENÍ ze 112.zasedání rady města Dačice
konané dne 20.4.2022 v zasedací místnosti rady
2043/112/RM/2022 Žádost spolku BVAM Music concerts o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČO 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 29. 7. 2022 až 30. 7. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2044/112/RM/2022 Žádost Bc. Martina Šťastného, IČO 08699364 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje Bc. Martinu Šťastnému, ░░░░ ░░░░, IČO 08699364, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 3. 6. 2022 od 17:00 (pátek) a 4. 6. 2022 do 03:00 (sobota), a to pro prostor letního amfiteátru v Dačicích pro pořádání Pivních slavností.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2045/112/RM/2022 Pronájem bytu č. 5 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská 305, Dačice I, ░░░░ ░░░░.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská 305, Dačice I, s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2046/112/RM/2022 Smlouva o společném postupu a spolupráci - DSO Vodovod Landštejn
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu a o spolupráci mezi městem Dačice a DSO Vodovod Landštejn, jejímž předmětem je závazek města Dačice na provedení oprav vodovodních řadů v ulicích Jiřího z Poděbrad, Na Výhoně a v části ulice Svobodova a závazek DSO Vodovod Landštejn uhradit městu Dačice část nákladů s tím spojených ve výši 3.368.976,71 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2047/112/RM/2022 Realizace investiční akce - D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města realizaci investiční akce - D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2048/112/RM/2022 Prodej části pozemku p. č. 162/2 v k. ú. Chlumec u Dačic (140)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 162/2 v k. ú. Chlumec u Dačic do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města ruší usnesení 96. rady města konané dne 6. 12. 2017 č. 2251/96/RM/2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2049/112/RM/2022 Prodej pozemků v lokalitě Za hasičárnou - výsledek soutěže a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách (223)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí prodej pozemků v lokalitě Za hasičárnou v obci a k. ú. Dačice do vlastnictví společnosti Developer garden houses s. r. o., IČ 081 61 500, za kupní cenu ve výši 2 360 Kč/m2 (tj. cca 13 921 640 Kč) za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2050/112/RM/2022 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - část pozemku p. č. 2604/10 v k. ú. Dačice (233)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění na úřední desce, schválit smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene služebnosti na část pozemku o přibližné výměře 80 m2, a to pozemku p. č. 2604/26, který bude oddělen geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p. č. 2604/10  v obci a k. ú. Dačice mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucím kupujícím a budoucím povinným, a městem Dačice, jako budoucím prodávajícím a budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2051/112/RM/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé" (249)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu uložení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2727/5 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako povinným. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje pro stavbu "Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2052/112/RM/2022 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (426) (427)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavby:

"Rekonstrukce teplovodu Š1 - Š2, ul. Dlouhá, Dačice" spočívající v právu uložení vedení bezkanálových rozvodů ústředního topení do stávajícího teplovodu na pozemcích p. č. 2429/162, p. č. 2705/8, p. č. 676/3, p. č. 2429/28 a p. č. 2429/18 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností Teplospol, a. s., sídlem Vajgar 585, 377 01 Jindřichův Hradec, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

"OPDs Dačice - rekonstrukce areálu" spočívající v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p. č. 2813/1 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností EG.D a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno v zastoupení společnosti Druhá kolodějská s. r. o., sídlem Sluneční 663, 391 43 Mladá Vožice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2053/112/RM/2022 Zásady prodeje pozemků Za Školou II v Dačicích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady prodeje pozemků pro výstavbu solitérních rodinných domů v lokalitě Za Školou II v Dačicích dle přílohy č. 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podepisováním souhlasů se zatížením nemovitostí prodávaných pozemků za účelem zajištění úvěru u banky kupujícího, který by sloužil k financování výstavby rodinných domů na těchto pozemcích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2054/112/RM/2022 Vyhlášení VZ - Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - I. etapa

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - I. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - I. etapa",
  3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - I. etapa",
  4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - I. etapa".


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2055/112/RM/2022 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2022/2023
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy Dačice ke konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2022/2023 dle přílohy, kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně informace o školském obvodu MŠ Dačice dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2056/112/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 9/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 v těchto objemech: příjmy 910.424,50 Kč, výdaje 896.841,50 Kč, financování -13.583,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato] 

2057/112/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 10/2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2022 v těchto objemech: příjmy 2.600.000,00 Kč, výdaje 2.600.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2058/112/RM/2022 Rozšíření obsahu a zkrácení postupu pořizování změny územního plánu - Změny č. 4 územního plánu Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření obsahu Změny č. 4 územního plánu Dačice o požadavek rozvoje území v důsledku úpravy trasy navrženého obchvatu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pořizování Změny č. 4 územního plánu Dačice zkráceným postupem podle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Kateřina Marková, místostarostka

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru