Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/121

USNESENÍ z 121.zasedání rady města Dačice
konané dne 3.8. 2022 v zasedací místnosti rady

2204/121/RM/2022 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Ledax, o. p. s. - pečovatelská služba)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je Ledax, o. p. s., Riegrova 51, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2205/121/RM/2022 Žádost PaedDr. Ladislava Mátla o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje PaedDr. Ladislavu Mátlovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na den 20. 8. 2022 od 14:00 do 24:00 hodin.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2206/121/RM/2022 Žádost o finanční příspěvek na pořádání kulturní akce Country fest Dačice 2022
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000 Kč na uspořádání 8. ročníku kulturní akce Country fest Dačice 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2207/121/RM/2022 Žádost DM Studia - mažoretky Dačice, z. s. o sponzorský dar na MS MWF v Chorvatsku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města podpořit účast mažoretek DM Studio - mažoretky Dačice, z. s., IČ: 270 52 303 na Mistrovství světa MWF v Chorvatsku poskytnutím peněžního daru ve výši 30 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2208/121/RM/2022 Stanovení obchodní přirážky na zboží prodávané na Infocentru Dačice
I. Rada města schvaluje obchodní přirážku v rozmezí 20-200 % na zboží určené k prodeji na Infocentru Dačice s účinností od 4. 8. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2209/121/RM/2022 Nabídka bytu 305/I - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje zveřejnění nabídky volného bytu 305/I-7 veřejnosti. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2210/121/RM/2022 Souhlas se zřízením sídla podnikání J. Pokornému v budově čp. 15/II Antonínská
I. Rada města vydává souhlas Ing. Janu Pokornému, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, podnikajícím na IČ: 46691529, se zřízením sídla podnikání na adrese ul.  Antonínská 15/II, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2211/121/RM/2022 Souhlas se zřízením sídla podnikání Z. Němcovi v budově čp. 15/II Antonínská

I. Rada města vydává souhlas Ing. Zdeňku Němcovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ podnikajícímu na IČ: 16817443, s umístěním sídla podnikání na adrese ul. Antonínská 15/II, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2212/121/RM/2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené s ČMJ, OMS J. Hradec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 11. 6. 2014 s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresním mysliveckým spolkem Jindřichův Hradec, sídlem v J. Hradci, Schwaigrova 1118/II, kterým se mění předmět nájmu tak, že se ruší pronájem zasedací místnosti č. 103 v 1. patře budovy čp. 27/I v Krajířově ulici v Dačicích a nahrazuje se pronájmem zasedací místnosti č. 142 v přízemí budovy čp. 2/I v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 11. 6. 2014 s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresním mysliveckým spolkem Jindřichův Hradec, sídlem v J. Hradci, Schwaigrova 1118/II, kterým se mění předmět nájmu tak, že se ruší pronájem zasedací místnosti č. 103 v 1. patře budovy čp. 27/I v Krajířově ulici v Dačicích a nahrazuje se pronájmem zasedací místnosti č. 142 v přízemí budovy čp. 2/I v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2213/121/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na realizaci akce "Pořízení CAS pro JSDH Dačice 2023"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na realizaci akce "Pořízení CAS pro JSDH Dačice 2023".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2214/121/RM/2022 Darovací smlouva na části pozemku p. č. 1402/3 v k. ú. Chlumec u Dačic (22)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování pozemků v rámci dokončené stavby "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci, a to p. č. 1402/13 o výměře 239 m2 a p. č. 1402/14 o výměře 42 m2 oddělených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 199 - 1111/2018 z pozemku p. č. 1402/3 v k. ú. Chlumec u Dačic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice, jako obdarovaným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2215/121/RM/2022 Koupě pozemků p. č. 2317/9 a p. č. 2324/21 v k. ú. Dačice (144)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v rámci stavby "Obnova části přívodního řadu Slavonice - Dačice, 1. a 2. etapa", a to pozemku p. č. 2317/9 o výměře 83 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3080-2076/2022 z pozemku p. č. 2317/6 a pozemku p. č. 2324/21 o výměře 39 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3080-2076/2022 z pozemku p. č. 2324/5 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2216/121/RM/2022 Pronájem části pozemku p. č. 1102/1 v k. ú. Dačice (160)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 1102/1 - ostatní plocha, manipul. plocha o výměře 400 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2217/121/RM/2022 Pronájem pozemku p. č. 191/12 a části pozemku p. č. 191/1 v k. ú. Dačice (175)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 191/12 o výměře 53 m2 a části pozemku p. č. 191/1 o výměře 28 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností WOOMET s. r. o., se sídlem Cukrovarnická čp. 128, 380 01 Dačice, IČO: 03299848, jako nájemcem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2218/121/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice (435)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti pro stavbu "Hradišťko čp. 25 - vodovodní přípojka" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností Městské lesy Dačice, s. r. o., sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, spočívající v právu uložení vodovodní přípojky na služebný pozemek p. č. 785/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic ve prospěch panujících pozemků p. č. 35/19 a st. 71, jehož součástí je stavba s čp. 25 v k. ú. Hradišťko u Dačic, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2219/121/RM/2022 Výpůjčka pozemku - ul. Dlouhá, Dačice
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2429/28 v k. ú. Dačice mezi půjčitelem Městem Dačice se sídlem Krajířova 27, Dačice I, 380 13 Dačice a vypůjčitelem Jemnickou Stavbou a. s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice na období 18. 8. 2022 - 12. 12. 2022 dle přílohy č. 1 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2220/121/RM/2022 Schválení kontokorentu pro Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje obnovu a navýšení kontokorentního úvěru  na výši 3 000 000 Kč, který bude zajištěn ve formě zástavy pohledávek ze smlouvy o běžném účtu a vystavením vlastní blankosměnky s doložkou "bez protestu", včetně uzavření smlouvy o vyplňovacím právu směnečném. Úvěr je poskytován Českou spořitelnou, a. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2221/121/RM/2022 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice
I. Rada města bere na vědomí výsledky zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2022/2023.
II. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na školní rok 2022/2023 - navýšení o 1 - 4 děti v jednotlivých odděleních dle uvedeného návrhu. Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2222/121/RM/2022 Zvýšení kapacity Mateřské školy Dačice
I. Rada města schvaluje zvýšení kapacity Mateřské školy Dačice ze současných 330 dětí na 332 dětí s účinností od 1. 9. 2022 z důvodu přijetí tří dětí z Ukrajiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2223/121/RM/2022 Použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, B. Němcové 213 ve výši 13.000,00 Kč na dofinancování investiční akce roku 2022 - upgrade wifi sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2224/121/RM/2022 Aktualizace odpisového plánu - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2022 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2225/121/RM/2022 Odměna u příležitosti životního jubilea
I. Rada města schvaluje výši odměny při dovršení 50 let věku pro ředitelku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Ing. Evu Macků tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2226/121/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 18/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2022 v těchto objemech: příjmy 529.070,00 Kč, výdaje 373.070,00 Kč, financování -156.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2227/121/RM/2022 Nájemní smlouva k užívání multifunkčního zařízení Minolta C257i'
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C257i - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C257i - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Jiří Baštář, místostarosta
Ing. Kateřina Marková, místostarostka

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru