Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/118

USNESENÍ z 118.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.6. 2022 v zasedací místnosti rady

2147/118/RM/2022 Pronájem bytu č. 2, čp. 41/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 2 o velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše 43,54 m2 ul. Palackého náměstí 41/I v Dačicích s ░░░░ ░░░░ do 30. 9. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše 43,54 m2 ul. Palackého náměstí 41/I v Dačicích s ░░░░ ░░░░. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 


 

2149/118/RM/2022 Žádost FK Dačice, z. s. o věcný sponzorský dar
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v podobě sportovních trofejí v maximální celkové hodnotě 3.000,00 Kč u příležitosti konání dětského fotbalového turnaje O pohár města Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2150/118/RM/2022 Uzavření dohody o prodloužení smlouvy o poskytnutí technického zařízení
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o prodloužení smlouvy o poskytnutí technického zařízení uzavíranou mezi městem Dačice a CENDIS, s. p.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem dohody o prodloužení smlouvy o poskytnutí technického zařízení uzavíranou mezi městem Dačice a CENDIS, s. p.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2151/118/RM/2022 Vyhlášení VZ - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky",
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky",
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
 


 

2152/118/RM/2022 A.04.46 Rybník Peráček - žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení díla č. 2
I. Rada města zamítá žádost zhotovitele stavby s názvem "Dačice - rybník Peráček", společnosti ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279, ze dne 14. 6. 2022, spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2153/118/RM/2022 Pravidla rozpočtového provizoria města Dačice s víceletou platností
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria města Dačice s víceletou platností dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2154/118/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 14/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022 v těchto objemech: příjmy 1.697.426,52 Kč, výdaje 197.426,52 Kč, financování -1.500.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2155/118/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 15/2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 15/2022 v těchto objemech: příjmy 3.368.976,71 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování -3.368.976,71 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
 


 

2156/118/RM/2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Bílkov (231)
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů záměr prodeje části pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Bílkov do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2157/118/RM/2022 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 1. kola (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (243) (244)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v obci a k. ú. Dačice, a to:

 • p. č. 1958/1 o výměře 874 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • p. č. 1971/47 o výměře 872 m2 k. ú. Dačice do spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (každý z nich spoluvlastnický podíl 1/2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • p. č. 1954/2 o výměře 831 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 • p. č. 1955/1 o výměře 809 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,
 • p. č. 1971/41 o výměře 834 m2 k. ú. Dačice do spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (každý z nich spoluvlastnický podíl 1/2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,
 • p. č. 1971/33 o výměře 825 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 11,
 • p. č. 1971/34 o výměře 842 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 13,
 • p. č. 1971/37 o výměře 816 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 15,
 • p. č. 1971/44 o výměře 832 m2 k. ú. Dačice do spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (každý z nich spoluvlastnický podíl 1/2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 17.
 •  
 • [Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
 • 2158/118/RM/2022 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 1. kola (242)
 • I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice, a to:
 • p. č. 1971/42 o výměře 805 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2159/118/RM/2022 Vyhodnocení VZ - Rekonstrukce chodníků před čp. 455-470 v ul. Dlouhá, Dačice (2. vyhlášení)

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Jemnická Stavba, a. s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČO: 25569554, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 739 340,76 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Jemnická Stavba, a. s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČO: 25569554, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 739 340,76 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Jemnická Stavba, a. s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČO: 25569554 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 739 340,76 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2160/118/RM/2022 Smlouva o dílo - Výstavba parkoviště na p. č. 1095/1, k. ú. Dačice

I. Rada města schvaluje

1.uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 345 898,00 Kč bez DPH a termínem realizace od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2161/118/RM/2022 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 6. 6. 2022
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku ke dni 6. 6. 2022 a výhled prodeje investičního majetku do konce roku, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2162/118/RM/2022 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány dne 25. dubna 2022 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let. 

Ověřené priority z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 2022 sociologickou studií (řazeno abecedně):

 • Upravit cyklotrasu Toužín - Urbaneč
 • Vybudovat pěší zónu kolem řeky např. u Valchy
 • Vybudovat v Dačicích nové cyklostezky, in-line dráhy
 • Vysadit v Dačicích nové stromy
 • Vytvořit přechody u křižovatky ul. Tyršova/Otakara Březiny, dále v ul. Husova u kluziště/stadionu
 • Zajistit pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
 • Zajistit výstavbu multifunkčních hřišť (hřiště určené pro více sportů) v místních částech
 • Zaměřit se na zlepšení bezbariérovosti ve městě - městské budovy, chodníky
 • Zřídit v Dačicích hudební klub
 • Zvýšit bezpečnost křižovatky v Liščích horách (přidáním odbočovacího pruhu)  

II. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení ověřených priorit z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 ze dne 25. dubna 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2163/118/RM/2022 Schůze v místních částech - 2022
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci o výsledku veřejných schůzí v místních částech města Dačice konaných v roce 2022 dle návrhu usnesení.
II. Rada města souhlasí s řešením jednotlivých podnětů dle přílohy č.1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
7
2
6
3
7
4
6
5
8
6
6
7
6
8
7
9
6
10
7
11
8
12
9
13
6
14
5
15
5
16
5
17
7
18
6
19
6
20
4
21
3
22
3
23
4
24
4
25
7
26
8
27
8
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru