Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/123

USNESENÍ z 123.zasedání rady města Dačice
konané dne 31.8. 2022 v zasedací místnosti rady

 


2255/123/RM/2022 Pronájem bytu č. 4, čp. 211/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 71,83 m2 ul. B. Němcové 211/V v Dačicích s ░░░░ ░░░░ do 30. 11. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 71,83 m2 ul. B Němcové 211/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2256/123/RM/2022 Žádost SH ČMS - SDH Chlumec o příspěvek na pořádání kulturní akce
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000 Kč SH ČMS SDH Chlumec na uspořádání 4. ročníku kulturní akce Košt vína v Chlumci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2257/123/RM/2022 Žádost o finanční pomoc na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Řečici
I. Rada města neschvaluje žádost spolku Ředidlo, z. s., se sídlem Volfířov - Řečice 21, 380 01  Dačice, IČ: 079 95 229 o finanční příspěvek na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Volfířov, místní část Řečice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2258/123/RM/2022 Dodatek č. 1 ke SOD - D.01.15 Zateplení domu 304/I, Bratrská
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 3. 2022 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení domu 304/I, Bratrská", kterým se zvyšuje cena díla o 55 271 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 3. 2022 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2259/123/RM/2022 Vyhodnocení ZŘ - A.04.13 Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín
I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení zadávacího řízení "Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín",
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti LPJStav s. r. o., IČO: 143 63 216, sídlem Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 5 784 094,88 Kč bez DPH,
  3. uzavření smlouvy s vítězným účastníkem - společností LPJStav s. r. o., IČO: 143 63 216, sídlem Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 5 784 094,88 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností společností LPJStav s. r. o., IČO: 143 63 216, sídlem Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 5 784 094,88 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2260/123/RM/2022 Schválení podání žaloby na uhrazení smluvní pokuty firmou FLAME System s. r. o.
I. Rada města schvaluje podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu k uhrazení dosud neuhrazené části smluvní pokuty ve výši 46 026 Kč s příslušenstvím proti žalované společnosti Flame System s. r. o., IČO 26846888, se sídlem Dr. Maye, 468/3, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00 s tím, že k zatupování města Dačice v této věci bude zmocněn advokát Mgr. Jiří Kasal, Krajířova 15/I, 380 01 Dačice, IČO 66256135.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy s Mgr. Jiřím Kasalem o zastoupení města proti firmě FLAME System s. r. o..
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2261/123/RM/2022 Výjimka z počtu žáků ve skupině - ZŠ ul. Komenského
I. Rada města schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě v Základní škole Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec - navýšení o 1 žáka ve skupině na výuku tělesné výchovy chlapců v 7. ročníku na období školního roku 2022/2023.
Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2262/123/RM/2022 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2022 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2263/123/RM/2022 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na běžný provoz Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec ve výši 9.000,00 Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s pojištěním movitého majetku základní školy v roce 2022. 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2022 po této změně je následující:

  1. příspěvek na běžný provoz 4.369.000,00 Kč,
  2. příspěvek na mimořádné akce 772.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2264/123/RM/2022 Použití fondu investic - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 23.232,00 Kč na dofinancování investiční akce projektová dokumentace na revitalizaci a vybavení zahrad na pracovištích v ul. Bratrská a B. Němcové.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2265/123/RM/2022 Souhlas s přijetím peněžního daru - ŠJ Dačice (nadace)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím peněžního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213, ve výši 6 156 Kč na úhradu stravného pro 3 žáky Základní školy Dačice, Neulingerova 108 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2266/123/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 20/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2022 v těchto objemech: příjmy 646.348,00 Kč, výdaje 46.348,00 Kč, financování -600.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2267/123/RM/2022 Rozpočtový rámec pro rok 2023
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2023 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2268/123/RM/2022 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice (2)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí v obci a k. ú. Dačice v rámci majetkoprávního vypořádání lokality Za Školou, a to pozemků:

p. č. 2945/59 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

p. č. 2945/77 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/78 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,

p. č. 2945/73 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,

p. č. 2945/67 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/68 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

p. č. 2945/91 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/94 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,

p. č. 2945/85 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/86 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (ideální 1/2) a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (ideální 1/2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,

p. č. 2945/81 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,

p. č. 2945/88 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/89 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,

p. č. 2945/92 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,

p. č. 2945/74 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/76 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.

p. č. 2945/46 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 11.

p. č. 2945/64 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 6 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (ideální 1/2) a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (ideální 1/2) usnesení č. 12.


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2269/123/RM/2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 481/20 v k. ú. Bílkov (234)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 481/20 v k. ú. Bílkov do vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2270/123/RM/2022 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. č. 215/17 v k. ú. Dolní Němčice (274)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, konkrétně sítě veřejného osvětlení na pozemku p. č. 215/17 v k. ú. Dolní Němčice v rámci dokončené stavby "Optická síť Dolní Němčice - rozvod trubek HDPE" mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Schvalovací doložky ke Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2271/123/RM/2022 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (429) (430)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí uzavřených, mezi městem Dačice, jako povinným, a níže uvedenými oprávněnými a investory staveb:

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ pro stavbu "Přípojka splaškové kanalizace z novostavby RD na p. č. 1/3, k. ú. Velký Pěčín", spočívající ve vybudování kanalizační přípojky na služebném pozemku p. č. 495/1 ve vlastnictví povinného ve prospěch panujícího pozemku p. č. 1/3 ve vlastnictví oprávněného, vše v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, pro stavbu "Plynofikace rodinného domu čp. 77 v Dačicích", spočívající ve vybudování vodovodní přípojky na služebném pozemku p. č. 2744 ve vlastnictví povinného ve prospěch panujícího pozemku p. č. 251 - zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu s čp. 77 ve vlastnictví oprávněného, vše v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2272/123/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Dačice (450)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2316/1, p. č. 2317/1 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným, a společností CETIN a. s., sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha, jako vlastníkem komunikačního vedení a budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2273/123/RM/2022 Smlouva o úhradě nákladů na uvedení pozemků do předešlého stavu - Dlouhá
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě podílu na nákladech na uvedení pozemků do předešlého stavu mezi městem Dačice a společností Teplospol a. s., Vajgar 585/III, J. Hradec za účelem zajištění společného postupu při realizaci stavebních akcí "Rekonstrukce chodníku před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice" a "Rekonstrukce teplovodu Š1 - Š2 ulice Dlouhá, Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o úhradě podílu na nákladech na uvedení pozemků do předešlého stavu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2274/123/RM/2022 Smlouva o dílo - Udržovací práce Návesního rybníku na pozemku p. č. 870/8, k. ú. Lipolec

I. Rada města schvaluje

  1. v souladu s ust. čl. 2, odst. 7.  Směrnice Rady města Dačice č. 1/2018 O postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přímé zadání stavebních prací "Odbahnění návesního rybníka p. č. 870/8, k. ú. Lipolec" firmě Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, IČ 260 40 344,
  2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 733 746,42 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2275/123/RM/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě směnné
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě směnné uzavřené 17. 1. 2022 s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jehož předmětem je změna článku X., odst. 1., dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2276/123/RM/2022 Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě (rybníky)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 30. 9. 2020 mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2277/123/RM/2022 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 (Kanalizace a ČOV)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 (Kanalizace a ČOV), dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2278/123/RM/2022 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru