Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/117

USNESENÍ z 117.zasedání rady města Dačice
konané dne 1.6. 2022 v zasedací místnosti rady


2115/117/RM/2022 Dodatek č. 3 ke SOD - A.04.46 Rybník Peráček
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279, spočívající v realizaci stavby ,,Dačice - rybník Peráček", kterým se prodlužuje termín k dokončení díla o 16 dní, tj. do 16. 6. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2116/117/RM/2022 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu dětí narozených v Jihočeském kraji
I. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/175/22 na podporu narozených děti z Jihočeského kraje mezi poskytovatelem Jihočeským krajem, IČO 70890650 a příjemcem městem Dačice, IČO 00246476 za účelem poskytnutí peněžitých prostředků  - příspěvků obcím pro děti narozené od 1.1.2022 do 31. 12. 2024 s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje za účelem podpory rodin žijících na území Jihočeského kraje. 
II. Rada města pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2117/117/RM/2022 Smlouva o poskytování právní pomoci
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Dačice, IČO 00246476 a advokátem Mgr. Jiřím Kasalem, Krajířova 15/I, 380 01 Dačice, IČO 66256135, za účelem poskytnutí poradenství a případného zastoupení města Dačice nebo jeho zaměstnanců při úkonech před Policií České republiky, případně soudy.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2119/117/RM/2022 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 3,8 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2120/117/RM/2022 Ministerstvo zemědělství - Smlouva o centralizovaném zadávání č: 440-2022-16233
I. Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem zemědělství.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Smlouvy ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2121/117/RM/2022 Domov Libnič - poskytnutí finančního příspěvku na nedostatečnou úhradu od klienta
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu Libnič a Centru sociálních služeb Empatie, neboť město Dačice finančně podporuje pobytovou sociální službu v místě.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2122/117/RM/2022 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova sv. Anežky Velký Újezd 7
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Domovu sv. Anežky, Velký Újezd 7, neboť město Dačice finančně podporuje pobytovou sociální službu v místě.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2123/117/RM/2022 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200 000 Kč na rok 2022, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2124/117/RM/2022 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 150 000 Kč na rok 2022, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz chráněného bydlení Dačické okénko.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2125/117/RM/2022 Darovací smlouva - finanční dar na hudebně divadelní festival Dačická kostka 2022
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od společnosti FCC Dačice, s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 19012161 na zajištění hudebně divadelního festivalu Dačická kostka 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2126/117/RM/2022 Žádost DM Studia - mažoretky Dačice, z. s. o sponzorský dar na ME MWF v Chorvatsku
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 20 000 Kč pro DM studio - mažoretky Dačice, z. s., IČ: 270 52 303, který bude použit na úhradu nákladů spojených s účastí mažoretek na ME MWF v Chorvatsku ve dnech 22. - 26. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2127/117/RM/2022 Cena města Dačice za rok 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2021 nominovaným: 

Marii Kučerové, ░░░░ ░░░░ - kategorie Kultura,

Rudolfu Procházkovi, ░░░░ ░░░░ - kategorie Kultura.

II. Rada města nedoporučuje udělit Cenu města Dačice panu Davidu Syrovátkovi, ░░░░ ░░░░ v kategorii Kultura.  
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2128/117/RM/2022 Mimořádná odměna pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka
I. Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 35 000 Kč pro Mgr. Zdeňku Chadimovou, ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka. 
[Výsledek hlasování: Pro:4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2129/117/RM/2022 Řešení havarijního stavu střechy na centrální šatně - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města bere na vědomí žádost ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 o pomoc při řešení havarijního stavu střešní krytiny na centrální šatně základní školy - dle žádosti.
II. Rada města schvaluje realizaci rekonstrukce střešního pláště nad centrálními šatnami ZŠ Dačice, B. Němcové 213.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2130/117/RM/2022 Použití peněžních fondů - ZŠ Dačice, ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 27.900,00 Kč na dofinancování nákladů spojených s pořízením zahradního traktůrku,
 2. použití finančních prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 1.000,00 Kč na dofinancování nákladů spojených s pořízením vozíku za zahradní traktůrek.


[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2131/117/RM/2022 Zvláštní zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2022/2023
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí
sdělení ředitelky Mateřské školy Dačice ke konání zvláštního zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2022/2023 dle přílohy;
kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2132/117/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 13/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 v těchto objemech: příjmy 346.384,00 Kč, výdaje 346.384,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2133/117/RM/2022 Výběr banky pro uložení volných finančních prostředků města

I. Rada města schvaluje

 1. na základě předložené nabídky uzavřít smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a. s. se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 na termínovaný vklad na dobu 3 měsíců s vkladem 15.000.000,00 Kč.  
 2. na základě předložené nabídky uzavřít smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a. s. se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 na termínovaný vklad na dobu 6 měsíců s vkladem 15.000.000,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2134/117/RM/2022 Závěrečný účet města za rok 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2021,
 2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

II. Rada města pověřuje Kateřinu Markovou, aby předložila návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2021 na jednání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2135/117/RM/2022 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht

    

Ing. Jan Bartošek

   

Ing. Jiří Baštář

     

Vladimír Dušek

   

MUDr. Ladislava Fabešová

     

Ing. Zdeňka Koutná

     

Milan Kubek

    

Ing. Eva Macků

    

Ing. Karel Macků

   

Ing. Kateřina Marková

    

Milan Navrátil

     

Petr Nováček

     

Bc. Miloš Novák

     

Ludmila Rehartová

     

Mgr. Martin Rychlík

    

Ing. Luboš Stejskal

    

Bc. Vít Svoboda

    

Mgr. Bohumil Šuhaj

   

Vlastislav Švec

    

Mgr. Milan Točík   

    

Ing. Richard Tůma

    


Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2136/117/RM/2022 Koupě částí pozemků p. č. 2540/57, 2582/6, 2604/16, 2604/17 a 2634/118 v k. ú. Dačice (156)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to částí (id. 1/6) pozemků p. č. 2540/57, 2582/6, 2604/16, 2604/17 a 2634/118 z podílového spoluvlastnictví společnosti VIAGEM a. s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 04817320.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2137/117/RM/2022 Smlouva o společnosti - veřejná zakázka "Opěrná zeď - Kapetova ulice, Dačice" (199)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o společnosti mezi městem Dačice a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, týkající se zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci "Opěrná zeď - Kapetova ulice, Dačice", dle přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2138/117/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Prodloužení vodovodního řadu k. ú. Hradišťko u Dačic" (431)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci stavby "Prodloužení vodovodního řadu k. ú. Hradišťko u Dačic", a to:

budoucí věcné břemeno spočívající ve vybudování vodovodního řadu na pozemku p. č. 794/3 v obci Dačice a k. ú. Hradišťko u Dačic, mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Prodloužení vodovodního řadu k. ú. Hradištko Dačic".
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2139/117/RM/2022 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice (432)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Úprava kanalizační přípojky k BD č. p. 355, k RD č. p. 356 a k RD č. p. 357 ul. Bezručova", spočívající v právu uložení kanalizační přípojky na služebném pozemku p. č. 2815 v obci a katastrálním území Dačice.

 • ve prospěch panujících pozemků p. č. 1171/4 - zahrada a p. č. 1171/11 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu s čp. 357 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a podílovými spoluvlastníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucími oprávněnými a investory, za podmínek dle přílohy č. 1,
 • ve prospěch panujících pozemků p. č. 1171/5 - zahrada; p. č. 1171/10 - zast. plocha a nádvoří a p. č. 1171/15 - zast. pl. a nádvoří, jejíchž součásti je stavba rodinného domu s čp. 356 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy č. 2,
 • ve prospěch panujícího pozemku p. č. 1171/9 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu s čp. 355 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a podílovými spoluvlastníky paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucími oprávněnými a investory, za podmínek dle přílohy č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2140/117/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (433)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti pro stavbu "Novostavba rodinného domku na pozemku p. č. 1560/1 a 1561 k. ú. Dačice" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, ░░░░ ░░░░, jako budoucím oprávněným a investorem, spočívající v právu uložení vodovodní přípojky na služebném pozemku p. č. 2717/1 a uložení kanalizační přípojky na služebném pozemku p. č. 2837/5 ve prospěch panujících pozemků p. č. 1560/1 a p. č. 1561 v k. ú. Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:PŘIJATO] 

2141/117/RM/2022 Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice - Hodnocení výběrového řízení a opětovné vyhlášení veřejné zakázky
I. Rada města bere na vědomí Výsledky hodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice" - 1. kolo.

II. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení 2. kola výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice",
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice",
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2142/117/RM/2022 Vyhodnocení VZ - Oprava komunikace k čp.88, Bílkov

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 989 548,94 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 989 548,94 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 989 548,94 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2143/117/RM/2022 Dohoda o vkladu majetku města Dačice do hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o vkladu majetku města Dačice do hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn, která nahradí původní dohodu ze dne 2. 1. 2004.
[Výsledek hlasování: Pro: 4,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2144/117/RM/2022 Žádost o prominutí platby za pronájem KD Beseda
I. Rada města schvaluje prominutí platby za pronájem prostor sálu v KD Beseda, při vyhlášení "Učně roku" a předání výučních listů Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2145/117/RM/2022 Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus
I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus, která se uzavírá mezi dvaceti dvěma smluvními subjekty, což jsou dopravci na území Jihočeského kraje, Jihočeský kraj a dvanáct obcí s rozšířenou působností (ORP) Jihočeského kraje. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2146/117/RM/2022 Stanovy dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Jiří Baštář, místostarosta
Ing. Kateřina Marková, místostarostka

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
7
2
6
3
7
4
6
5
8
6
6
7
6
8
7
9
6
10
7
11
8
12
9
13
6
14
5
15
5
16
5
17
7
18
6
19
6
20
4
21
3
22
3
23
4
24
4
25
7
26
8
27
8
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru