Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/114

USNESENÍ ze 114.zasedání rady města Dačice
konané dne 4.5.2022 v zasedací místnosti rady

2062/114/RM/2022 Vyhlášení letní soutěže Kostka cukru na tripu
I. Rada města vyhlašuje letní soutěž Kostka cukru na tripu.
II. Rada města schvaluje pravidla soutěže Kostka cukru na tripu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2063/114/RM/2022 Vyhlášení 11. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje jedenáctý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice.
II. Rada města schvaluje pravidla jedenáctého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2064/114/RM/2022 Žádost MMaG Dačice o navýšení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu organizace
I. Rada města schvaluje použití rezervního fondu ve výši 35 000 Kč na nákup a instalaci kamerového systému pro zabezpečení výstavních prostor Městského muzea a galerie Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2065/114/RM/2022 Žádost MMaG Dačice o změnu využití mimořádného příspěvkuI. Rada města schvaluje změnu využití mimořádné příspěvku ve výši 40.000 Kč v rámci rozpočtu MMaG Dačice na rok 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2066/114/RM/2022 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 5. 2022
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury dle předložených návrhů s účinností od 1. 5. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2067/114/RM/2022 Nabídka bytu 41/I - 2 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 2 o velikosti 1+1, v ul. Palackého náměstí 41/I v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 69 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 7. do 30. 9. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2068/114/RM/2022 Výpověď z nájmu bytu č. 42, 221/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 42, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 31. 5. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2069/114/RM/2022 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 se společností Ledax o. p. s., IČO: 280 68 955 se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice. Tímto dodatkem se mění výše čtvrtletních záloh na elektřinu, vodu a teplo od 2. Q. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 8 se společností Ledax o. p. s., IČO: 280 68 955 se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2070/114/RM/2022 Dohoda o vypořádání vzájemných závazků - cesta Toužín - Hostkovice
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o vypořádání vzájemných závazků mezi městem Dačice a vlastníky sousedních pozemků p. č. 1839 a 2307/1 v k. ú. Dačice dotčených stavbou A.03.09 Obnova cestní sítě Toužín - Hostkovice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2071/114/RM/2022 Použití fondu investic - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na nákup šokového zchlazovače/zmrazovače ve výši 82 000 Kč bez DPH - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2072/114/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (nadace)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213, v celkové výši 2 132 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky z Ukrajiny, kteří jsou žáky ZŠ Dačice, Komenského 7 na období od 5. 5. 2022 do 30. 6. 2022 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2073/114/RM/2022 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2022) dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2074/114/RM/2022 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě smlouvu s Bankou CREDITAS a. s., se sídlem tř. Svobody 1194/2, 779 00 Olomouc, IČO 63492555.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2075/114/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 11/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 v těchto objemech: příjmy 3.807.277,92 Kč, výdaje 3.807.277,92 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2076/114/RM/2022 Pronájem částí pozemků p. č. 2705/8 a 2429/161 v k. ú. Dačice (172 b)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci a k. ú.  Dačice, a to částí pozemků p. č. 2705/8 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 59 m2 a p. č. 2429/161 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 164,5 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností AŽD Praha s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. (172 b)
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2077/114/RM/2022 Dohoda o přístupu do systému GIS (198)
I. Rada města schvaluje Dohodu o přístupu do systému GIS mezi městem Dačice a společností ČEVAK a. s.. (198).
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2078/114/RM/2022 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (428) (429) (430)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavby:
"Přeložka STL plynové přípojky areálu PKD, Dačice" spočívající v právu uložení plynovodní přípojky na služebných pozemcích p. č. 2438/3 a p. č. 2443/1, ve prospěch panujících pozemků p. č. 1356/7 a p. č. 2438/4, jehož součástí je stavba s čp. 567 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností PKD, s. r. o., sídlem Dělnická 413, 380 01 Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
"Přípojka splaškové kanalizace z novostavby RD na par. č. 1/3, k. ú. Velký Pěčín" spočívající v právu uložení kanalizační přípojky na služebném pozemku p. č. 495/1, ve prospěch panujícího pozemku p. č. 1/3 v k. ú. Velký Pěčín, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
"Plynofikace RD čp. 77/II v Dačicích" spočívající v právu uložení vodovodní přípojky v rámci této stavby, a to na služebném pozemku p. č. 2744, ve prospěch panujícího pozemku p. č. 251, jehož součástí je stavba rodinného domu s čp. 77 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2079/114/RM/2022 Výpůjčka pozemku - Palackého náměstí Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2747 v k. ú. Dačice na období 23. 5. 2022 - 25. 9. 2022 dle přílohy č. 1 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2080/114/RM/2022 Výpůjčka pozemku - ul. Boženy Němcové, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2429/176 v k. ú. Dačice na období 20. 5. 2022 - 30. 9. 2022 dle přílohy č. 1 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2081/114/RM/2022 Vyhlášení VZ - Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov",
  3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov",
  4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2082/114/RM/2022 Plná moc - Sportovní hřiště a zázemí na pozemku p. č. 451/1 v katastrálním území Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje udělení plné moci zhotoviteli projektové dokumentace Ing. Richardu Tůmovi k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na akci s názvem: "Sportovní hřiště a zázemí na pozemku p. č. 451/1 v katastrálním území Dolní Němčice" s dotčenými orgány a správci sítí.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci Ing. Richardu Tůmovi k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na akci s názvem: "Sportovní hřiště a zázemí na pozemku p. č. 451/1 v katastrálním území Dolní Němčice" s dotčenými orgány a správci sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2083/114/RM/2022 Plná moc pro společnost ČEVAK, a. s.
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti ČEVAK, a. s. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s vyřízením změny povolení k nakládání s podzemními vodami ze stávajícího vodního zdroje Malý Pěčín (studny S1, S3) pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci společnosti ČEVAK, a. s. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním změny povolení k nakládání s podzemními vodami ze stávajícího vodního zdroje Malý Pěčín (studny S1, S3) pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2084/114/RM/2022 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Za Školou II v Dačicích
I. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě Za Školou II v Dačicích určených k výstavbě solitérních rodinných domů.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2085/114/RM/2022 Výroční zpráva za rok 2021 - Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2021 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1.
Celkové náklady za rok 2021 byly ve výši 53 547 117,33 Kč a výnosy ve výši 54 179 520,15 Kč. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk ve výši 632 402,82 Kč. 
II. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady účetní závěrku za rok 2021 a převod zisku ve výši 632 402,82 Kč na kalamitní fond.
III. Rada města schvaluje Záměr vybudování čerpací stanice na PHM pro potřeby ML s realizací do 31. 12. 2022.
IV. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2086/114/RM/2022 Výroční zpráva za rok 2021 - Technické služby Dačice s. r. o.

I. Rada města schvaluje

  1. v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2021 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2021, tj. zisk ve výši 92 525,02 Kč, bude převeden na účet 427 - Fond výstavby a údržby majetku,
  2. v kompetenci valné hromady rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2022.

II. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2021.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
7
2
6
3
7
4
6
5
8
6
6
7
6
8
7
9
6
10
7
11
8
12
9
13
6
14
5
15
5
16
5
17
7
18
6
19
6
20
4
21
3
22
3
23
4
24
4
25
7
26
8
27
8
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru