Obsah

USNESENÍ ze 113.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.4.2022 v zasedací místnosti rady


2059/113/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci s názvem "D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - I. etapa"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit na realizaci akce "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - I. etapa".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2060/113/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci s názvem "D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - II. etapa"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit na realizaci akce "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - II. etapa".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2061/113/RM/2022 Plná moc - příprava PD stavby "D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Jiřímu Baštářovi, ░░░░ ░░░░, k zastupování Města Dačice, ve věci zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších úkonů potřebných pro vyřízení všech náležitostí spojených s přípravou projektové dokumentace pro ohlášení stavebních prací a pro změnu účelu užívání objektu č. p. 15 v ul. Krajířova v Dačicích, vyjma podání žádosti o ohlášení stavebních prací a změnu účelu užívání.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta