Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/115

USNESENÍ z 115.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.5.2022 v zasedací místnosti rady

2087/115/RM/2022 Jmenování vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
I. Rada města jmenuje Ing. Leu Andrejsovou, Ph.D., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad na dobu neurčitou s platností od 01.06.2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

2088/115/RM/2022 Jmenování vedoucí odboru vnitřních věcí - doba určitá
I. Rada města jmenuje JUDr. Evu Škodovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ vedoucí odboru vnitřních věcí na dobu určitou s platností od 01.06.2022 - a to po dobu mateřské a rodičovské dovolené ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2089/115/RM/2022 Navýšení počtu zaměstnanců na ODI
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců od 01.09.2022 o jedno místo - referent ODI.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2090/115/RM/2022 Inzerce v Dačickém zpravodaji - aktualizace ceníku
I. Rada města schvaluje ceník inzerce zveřejňované v Dačickém zpravodaji s platností od 1. 7. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2091/115/RM/2022 Poskytnutí finančního daru společnosti RESIDENT 2000 - půjčovna kompenzačních pomůcek
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 18 000 Kč společnosti RESIDENT 2000 o. p. s., Svobodova 106, Dačice, na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2092/115/RM/2022 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 50 113 Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na nákup 1 kusu čističky k likvidaci škodlivých látek, 1 kusu elektrického varného kotle pro zajištění celodenní stravy pro pacienty oddělení LDN a 1 kus kladkové věže pro silový trénink pooperačních a poúrazových stavů dolních a horních končetin.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2093/115/RM/2022 Nabídka bytu 305/I - 6 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 6, o velikosti 2+0, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2094/115/RM/2022 Dohoda o částečném ukončení nájemní smlouvy a dodatek č. 3

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření Dohody o částečném ukončení nájemní smlouvy - snížení počtu pronajatých kanceláří, tedy zúžení předmětu nájmu o místnost č. 127 o ploše 16,19 m2 a o místnost č. 141 o ploše 16,65 m2 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích ke dni 30. 6. 2022 se společností SMAPRO design s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČ: 02437406.
 2. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 20.4.2016. Tímto dodatkem dochází ke zúžení předmětu nájmu o místnost č. 127 a o místnost č. 141 a s tím související změna výše nájemného a úplaty za služby dodávané do pronajatých prostor.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

 1. Dohody o částečném ukončení nájemní smlouvy se společností SMAPRO design s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČ: 02437406.
 2. Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená 20.4.2016 se společností SMAPRO design s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČ: 02437406.

 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2095/115/RM/2022 Pronájem místnosti č. 127 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Petrem Novákem, IČO 76341895, ░░░░ ░░░░ pronájem místnosti č. 127 o ploše 16,19 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Petrem Novákem, IČO 76341895, ░░░░ ░░░░ pronájem místnosti č. 127 o ploše 16,19 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2096/115/RM/2022 Pronájem místnosti č. 141 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing. Petrem Karešem, IČO: 74908961, ░░░░ ░░░░ na pronájem místnosti č. 141 o ploše 16,65 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Ing. Petrem Karešem, IČO: 74908961, ░░░░ ░░░. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2097/115/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v OC č. 24 Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společnosti Jan Bastl s. r. o. IČO: 144 19 017, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 6. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy se společností Jan Bastl s. r. o. IČO: 144 19 017, na pronájem místností v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 6. 2022 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2098/115/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v OC Antonínská 15/II

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření nájemní smlouvy se společností Jan Bastl s. r. o. IČO: 144 19 017, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 6. 2022 na dobu neurčitou.
 2. umístění sídla v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích společnosti Jan Bastl s. r. o. IČO: 144 19 017.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem: 

 1. nájemní smlouvy se společností Jan Bastl s. r. o. IČO: 144 19 017, na pronájem místností v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 6. 2022 na dobu neurčitou.
 2. souhlasu s umístěním sídla v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích společnosti Jan Bastl s. r. o. IČO: 144 19 017.


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2099/115/RM/2022 Dačické odpady v roce 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí Situační zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2021.

II. Rada města bere na vědomí Analýzu odpadového hospodářství města 2022.

III. Rada města schvaluje návrh vlastního motivačního systému pro Dačice.


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2100/115/RM/2022 Žádost o finanční podporu projektu - Parní léto 2022
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 20 000 Kč pro Společnost telčské místní dráhy, z. s., IČ 68431450 se sídlem Podolí 398, Telč, na akci Parní léto 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2101/115/RM/2022 Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

1.zvýšení příspěvku na běžný provoz Mateřské školy Dačice ve výši 18.000,00 Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s pojištěním movitého majetku mateřské školy v roce 2022. 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2022 po této změně je následující:

 1. příspěvek na běžný provoz 4.997.000,00 Kč,
 2. příspěvek na mimořádné akce 1.109.000,00 Kč,
 3. příspěvek na investice 65.000,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2102/115/RM/2022 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje

1.zvýšení příspěvku na běžný provoz Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec ve výši 14.000,00 Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s pojištěním movitého majetku základní školy v roce 2022. 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2022 po této změně je následující:

 1. příspěvek na běžný provoz 2.746.000,00 Kč,
 2. příspěvek na mimořádné akce 315.000,00 Kč,
 3. příspěvek na investice 860.000,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2103/115/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru Městu Dačice na pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru od Obce Budíškovice, IČO 00246387, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice v celkové výši 30 000 Kč za účelem pomoci lidem postiženým invazí Ruska na Ukrajinu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2104/115/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 12/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 v těchto objemech: příjmy 239.600,00 Kč, výdaje 239.600,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2105/115/RM/2022 Směna části pozemku p. č. 145/4 za pozemek p. č. 21/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (57)
I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí, a to části pozemku p. č. 154/4 o přibližné výměře 190 m2 ve vlastnictví žadatele pana ░░░░ ░░░░ za pozemek p. č. 21/1 o výměře 739 m2 ve vlastnictví města Dačice, vše v k. ú. Hradišťko u Dačic, s doplacením rozdílu hodnoty pozemků.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2106/115/RM/2022 Pronájem pozemků p. č. 2741/3 a 2741/4 v k. ú. Dačice (173)
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemky p. č. 2741/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 778 m2 a p. č. 2741/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 791 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností BVAM Music concerts, IČO: 27029697, se sídlem Havlíčkovo náměstí 99, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2107/115/RM/2022 Záměr koupě části pozemku p. č. 2271/224 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje záměr koupě části pozemku p. č. 2271/224 v k. ú. Dačice o přibližné výměře 8 m2 z vlastnictví REALIA DAČICE s. r. o. do vlastnictví města Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem žádosti o koupi.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2108/115/RM/2022 Vyhlášení VZ - Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice".


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2109/115/RM/2022 Vyhodnocení VZ - Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - I. etapa

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - I. etapa" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti JN stavitelství, s. r. o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice, IČO: 28424928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 490 000,00 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností JN stavitelství, s. r. o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice, IČO: 28424928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 490 000,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností JN stavitelství, s. r. o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice, IČO: 28424928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 490 000,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2110/115/RM/2022 Obnova části kanalizačního řadu - Kapetova ulice, Dačice - oprava havarijního stavu

I. Rada města schvaluje

 1. z důvodu havarijního stavu části kanalizačního řadu přímé zadání stavebních prací: "Obnova části kanalizačního řadu - Kapetova ulice, Dačice" společnosti JN stavitelství, s. r. o., IČO: 281 24 928, Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice.
 2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem JN stavitelství, s. r. o., Berky z Dubé 295, 380 01, Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 442 408,82 Kč bez DPH a termínem realizace od 19. 5.  2022 do 30. 6. 2022.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2111/115/RM/2022 Odměna jednatele Městských lesů Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2112/115/RM/2022 Odměna jednatele Technických služeb s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu pro jednatele společnosti Technické služby Dačice s. r. o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2113/115/RM/2022 Darovací smlouva o přijetí finančního daru na nákup vzrostlých stromů
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Dačice a MVDr. Marcelou Fabešovou, ░░░░ ░░░░, o darování finančních prostředků na nákup vzrostlých stromů.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy o darování finančních prostředků na nákup vzrostlých stromů.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
7
2
6
3
7
4
6
5
8
6
6
7
6
8
7
9
6
10
7
11
8
12
9
13
6
14
5
15
5
16
5
17
7
18
6
19
6
20
4
21
3
22
3
23
4
24
4
25
7
26
8
27
8
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru